Utorok, 3. augusta, 2021Meniny má Jerguš
Konferencie ObFZ

Riadna konferencia ObFZ Nové Zámky

Viliam Riška|15. sep 2017 o 00:00

Riadna konferencia ObFZ dňa 28.09.2017

Výkonný výbor ObFZ N. Zámky v zmysle čl. 34 bod 3., čl. 45 písm. b) Stanov ObFZ zvoláva riadnu konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 28. septembra /štvrtok/ 2017 o 17.30 hod. v priestoroch reštaurácie Royal na ul. T. G. Masaryka č. 31 /Prednádražie/. Prezentácia účastníkov bude prebiehať od 16.30 hod. Delegátmi konferencie s právom hlasovať sú zástupcovia futbalových oddielov z novozámockého okresu.

 

Pracovné predsedníctvo predloží ku schváleniu nasledovný návrh programu konferencie:

1. Otvorenie, vyhlásenie o zvolaní konferencie v súlade so Stanovami ObFZ

2. Procedurálny úvod:

    a) menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice

    b) schvaľovanie pracovných komisií (Návrhová, Mandátová)

3. Správa predsedu Mandátovej komisie

4. Schvaľovanie Návrhu programu konferencie

5. Správa predsedu Revíznej komisie

6. Správa predsedu o činnosti ObFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie

7. Voľba predsedu a členov Volebnej komisie ObFZ

8. Diskusia

9. Informácia o prijatých uzneseniach

10. Záver

V týchto dňoch bola zo strany sekretariátu zaslaná jednotlivým futbalovým oddielom pozvánka na zasadnutie tejto konferencie. Za každý FO môže byť prítomná jedna oprávnená osoba. 

 

V súlade so znením článkov 40 a 50 Stanov sa vyhlasujú voľby na predsedu a členov Volebnej komisie ObFZ.

Vyhlásenie voľby na:

  1. Predsedu volebnej komisie
  2. Člena Volebnej komisie, ktorý zastupuje región Nové Zámky
  3. Člena Volebnej komisie, ktorý zastupuje región Šurany
  4. Člena Volebnej komisie, ktorý zastupuje región Štúrovo

Voľby sa uskutočnia v rámci programu najbližšej konferencie ObFZ dňa 28.09.2017.

Každý člen ObFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Na základe uvedeného je možné kandidáta na volenú funkciu navrhnúť do 23.09.2017 do 23:59 hod.(vrátane) na adresu : ObFZ N. Zámky, ul. Jiráskova č. 25, 940 02 N. Zámky alebo mailom na  sekretar@obfznz.sk.

Sekretariát ObFZ upozorňuje podávateľa návrhu, že návrh na kandidáta musí obsahovať všetky náležitosti a prílohy v súlade s čl. 30 Stanov ObFZ.

Súvisiace články