Sobota, 31. júla, 2021Meniny má Ignác
Úradné správy ŠTK ObFZ

Úradná správa ŠTK ObFZ NZ č. 13/20-21

Viliam Riška|1. okt 2020 o 00:00

Úradná správa ŠTK č. 13/20-21 zo dňa 1.10.2020

Oznamy

sp. zn.: OLP/7694/2020 Bratislava, 30.09.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d), e) a h) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto

opatrenia:

B) S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb . V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva!!!

ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje FK, že všetci zúčastnení na súťažných stretnutiach v mene organizátora (hráči, realizačné tímy, delegované osoby, hl.usporiadateľ, videotechnik, hlásateľ a ostatní usporiadatelia) musia byť bezpodmienečne uvedení v Zápise o stretnutí, resp. v Zozname usporiadateľskej služby!!! Náhradníci a realizačné tímy uvedení v ZoS sa musia počas celého stretnutia zdržiavať v technickej zóne v priestore striedačiek. Usporiadateľská služba musí byť označená vestami.

Za dodržiavanie všetkých hygienických opatrení a povinností je zodpovedný organizátor stretnutia (usporiadajúci FK) !!!

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),

- zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje,

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

- zákaz podávania rúk,

- pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatia, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

- v prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,

- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,

- podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,

- v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.


 • ŠTK ObFZ na základe súčasnej pandemickej situácie s ochorením COVID-19 odkladá všetky neodohraté turnaje III.ligy P U09 v jesennej časti!!! Turnaje sa odohrajú počas jarnej časti súťažného ročníka 2020/2021. Termíny budú zapracované do termínovej listiny jarnej časti
 • ŠTK ObFZ žiada všetky FK, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uznesenia

VI.liga MEVA ObFZ NZ

 1. OFK Hul-FK Čechy ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu a nariaďuje odohrať s.s. 11.kola VI.ligy MEVA v sobotu 17.10.2020 o 14.30 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2020/2021-0173)

VII.liga MEVA ObFZ NZ

 1. TJ pri OÚ Nána-OTJ Palárikovo ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou termínu a nariaďujeodohrať s.s. 14.kola VI.ligy MEVA v sobotu 7.11.2020 o 14.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2020/2021-0175)

IV.liga SŽ U15 ObFZ NZ

Sk. A:

 1. TJ Nová Vieska-TJ Salka ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody s odohraním s.s. 6.kola IV.ligy SŽ U15 sk. A v sobotu 3.10.2020 o 10.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2020/2021-0181)

Sk. B:

 1. FK Sokol Pozba- ŠK-Sokol Jasová ŠTK ObFZ súhlasí so zmenou HP. S.s. 7.kola IV.ligy SŽ U15 sk. B sa odohrá v nedeľu 11.10.2020 o 10.00 hod. na UT pri obci Radava. RP 5 €. (NZ-STK-2020/2021-0174)
 2. FC Semerovo-FK Sokol Pozba ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody s odohraním s.s. 6.kola IV.ligy SŽ U15 sk. B v nedeľu 4.10.2020 o 11.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2020/2021-0177)

Sk. C:

 1. ŠK Tvrdošovce-1. FC Černík ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody s odohraním s.s. 6.kola IV.ligy SŽ U15 sk. C v stredu 21.10.2020 o 15.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2020/2021-0180)

Sk. D:

 1. OŠK Mojzesovo-TJ Veľké Lovce ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody s odohraním s.s. 6.kola IV.ligy SŽ U15 sk. D v stredu 14.10.2020 o 15.30 hod.  RP 5 €. (NZ-STK-2020/2021-0179)

III.liga P U11 ObFZ NZ

Sk. A:

 1. FKM Nové Zámky B-FC Union Nové Zámky ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody s odohraním s.s. 7.kola III.ligy P U11 sk. A v stredu 7.10.2020 o 16.00 hod. na štadióne L.Gancznera. RP 5 €. (NZ-STK-2020/2021-0176)

Sk. C:

 1. ŠK Šurany-OTJ Palárikovo ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody s odohraním s.s. 6.kola III.ligy P U11 sk. C v utorok 6.10.2020 o 16.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2020/2021-0162)
 2. TJ Lokomotíva Bánov-ŠK Šurany ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody s odohraním s.s. 7.kola III.ligy P U11 sk. C vo štvrtok 8.10.2020 o 16.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2020/2021-0182)

Sk. D:

 1. OŠK Lipová-Obecný futbalový klub OFK Maňa ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody s odohraním s.s. 5.kola III.ligy P U11 sk. D v stredu 7.10.2020 o 15.30 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2020/2021-0168)
 2. OŠK Mojzesovo-ŠK Vlkas ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody s odohraním s.s. 4.kola III.ligy P U11 sk. D v stredu 28.10.2020 o 15.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2020/2021-0169)
 3. OŠK Mojzesovo-ŠK Kmeťovo ŠTK ObFZ súhlasí na základe vzájomnej dohody s odohraním s.s. 6.kola III.ligy P U11 sk. D v stredu 7.10.2020 o 16.00 hod. RP 5 €. (NZ-STK-2020/2021-0178)

III.liga P U09 ObFZ NZ

ŠTK ObFZ na základe súčasnej pandemickej situácie s ochorením COVID-19 odkladá všetky neodohraté turnaje III.ligy P U09 v jesennej časti!!! Turnaje sa odohrajú počas jarnej časti súťažného ročníka 2020/2021. Termíny budú zapracované do termínovej listiny jarnej časti.

 1. ŠTK ObFZ vyrubuje poplatok pre FK Sokol Pozba, SSC Fénix Nové Zámky ako usporiadajúcim FK za delegovanie R na 3.turnaje U09 vo výške podľa RS 2020/2021 časť B/9/m. (NZ-STK-2020/2021-0184)

Sk. A:

 1. SSC FÉNIX Nové Zámky-OŠK Andovce ŠTK ObFZ kontumuje s.s. 1.kola 3.turnaja-A2 III.ligy P U09 sk. A podľa SP čl.82/1/b (nenastúpenie na stretnutie) a podľa SP čl.11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech SSC FÉNIX Nové Zámky. ŠTK ObFZ zároveň odstupujeOŠK Andovce U09 na doriešenie DK ObFZ. RP 5 €. (NZ-STK-2020/2021-0170)
 2. OŠK Andovce-TJ Družstevník Komoča ŠTK ObFZ kontumuje s.s. 2.kola 3.turnaja-A2 III.ligy P U09 sk. A podľa SP čl.82/1/b (nenastúpenie na stretnutie) a podľa SP čl.11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Družstevník Komoča. ŠTK ObFZ zároveň odstupujeOŠK Andovce U09 na doriešenie DK ObFZ. RP 5 €. (NZ-STK-2020/2021-0171)
 3. FC Union Nové Zámky-OŠK Andovce ŠTK ObFZ kontumuje s.s. 3.kola 3.turnaja-A2 III.ligy P U09 sk. A podľa SP čl.82/1/b (nenastúpenie na stretnutie) a podľa SP čl.11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FC Union Nové Zámky. ŠTK ObFZ zároveň odstupujeOŠK Andovce U09 na doriešenie DK ObFZ. RP 5 €. (NZ-STK-2020/2021-0172)
 4. FK Sokol Pozba U09 ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje na znenie SP čl. 56/j a RS 2020/2021 časť B/7/a. ŠTK ObFZ zároveň odstupujeFK Sokol Pozba na doriešenie DK ObFZ. RP 5 €. (NZ-STK-2020/2021-0183)


Viliam Riška

predseda ŠTK ObFZ Nové Zámky

Súvisiace články