ÚRADNÉ SPRÁVY

Úradná správa č.14 ObFZ Senica

Miroslav Maca|Aktualizované 26. okt 2017 o 11:52

Úradná správa č.14 ObFZ Senica

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 18.10.2017 o 18,00 hod. v sídle ObFZ Senica.

Predsedovia odborných komisií o 18,15 hod.

2.Volebná konferencia 2017:

VV na svojom zasadnutí dńa 25.9.2017 schválil termín Volebnej konferencie, ktorá sa uskutoční dňa

25.novembra 2017 o 9,oo hod. v zasadačke Jednoty Senica.

II. SPRÁVY ŠPORTOVO – TECHNICKEJ KOMISIE

1.FC Sekule:

ŠTK berie na vedomie odvolanie FC Sekule proti rozhodnutiu ŠTK zverejnené v ÚS č.12 a rozhodla,že odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a vec predkladá podľa čl.87/3 SP odvolacej komisii ObFZ.

2.Kontumácia:

Lak. Nová Ves - Kúty B skup. A.:

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie 5.kola Lak. Nová Ves – Kúty B v zmysle SP SFZ čl.82/1f a SP čl.11 odst.2 a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Družst. Lak. Nová Ves

Za porušenie SP SFZ čl.16/1c odstupuje FK Kúty B na DK s návrhom udelenia pokuty vo výške 20,-€, Hráč Jakub Ján Polák č.1374427- pokarhanie.

3.FK Kúty B:

ŠTK šetrením zistila, že hráč Matej Hesek reg.č.. 1374431 štartoval v majstr.stretnutí prípraviek oprávnene,nakoľko v stretnutí ml.žiakov bol na súpiske,ale v stretnutí nenastúpil.

4.Schválené zmeny:

MO dorast:

Sl.Šaštín - Radošovce 11.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie v opačnom poradí dňa 14.10.2017/ sobota / o 12,15 hod. HP – Radošovce.

MO žiaci skup. A:

B.Mikuláš - Čáry 8.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 14.10.2017/ sobota / o 11,30 hod.

MO prípravka skup. B:

M.Háj - Radošovce 8.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie v opačnom poradí dňa 14.10.2017/ sobota / o 10,30 hod. HP – Radošovce.

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov.

Ospravedlnenia zasielať najneskôr 7 dní pred MFZ!!!

Zasielanie ospravedlnenia výhradne na e-mailové adresy:

peto.tokos.88@gmail.com

marianbasnar@gmail.com

KR dôrazne upozorňuje R na sledovanie úradných správ ŠTK a DK na webovej stránke ObFZ.

1.Ospravedlnení R:

Sobota (07.10.2017): Mesíček, Šefčík Miroslav.

Sobota – Nedeľa (07.- 08.10.2017): Tubl, Petráš, Dutka, Otočka, Štora I.,

2.Odstúpenie na DK:

KR odstupuje na DK R Mesíček na základe správy DPR, s návrhom na pokarhanie (VI. Liga – SPORTIKA 8.kolo Dubovce-Kúty.)

3.Výzva:

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadová 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR Telefón: 0905 795 284.

Zasadnutia KR sa budú konať vždy v stredu o 16,oo hod.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY DK

DS po 5.ŽK – Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súť. stretnutie, podľa čl.37/5a DP

U74 Dominik Hýroš 1311618, TJ Kopčany MO dosp. od 02.10.2017

Podmienečne upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa čl.41/1,2,3,4 DP

U75 Martin Strož 1148530,, TJ Družstevník Vrádište III.tr dosp.

DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U 64 a podľa čl.41/4DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2017

Disciplinárne sankcie:

U76 ŠK Petrova Ves MO prípravka.

Jozef Krbica – VD,Tréner – HNS – hrubé urážlivé výroky voči rozhodcovi v stretnutí prípraviek Radošovce – Petrova Ves podľa DP č.48/1c. DS – Pokuta 30,-€ zákaz výkonu funkcie trénera, VD, zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s delegovanými osobami a zákaz výkonu športu na 3 ssN od 02.10.2017, podľa čl.48/2b,16/1,2 a 9/1c a RP 5,- €,

U77 Lukáš Mesíček 1349197 rozhodca – na základe odstúpenia KR ObFZ Senica– nedostatok podľa Zásad pre činnosť rozhodcu ObFZ Senica. DK trestá DS – pokarhanie podľa DP čl.62 a RP 10,-€

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR  plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať v mesiacoch december 2017 – január 2018  školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Žiadosti si môžu podať i záujemci o predĺženie licencie.Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

                                   Štefan Gálik

                                   predseda TMK

VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU

Sekretár oznamuje, že sekretariát bude v termíne 6.10. – 9.10.2017 / piatok – pondelok /z dôvodu služobnej cesty zatvorený.

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

                                                Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

                                              predseda ObFZ Senica   

Miroslav Maca

Súvisiace články