Správa Volebnej komisie ObFZ Prievidza.

Ján Baláž|22. nov 2022 o 17:32
SPRAVA Volebnej komisie ObFZ Prievidza .docx


Správa volebnej komisie ObFZ Prievidza

                              22.11.2022 v Prievidzi 

 

.

Prvé zasadnutie volebnej komisie sa konalo dňa 8.11.2022 na ktorom :

Volebná komisia ObFZ PD vyhlasuje voľbu Kontrolóra ObFZ PD voleného na Volebnej konferencii ObFZ PD dňa 25.11.2022  na volenú funkciu :

a)     Kontrolór ObFZ PD

Volebná komisia ObFZ Prievidza uložila sekretárovi, aby 15 dní pred konaním riadnej konferencie ObFZ Prievidza na ktorej sa bude voliť Kontrolór ObFZ Prievidza zverejnil na webovej stránke ObFZ PD Vyhlásenie volebnej komisie ObFZ Prievidza.

V zmysle čl.17 odst.1 pís.a) a 30/4 Stanov a Volebného poriadku ObFZ PD navrhnúť kandidáta je oprávnený každý riadny člen ObFZ PD písomne najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie na ktorej sa konajú voľby t,j. 20.11.2022 do 23:59 hod. vrátane.

Volebná komisia upozorňuje navrhovateľa, že návrh na kandidáta musí obsahovať náležitosti a prílohy Volebného poriadku čl.2 a Stanov čl.20 ObFZ PD.

Druhé zasadnutie volebnej komisie sa konalo 22.11.2022 na ktorom :

Volebná komisia prekontrolovala všetky potrebné materiáli jediného navrhnutého kandidáta, volebná komisia rozhodla, že navrhnutý kandidát splnil požadované kritéria v zmysle Stanov a volebného poriadku.

 

Volebná komisia uložila sekretárovi, aby zabezpečil zverejnenie kandidáta na Kontrolóra ObFZ PD a jeho navrhovateľa na webovej stránke ObFZ PD najneskôr tri dni pred konaním volieb ( § 17 ods.1 písm. h Zákona o športe )

Peter Kozinka predseda Volebnej komisie ObFZ Prievidza

Nachádzate sa tu: