10.09.2020, Ján Baláž

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.

10.09.2020, Ján Baláž

Podstatné je písmeno B)

B) S účinnosťou od 01. septembra 2020 sa podľa § 48 ods. 4  písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým  osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné  podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v  exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v  jednom okamihu v počte nad 500 osôb.

Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci  účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať  negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12  hodín.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu  rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob  dezinfekcie rúk,

- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade  vzniku akútneho  7 respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha,  sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia,  je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť  miesto hromadného podujatia,
  • zákaz podávania rúk,
  • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode  z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2  m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,  partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich  umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči  osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva,  že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
  • v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb  žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane  jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v  radoch alternovať,
  • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, - organizátor musí byť v  každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich  na hromadnom podujatí,
    podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,
  • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je  organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť  jeho vstup a výstup,
Prečítané: 15x