03.09.2020, Ján Mano

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

03.09.2020, Ján Mano
[doc]opatrenia-prevadzky-a-hp-01.09.pdf

ŠTK ObFZ dáva na vedomie a upozorňuje na dodržiavanie bezpečnostných a hygienických opatrení platných od 1.9.2020 v súvislosti s koronavírusom COVID - 19.

B) S účinnosťou od 1. septembra 2020 sa podľa § 48 ods. 4  písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné  podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v  exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v  jednom okamihu v počte nad 500 osôb.

Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci  účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12  hodín.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu  rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob  dezinfekcie rúk,

- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade  vzniku akútneho  7 respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha,  sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia,  je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť  miesto hromadného podujatia,
  • zákaz podávania rúk,
  • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode  z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2  m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,  partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich  umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči  osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva,  že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
  • v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb  žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane  jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v  radoch alternovať,
  • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, - organizátor musí byť v  každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich  na hromadnom podujatí,
  • podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,
  • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je  organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť  jeho vstup a výstup,

Verejná vyhláška RÚVZ Michalovce o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení zo dňa 31.8.2020

OPATRENIA VYHLÁŠKY

  1. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa  všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým  osobám v okrese Michalovce zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné  podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy nad 500  účastníkov v exteriéri a nad 250 účastníkov v interiéri a  súčasne na verejných hromadných podujatiach sa zakazuje príprava a  predaj občerstvenia (pokrmov a/alebo nápojov) s výnimkou poskytovania  občerstvenia pre športovcov.

Termín opatrení v bode č. 1: dňom 01.09.2020 do 13.09.2020

Prečítané: 172x