Sobota, 15. mája, 2021Meniny má Žofia, Sofia
Články a novinky ObFZ

Rozhodnutie ŠTK ObFZ MI - Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Ján Mano|30. sep 2020 o 00:00

ŠTK ObFZ Michalovce vzhľadom na prijaté opatrenia ÚVZ SR platné od 1.10.2020 neprerušuje stretnutia súťaží ObFZ Michalovce SR 2020/2021. ŠTK žiada FO-FK pri organizácii futbalových stretnutí dodržiavať nariadenia úradu verejného zdravotníctva SR. 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,  podpore  a rozvoji  verejného  zdravia  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d), e) a h) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto 

opatrenia:

S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007  Z.  z.  všetkým  fyzickým  osobám,  fyzickým  osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb . V prípade, že  počet  osôb  na  športových  podujatiach  vystupujúcich  v mene organizátora  (športovci,  organizačný  tím  a pod.)  presiahne  počet  50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti: 

-vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka), 

-zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje, 

-vykonávať  častú  dezinfekciu  priestorov,  hlavne  dotykových  plôch,  kľučiek  podláh  a  predmetov,  

-hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, 

-zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, 

-zabezpečiť  pri  vstupe  do  budovy  oznam  o  povinnosti,  že  v  prípade  vzniku  akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,  

-zákaz podávania rúk, 

-pri  účasti  na  verejnom  hromadnom  podujatí  a  pri  príchode  a odchode  z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami,  

-v prípade  sedenia  na  hromadných podujatiach  športového  charakteru  je  organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,

-zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, 

-organizátor  musí  byť  v každej  chvíli  schopný  preukázať  počet  osôb  aktuálne  sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,

Zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: 

-ak  sa  u osoby  prejavia  príznaky akútneho  respiračného  ochorenia,  je  potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia. 

Súvisiace články