Utorok, 3. augusta, 2021Meniny má Jerguš
Konferencie ObFZ

Riadna konferencia ObFZ, vyhlásenie doplňujúcej voľby predsedu Disciplinárnej komisie

(Zdroj: obfznz, Autor: obfznz)
Erika Barus|8. feb 2019 o 00:00
(Zdroj: obfznz, Autor: obfznz)

  

Riadna konferencia ObFZ N. Zámky sa uskutoční dňa 22. februára /piatok/ 2019 o 17.30 hod. v priestoroch SOŠ stavebnej na ul. Nitrianska cesta č. 61 v N. Zámkoch /Priemstav/.

Výkonný výbor ObFZ N. Zámky v zmysle čl. 34, čl. 45 písm. b) Stanov ObFZ zvoláva riadnu konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 22. februára /piatok/ 2019 o 17.30 hod. v priestoroch SOŠ stavebnej na ul. Nitrianska cesta č. 61 v N. Zámkoch /Priemstav/

Prezentácia účastníkov bude prebiehať od 16.30 hod. Delegátmi konferencie s právom hlasovať sú zástupcovia futbalových oddielov z novozámockého okresu.

Pracovné predsedníctvo predloží ku schváleniu nasledovný návrh programu konferencie:

1. Otvorenie, vyhlásenie o zvolaní konferencie v súlade so Stanovami ObFZ

2. Procedurálny úvod:

   a) menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice

   b) schvaľovanie pracovných komisií (Návrhová, Mandátová)

3. Správa predsedu Mandátovej komisie

4. Schvaľovanie Návrhu programu konferencie

5. Správa Revíznej komisie ObFZ

6. Správa predsedu o činnosti ObFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie

7. Ocenenie zaslúžilých členov

8. Voľba predsedu Disciplinárnej komisie ObFZ

9. Správa Volebnej komisie ObFZ

10. Schválenie Stanov ObFZ

11. Diskusia

12. Informácia o prijatých uzneseniach

13. Záver

V týchto dňoch bola zo strany sekretariátu zaslaná jednotlivým futbalovým oddielom pozvánka na zasadnutie tejto konferencie. Za každý FO môže byť prítomná jedna oprávnená osoba. 

Sekretár ObFZ týmto vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 5 dní pred konaním konferencie na ObFZ písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. 

Zároveň vyzývame štatutárnych zástupcov jednotlivých futbalových oddielov, aby v lehote do 18.02.2019 písomne alebo mailom na sekretar@obfznz.sk doručili návrhy na ocenenia jednotlivcov pôsobiacich pri futbale, či už z dôvodu ich životného jubilea alebo dlhodobej aktívnej funkcionárskej činnosti, príp. iného podieľania sa na rozvoji futbalu vo Vašej obci alebo meste. Uvedené osoby budú následne slávnostne ocenené na zasadnutí konferencie.  

VYHLÁSENIE VOLEBNEJ KOMISIE ObFZ

V súlade so znením čl. 36, 40 Stanov sa zároveň vyhlasujú doplňujúce voľby na post predsedu Disciplinárnej komisie ObFZ.

Vyhlásenie voľby na:

1. Predsedu Disciplinárnej komisie ObFZ

Voľby sa uskutočnia v rámci programu najbližšej konferencie ObFZ dňa 22.02.2019.

Každý člen ObFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Na základe uvedeného je možné kandidáta na volenú funkciu navrhnúť do 16.02.2019 do 23:59 hod.(vrátane) na adresu: ObFZ N. Zámky, ul. Jiráskova č. 25, 940 02 N. Zámky alebo mailom na sekretar@obfznz.sk.

Sekretariát ObFZ upozorňuje podávateľa návrhu, že návrh na kandidáta musí obsahovať všetky náležitosti a prílohy v súlade s čl. 30 Stanov ObFZ.

Súvisiace články