Konferencie ObFZ

Zápisnica z Riadnej Konferencie ObFZ zo dňa 19.07.2019

Denis Poruban|26. júl 2019 o 00:00

Zápisnica z Riadnej Konferencie Oblastného futbalového zväzu Trenčín konanej dňa 19.07.2019 v KD v Pobedime

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny

Program : Podľa priloženej pozvánky

Bod 1 : Otvorenie, privítanie hostí

Konferenciu otvoril predseda ObFZ Trenčín p. Ivan Gróf. Privítal všetkých prítomných a srdečne všetkým poďakoval za účasť na konferencii. Následne informoval delegátov, že Riadna Konferencia bola zvolaná v zmysle Článku 33 až 38 Stanov ObFZ Trenčín a poveril vedením konferencie p. Pavla Pristaša – člena VV ObFZ Trenčín.

Bod 2: Správa mandátovej komisie 

Predseda mandátovej komisie p. Dušan Filip prečítal správu mandátovej komisie v ktorej skonštatoval že zo  68 pozvaných delegátov s právom hlasovať je prítomných 45 delegátov, čo predstavuje 66,2 percent čím je Konferencia uznášania schopná.

Bod 3 : Schválenie pracovného predsedníctva a pracovných komisií (mandátovej a návrhovej komisie)menovanie overovateľov zápisnice a  skrutátorov ) 

Delegáti konferencie schválili na návrh predsedajúceho  pracovné predsedníctvo konferencie v zložení : Ivan Gróf, Marcel Meravý, Pavol Horeš, Pavel Pristaš, Ján Obeda, Ján Burza, Milan Dunajčík, Henrich Šálek, Marek Koníček, Ľubomír Horný a Ján Majtán

Mandátovú komisiu v zložení : Dušan Filip –predseda, Viliam Gajdúšek a Vlastimil Otrubný.

Návrhovú komisiu v zložení : Jozef Mrázik – predseda, Ján Drevenák a Peter Klement.

Za skrutátorov boli menovaní : Tadeáš Vaňo,  Denis Poruban a hlavný skrutátor Ján Truhlík

Za overovateľov zápisnice boli menovaní : Peter Filo a Marek Vávra

Bod 4 : Schválenie programu Riadnej Konferencie a rokovacieho poriadku. 

K predloženému programu neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce návrhy a tak dal predsedajúci hlasovať o schválení programu konferencie. Delegáti konferencie program konferencie jednohlasne schválili a následne schválili aj rokovací poriadok konferencie.

Bod 5 : Správa predsedu ObFZ 

Predseda ObFZ p. Ivan Gróf zhodnotil vo svojom príhovore svoju prácu a prácu Výkonného výboru a odborných komisií ObFZ Trenčín za jeden a pol ročné obdobie od volebnej konferencie, ktorá sa konala v januári 2018 . Osobitne sa venoval každej odbornej komisii, poďakoval sa všetkým predsedom a členom komisií za ich prácu. Špeciálne sa venoval disciplinárnej komisii, s ktorej rozhodnutiami bola najväčšia nespokojnosť ako zo strany samotných klubov, tak aj zo strany členov VV ObFZ Trenčín, najmä v súvislosti s udeľovaním pokút Vysvetlil delegátom a hosťom konferencie všetky kroky ktoré podnikol, zhodnotil všetky rokovania s predsedom aj členmi DK za posledný rok až po vzdanie sa predsedu p. Málika a poverenie nového predsedu DK p. Hromníka.  Z najväčších pozitív vyzdvihol spoluprácu s partnerom všetkých súťaží dospelých – Double star bet, kde sa podarilo zväzu získať finančné prostriedky pre kluby či pre zakúpenie dresov pre rozhodcov. Takisto bol zväz úspešný pri získaní finančných prostriedkov z VÚC vďaka ktorým boli pokryté náklady na organizáciu Záverečných turnajov prípraviek v rokoch 2018 aj 2019. Ďalej zhodnotil priebeh jednotlivých súťaží, kde sa podrobne venoval osobitnej problematike každej súťaže. Vyzdvihol, že napriek alarmujúcej situácii v kategórii dorastu - čo je ale problém celého Slovenska - nám počet družstiev v mládežníckych súťažiach stúpa, čo je aj odrazom dobrej práce zväzu s mládežou v predchádzajúcich rokoch. Rozprával aj o ďalších svojich plánoch, víziách a ambíciách pre nasledujúce obdobie, ktoré oblasti treba vylepšiť, ale hlavným mottom je, že bude pri svojej práci aj pri práci VV klásť maximálny dôraz na dodržiavanie futbalových noriem. 

Konferencia zobrala na vedomie správu Predsedu ObFZ Trenčín.

Bod 6 : Správa revíznej komisie ObFZ Trenčín za rok 2018. ( kontrolór ObFZ p.Majtán )

Správu Revíznej komisie predniesol jej predseda – kontrolór ObFZ Trenčín p. Ján Majtán . Konferencia ObFZ Trenčín zobrala na vedomie správu RK ObFZ Trenčín za rok 2018.

Bod 7 : : Správa o hospodárení ObFZ Trenčín za rok 2018. (kontrolór ObFZ p.Majtán )

Nakoľko ekonómka zväzu p. Fabová sa ospravedlnila z rokovania konferencie z dôvodu dovolenky, správu o hospodárení predniesol kontrolór ObFZ p. Ján Majtán. Konferencia ObFZ Trenčín zobrala na vedomie správu o hospodárení ObFZ Trenčín za rok 2018.

Bod 8 : Schválenie rokovacieho poriadku VV ObFZ Trenčín

Konferencia ObFZ Trenčín schválila dokument – Rokovací poriadok Výkonného výboru ObFZ Trenčín

Bod 9 : Informácie o vzdaní sa funkcie predsedu DK p. Dušana Málika

Predsedajúci konferencie p. Pavel Pristaš oznámil delegátom konferencie že p. Dušan Málik riadne zvolený za predsedu DK ObFZ Trenčín na konferencii v januári 2018 sa dňa 2.3.2019 písomne vzdal funkcie predsedu DK ObFZ Trenčín.

Konferencia túto informáciu zobrala na vedomie.

Bod 10 : Voľba predsedu DK ObFZ Trenčín . 

Nakoľko k riadnemu termínu podania návrhov kandidátov na predsedu DK bol podaný jediný návrh na predsedu DK a to od klubu TJ Inovec Trenčianske Jastrabie, ktorí navrhuje za predsedu DK p. Jaroslava Hromníka, dal predsedajúci návrh na verejnú voľbu predsedu DK. Delegáti jednohlasne schválili verejnú voľbu predsedu DK a vzápätí jednohlasne zvolili verejnou voľbou p. Jaroslava Hromníka za predsedu DK ObFZ Trenčín. 

Bod. 11 : Diskusia 

- Delegát za klub FK Bradlan Brezová pod Bradlom p. Peter Klement sa opýtal na dôvody nezaradenia dorastu Brezová pod Bradlom, ktorá sa umiestnila na 3.mieste v predchádzajúcej sezóne v 6.lige dorastu do 5.ligy. Predseda ObFZ p. Ivan Gróf vysvetlil vzniknutú situáciu, kde pochybila ŠTK ZsFZ a sľúbil nápravu v danom prípade. 

- Delegát za klub TFK 1939 Záblatie p. František Koronczi sa poďakoval všetkým prítomným funkcionárom klubov za ich statočnú a záslužnú prácu v prospech futbalu

- Delegát za klub TJ Spartak Horná streda sa opýtal na školenia trénerov v rámci ObFZ Trenčín. Aktuálnu informáciu mu podal sekretár ObFZ p. Tomáš Vaňo

Bod 12 : Informácia o prijatých uzneseniach 

Informáciu predniesol predseda návrhovej komisie p. Jozef Mrázik

Konferencia ObFZ Trenčín konaná dňa 19.7.2019 v Pobedime 

Berie na vedomie

- Správu mandátovej komisie

- Vystúpenie predsedu ObFZ

- Správu revíznej komisie ObFZ za rok 2018

- Správu o hospodárení ObFZ za rok 2018

- Informáciu o vzdaní sa funkcie predsedu DK

Schvaľuje 

-  pracovné predsedníctvo konferencie v zložení : Ivan Gróf, Marcel Meravý, Pavol Horeš, Pavel Pristaš, Ján Obeda, Ján Burza, Milan Dunajčík, Henrich Šálek, Marek Koníček, Ľubomír Horný a Ján Majtán

- Mandátovú komisiu v zložení : Dušan Filip –predseda, Viliam Gajdúšek a Vlastimil Otrubný.

- Návrhovú komisiu v zložení : Jozef Mrázik – predseda, Ján Drevenák a Peter Klement.

- Program Riadnej konferencie a rokovací poriadok konferencie 

- Rokovací poriadok VV ObFZ Trenčín

- Verejnú voľbu predsedu DK

Volí 

- p. Jaroslava Hromníka za predsedu DK ObFZ Trenčín

Konferencia ObFZ Trenčín zobrala na vedomie informáciu o prijatých uzneseniach

Zapísal : Tomáš Vaňo  Overovatelia: Peter Filo ..................................

    Marek Vávra  ..................................

Súvisiaci obsah