13.11.2017, Martin Klovanič

Volebná konferencia ObFZ

13.11.2017, Martin Klovanič
Volebná konferencia ObFZ
image

Volebná konferencia ObFZ Prešov sa uskutoční dňa 2.12.2017 o 9.00 hod. v malej zasadačke VÚC, Námestie mieru 3, Prešov (Biely dom).

Volebný poriadok:

Volebný poriadok ObFZ Prešov
Článok 1
Predmet úpravy

1. Tento volebný poriadok upravuje najmä:
a. Prípravu a priebeh volieb v Oblastnom futbalovom zväze Prešov (ďalej len „ObFZ“)
b. Požiadavky na navrhovanie kandidátov,
c. Osobitosti hlasovania vo voľbách
d. Status, právomoci a konanie volebnej komisie
2. Na postup pri voľbách neupravený týmto volebným poriadkom sa použijú Stanovy ObFZ Prešov (Ďalej len Stanovy), rokovací poriadok ObFZ Prešov (Ďalej len rokovací poriadok), iný predpis schválený konferenciou alebo rozhodnutím konferencie.


Článok 2
Aktívne volebné právo a kandidát na funkciu

1. Delegáti konferencie volia:
a. priamymi voľbami predsedu ObFZ Prešov, predsedu revíznej komisie ObFZ Prešov, predsedu odvolacej komisie ObFZ Prešov, predsedu disciplinárnej komisie ObFZ Prešov
b. oddelenými voľbami členov VV ObFZ Prešov za príslušný okres Prešov a Sabinov, členov riadnej konferencie ObFZ Prešov za príslušný okres Prešov a Sabinov a členov riadnej konferencie VsFZ Košice za príslušný okres Prešov a Sabinov
2. Kandidát môže kandidovať na konferencii len na jednu volenú funkciu do orgánov ObFZ
3. Kandidát na volenú funkciu musí spĺňať základné podmienky uvedené v článku 29 ods. 1) Stanov ObFZ Prešov
4. Člen ObFZ je oprávnený písomne podľa čl. 2 písm. f) Stanov ObFZ Prešov navrhnúť
a. kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr 7 dní pred zasadnutím konferencie
b. kandidáta na funkciu volenú výkonným výborom v lehote stanovenej výkonným výborom
5. Návrh kandidáta musí obsahovať:
a. Označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta
b. Telefonicky a emailový kontakt na komunikáciu s kandidátom
6. K návrhu kandidáta je potrebné pripojiť:
a. Súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov v ObFZ v súvislosti s voľbami
b. Súhlas kandidáta so zverejnením jeho podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie za účelom propagácie ObFZ
c. Vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za člena (IČO v ISSF SFZ)
d. Vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony bez obmedzení
e. Potvrdenie bezúhonnosti výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace pred termínom konania konferencie (čl. 29 ods. 2 stanov)
f. Súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou
7. Podmienky uvedené v ods. 4 a 5 je možné splniť formou vyplnenia osobitného formuláru schváleného ObFZ.
8. Písomný návrh podľa ods. 3 podpísaný členom alebo štatutárnym orgánom člena spolu s prílohami je potrebné doručiť v stanovenej lehote sekretárovi ObFZ. Ten s návrhom bezodkladne oboznámi predsedu volebnej komisie, ak sa jedná o funkciu volenú
konferenciou alebo členov výkonného výboru, ak sa jedná o funkciu volenú výkonným výborom.
9. Návrh kandidáta podaný po uplynutí lehoty stanovenej v ods. 4 je neplatný. Do tejto lehoty sa deň volieb naráta. Lehota na predloženie návrhov uplynie o 24.00 hod. posledného dňa na predloženie návrhov. Sekretár ObFZ oznámi obvyklým spôsobom deň, ktorý je posledným dňom na predkladanie kandidatúr.
10. Volebná komisia po preskúmaní návrhov na kandidátov s podkladmi písomne oznámi sekretárovi mená kandidátov na volenú funkciu, ktorí splnili stanovené podmienky kandidatúry. Títo kandidáti budú zaradení do zoznamu kandidátov schválených volebnou komisiou. Pri kandidátoch na funkciu volenú výkonným výborom splnenie náležitostí návrhov na kandidatúru preskúma sekretár ObFZ, ktorý o tom písomne informuje výkonný výbor.
11. Ak orgán preskúmavajúci návrhy s podkladmi v nich zistí nedostatky, bezodkladne požiada navrhovateľa alebo kandidáta o doplnenie návrhu alebo doplnenie podkladov v potrebnom rozsahu. Ak vyžiadané doplnenie navrhovateľ alebo kandidát nevykoná preskúmavajúci orgán rozhodne o nezaradení kandidáta do zoznamu kandidátov. Rozhodnutie o nezaradení do zoznamu kandidátov sa bezodkladne oznámi navrhovateľovi a kandidátovi a ak rozhoduje volebná komisia aj sekretárovi ObFZ.
12. Sekretár ObFZ zabezpečí zverejnenie mien a priezviska kandidátov na funkcie volené konferenciou obvyklým spôsobom na webovom sídle ObFZ tri dni pred konaním konferencie.


Článok 3
Zloženie a činnosť volebnej komisie

1. Volebná komisia je kontrolným orgánom ObFZ (čl. 28 ods. 4 Stanov ObFZ), zodpovedá sa konferencii (čl. 29 ods. 11 písm. b Stanov ObFZ) a riadi sa čl. 49 Stanov ObFZ.
2. Volebná komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní traja členovia komisie, z ktorých jeden je predseda alebo podpredseda. Na prijatie rozhodnutia volebnej komisie je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých volených členov komisie.
3. Zasadnutie volebnej komisie zvoláva podľa potreby jej predseda, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda. Volebná komisia v prípade potreby zasadne pred každou konferenciou, aby sa podľa návrhu programu konferencie pripravila na plnenie úloh volebnej komisie.
4. Podnety podľa čl. 49 ods. 2 Stanov ObFZ môže podať kandidát alebo delegát do 14 dní odo dňa uskutočnenia volieb. Volebná komisia o podnetoch rozhodne do 14 dní odo dňa doručenia podnetu ObFZ alebo od ich ústneho oznámenia predsedovi volebnej komisie na konferencii, ktoré sa zaznamená písomne do správy volebnej komisie. Ak to povaha a závažnosť veci pripúšťa a vyžaduje, volebná komisia rozhodne o podnetoch bezodkladne, najmä ak sa jedná o sťažnosti, námietky a spory počas konferencie, o ktorých je možné rozhodnúť ihneď.
5. Rozhodnutie volebnej komisie prijaté na konferencii vyhlási ústne predseda volebnej komisie aj so stručným odôvodnením. Výrok rozhodnutia sa zaznamená aj v zápisnici z konferencie.
6. Všetky rozhodnutia volebnej komisie sú súčasťou správy volebnej komisie.
7. Subjekt, ktorý bol rozhodnutím volebnej komisie dotknutý je oprávnený podať proti rozhodnutiu volebnej komisie odvolanie, ktoré doručí volebnej komisii do 14 dní od jej rozhodnutia. O odvolaní rozhoduje odvolacia komisia ObFZ do 14 dní odo dňa predloženia veci na rozhodnutie predsedom volebnej komisie.
8. Volebná komisia je oprávnená pred svojim rozhodnutím požiadať o právne stanovisko od VV ObFZ až po legislatívno-právne oddelenie SFZ.
9. Predseda volebnej komisie alebo iný člen volebnej komisie sú povinní bezodkladne oznámiť sekretárovi ObFZ stratu spôsobilosti na výkon funkcie člena volebnej komisie.
10. Volebná komisia môže využiť na zabezpečenie svojej činnosti počas volieb činnosť skrutátorov alebo iných pracovníkov ObFZ.

 

Článok 4
Voľby a hlasovanie

1. Voľby funkcionárov ObFZ volených konferenciou sú upravené v čl. 39 Stanov ObFZ Prešov, ktorý sa primerane použije aj pri voľbe funkcionárov ObFZ volených výkonným výborom, ak nie je stanovené inak.
2. Volebná komisia v súčinnosti so sekretárom ObFZ pripravuje a zodpovedá za volebnú schránku a volebné lístky.
3. Voľby sa vykonajú písomným tajným hlasovaním a predseda volebnej komisie pred voľbami ozrejmi spôsob hlasovania a označovania kandidátov na volebnom lístku.
4. Do výkonného výboru sa volí 5 členov a je zložený z predsedu ObFZ a 4 členov výkonného výboru. Ak bude zvolený predseda z okresu Prešov, tak ďalší 2 členovia výkonného výboru budú za okres Prešov a 2 za okres Sabinov. Ak bude zvolený predseda z okresu Sabinov, tak ďalší 3 členovia výkonného výboru budú za okres Prešov a 1 za okres Sabinov.
5. Voľby predsedu ObFZ sa uskutočnia tajným hlasovaním, ak sa volí predseda z dvoch a viac kandidátov. Delegáti s právom hlasovať zakrúžkujú číslo jedného kandidáta na predsedu ObFZ na opečiatkovanom hlasovacom lístku, ktorý pripravila volebná komisia konferencie. Za predsedu ObFZ bude zvolený ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov. Pokiaľ žiaden z kandidátov nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov, organizuje sa druhé kolo volieb. Do druhého kola volieb postupuje kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasom umiestnil na prvom mieste a kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na druhom mieste. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký najväčší počet hlasov na prvom mieste, postupujú do druhého kola len títo kandidáti. Ak v prvom kole získal jeden kandidát najväčší počet hlasov a na druhom mieste sa umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, postupujú všetci kandidáti na prvom a druhom mieste do druhého kola voľby. V druhom kole volieb, ak sú viacerí kandidáti (3 a viac) bude zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v druhom kole nadpolovičnú väčšinu, do ďalšieho kola postupujú kandidáti s najväčším počtom hlasov. V ďalšom kole postačí na zvolenie za predsedu ObFZ jednoduchá väčšina hlasov.
6. Ak je na volenú funkciu predsedu ObFZ navrhnutý len jeden kandidát, môže sa voľba uskutočniť verejne, hlasovaním, o čom musia hlasovaním rozhodnúť delegáti konferencie nadpolovičnou väčšinou a na jeho zvolenie stačí nadpolovičná väčšina. Ak kandidát v tejto voľbe nezíska nadpolovičnú väčšinu, uskutoční sa vzápätí druhé kolo voľby, v ktorom postačuje na zvolenie jednoduchá väčšina. Ak podľa predchádzajúceho postupu kandidát nebol zvolený, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na túto funkciu a stanoví ich termín.
7. Voľby členov výkonného výboru ObFZ sa uskutočnia tajným hlasovaním samostatne za okres Prešov a Sabinov. Delegáti s právom hlasovať zakrúžkujú maximálny počet členov VV ObFZ podľa Stanov ObFZ. Za člena výkonného výboru bude zvolený kandidát, ktorý v prvom kole voľby získa nadpolovičnú väčšinu hlasov. Ak nebudú zvolení kandidáti na všetky miesta vo výkonnom výbore, tak sa organizuje druhé kolo volieb do ktorého postupujú všetci kandidáti, ktorí nezískali nadpolovičnú väčšinu hlasov. V druhom kole volieb budú na potrebné voľné miesta člena výkonného výboru zvolení kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov jednoduchou väčšinou. Ak ani v druhom kole nebol zvolený maximálny počet členov VV ObFZ podľa Stanov ObFZ organizuje sa tretie kolo do ktorého postúpia kandidáti s rovnakým najvyšším počtom hlasov, v ktorom na zvolenie postačuje jednoduchá väčšina. Ak podľa predchádzajúceho postupu kandidát nebol zvolený, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na túto funkciu a stanoví ich termín.
8. Ak maximálny počet navrhnutých kandidátov na člena výkonného výboru zodpovedá počtu maximálnych miest na člena výkonného výboru, ktoré majú byť odsadené, môže konferencia jednoduchou väčšinou delegátov rozhodnúť o verejnom hlasovaní.
9. Voľby predsedu revíznej komisie ObFZ, predsedu odvolacej komisie ObFZ a predsedu disciplinárnej komisie ObFZ sa vykonajú podľa pravidiel pre voľbu predsedu ObFZ.
10. Voľby členov Riadnej konferencie ObFZ sa konajú oddeleným tajným hlasovaním delegátov s právom hlasovať za príslušný okres Prešov a okres Sabinov. Delegáti volebnej konferencie volia 13 členov Riadnej konferencie za okres Prešov a 7 členov Riadnej konferencie za okres Sabinov. Za členov Riadnej konferencie ObFZ sú zvolení kandidáti s najväčším počtom získaných hlasov za príslušný okres Prešov a Sabinov.
11. Voľby členov riadnej konferencie VsFZ sa konajú oddeleným hlasovaním delegátov s právom hlasovať za okres Prešov a okres Sabinov a zvolený je kandidát s najväčším počtom hlasov získaných jednoduchou väčšinou.
12. Volebná komisia v prípade tajného hlasovania odovzdá každému delegátovi volebný lístok s uvedením funkcií, ktoré sú predmetom voľby a menami kandidátov (v abecednom poradí) na príslušnú volenú funkciu. Ak majú kandidáti rovnaké priezvisko a meno, je potrebné na volebný lístok uviesť aj miesto bydliska týchto kandidátov, alebo iný rozlišujúci údaj.
13. Platnosť volebných lístkov posudzuje volebná komisia.
14. Platným volebným lístkom je:
a. originál neroztrhaný volebný lístok vydaný a označený volebnou komisiou.
15. Neplatným volebným lístkom je:
a. ak je na volebnom lístku označený vyšší počet kandidátov, než je stanovený,
b. volebný lístok, v ktorom sú svojvoľne dopísané údaje, okrem prípadov, keď to nariadi volebná komisia,
16. Po ukončení volieb volebná komisia vloží odovzdané, spočítané a overené volebné lístky do pripravenej obálky, ktorú zapečatí a odovzdá sekretárovi ObFZ na archiváciu.


Článok 5
Rozhodnutie o výsledku volieb

1. Predseda volebnej komisie po každom kole volieb oznámi uznesenie volebnej komisie o výsledku volieb a na jeho základe skonštatuje zvolenie alebo nezvolenie príslušného kandidáta. V prípade ak kandidát nebol zvolený, predseda volebnej komisie riadi ďalší postup vo voľbách podľa čl. 39 Stanov ObFZ.
2. Volebná komisia vyhotoví po každom kole volieb uznesenie o výsledku volieb, ktoré overujú svojim podpisom všetci členovia volebnej komisie, ktorí boli prítomní na konferencii.
3. Pri voľbách uskutočnených výkonným výborom vyhlási uznesenie o výsledku volieb predseda ObFZ alebo sekretár ObFZ. Uznesenie o výsledku volieb vykonaných výkonným výborom je súčasťou zápisnice zo zasadnutia výkonného výboru.
4. Proti uzneseniu volebnej komisie alebo výkonného výboru o výsledku volieb je možné do 14 dní od jeho oznámenia podať odvolanie u orgánu, ktorý vydal napadnuté uznesenie. O odvolaní rozhoduje odvolacia komisia ObFZ.
5. Ak volebná komisia zistí závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, predpisov ObFZ, VsFZ, SFZ, UEFA alebo FIFA v súvislosti s vykonanými voľbami, ktoré malo alebo je dôvodné predpokladať, že mohlo mať významný vplyv na výsledok volieb, rozhodne, že voľby sú neplatné a súčasne vyhlási opakovanie voľby. Volebná komisia v takom prípade dá podnet na konanie príslušných orgánov ObFZ.


Článok 6
Správa volebnej komisie

1. Volebná komisia vyhotoví o priebehu každej konferencie, na ktorej boli vykonané voľby, správu volebnej komisie, ktorá je prílohou zápisnice z konferencie.
2. Správa volebnej komisie obsahuje najmä základné informácie o účasti členov volebnej komisie na konferencii, o činnosti, zisteniach a rozhodnutiach volebnej komisie v súvislosti s prípravou a priebehom konferencie.
3. Ak niektorý člen volebnej komisie nesúhlasí s obsahom správy volebnej komisie, bezodkladne požiada predsedu komisie o úpravu správy. Ak predseda komisie žiadosti člena komisie nevyhovie sám, predloží ju na rozhodnutie volebnej komisii. Žiadosť sa pripojí k správe volebnej komisie spolu s rozhodnutím volebnej komisie, ak bolo vydané.
4. Predseda volebnej komisie predloží správu volebnej komisie do 7 dní odo dňa konania konferencie sekretárovi ObFZ, ak neprebieha postup podľa ods. 3.
5. Sekretár ObFZ zabezpečí zverejnenie správy volebnej komisie obvyklým spôsobom na webovom sídle ObFZ.


Článok 7
Spoločné ustanovenia

1. Ak stanovy predpokladajú ustanovenie do funkcie výkonným výborom, o ustanovení navrhnutej osoby rozhodne výkonný výbor verejným hlasovaním, ak výkonný výbor nerozhodne inak. Ak bolo ustanovenie do funkcie navrhnutých viac kandidátov, použijú sa primerane ustanovenia upravujúce voľby.
2. Písomnosti súvisiace s činnosťou volebnej komisie doručené na adresu ObFZ sa v elektronickej podobe bezodkladne posielajú predsedovi a členom volebnej komisie.
3. Volebná komisia môže v prípadoch, keď to povaha a závažnosť veci nevylučuje, rozhodovať aj formou per rollam.


Článok 8
Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa volebný poriadok Oblastného futbalového zväzu Prešov zo dňa 04.01.2014.
Článok 9
Účinnosť
Tento volebný poriadok Oblastného futbalového zväzu Prešov nadobudol platnosť a účinnosť aktom jeho schválenia na konferencii ObFZ Prešov dňa 27.10.2017.

NÁVRH NA ZARADENIE DO KANDIDÁTKY PRE VOĽBY

NA VOLEBNEJ KONFERENCII ObFZ DŇA 2.12.2017 NA FUNKCIU

DO VOLENÉHO ORGÁNU ObFZ NA 4-ROČNÉ FUNKČNÉ OBDOBIE ROKOV 2018-2021

 

            Futbalový oddiel - futbalový klub: …........................................................................................

týmto na zaradenie do kandidátky pre voľby na volebnej konferencii ObFZ Prešov navrhuje:

funkcia, na ktorú je návrh podaný: ........................................................................................................

meno, priezvisko, titul navrhovaného: ..................................................................................................

dátum narodenia navrhovaného: ............................................................................................................

presná adresa trvalého bydliska navrhovaného: ....................................................................................

číslo mobilu navrhovaného: ..................................................................................................................

osobná e-mailová adresa navrhovaného: ...............................................................................................

klubová príslušnosť navrhovaného: ......................................................................................................

funkcia navrhovaného v klube: .............................................................................................................

registračné číslo v ISSF:.........................................................................................................................

V .......................................... dňa ................................

 

---------------------------------                                                                 ---------------------------------

podpis prvého funkcionára                                                               podpis druhého funkcionára

 

 

---------------------------------                  pečiatku FO - FK,                  ---------------------------------

čitateľné meno a priezvisko               ktorý návrh podáva                čitateľné meno a priezvisko

 

 

---------------------------------                                                                 ---------------------------------

funkcia vo FO - FK                                                                          funkcia vo FO - FK

 

Stanovisko kandidáta k návrhu:

Vlastnoručným podpisom potvrdzujem súhlas s mojim zaradením na kandidátku  pre voľby na uvedenú funkciu do voleného orgánu ObFZ, na 4-ročné funkčné obdobie rokov 2018-2021, na volebnej konferencii ObFZ, ktorá sa uskutoční dňa 2.12.2017.

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, telefonicky kontakt, e-mailový kontakt)  ObFZ v súvislosti s voľbami, ako aj so zverejnením svojej podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie za účelom propagácie ObFZ a preukázania transparentnosti priebehu konferencie.

Vyhlasujem, že som individuálnym členom SFZ (resp. podal som prihlášku za člena SFZ) a  som spôsobilý na právne úkony bez obmedzení.

Svojím podpisom čestne vyhlasujem svoju bezúhonnosť (platí pre kandidátov na členov riadnej konferencie).

Dokladám potvrdenie o bezúhonnosti výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace pred termínom konania konferencie (platí pre kandidátov na funkciu predsedov a členov výkonného výboru).

 

 

V .......................................... dňa ................................        ------------------------------------------------

                                                                                                   vlastnoručný podpis navrhovaného

 

 

Upozornenie:  Návrh na kandidátov je možné doručiť osobne na sekretariát ObFZ najneskôr 24.11.2017 do 16.00 hod. resp. odovzdať na poštovú prepravu najneskôr 25.11.2017 do 24.00 hod. (rozhoduje pečiatka podacej pošty).

Prečítané: 724x