26.07.2020, Ján Mano

Manuál pri organizovaní stretnutí pre COVID-19

26.07.2020, Ján Mano

Manuál stretnutí súťaží ObFZ Michalovce pre Covid 19 pre SR 2020 - 2021

A. Požiadavky k organizácií zápasov

1. Príjazd tímov do areálu štadióna

a. Príjazd tímov autobusom, resp. autami tak, aby bol zachovaný  primeraný rozostup hráčov, resp. realizačných tímov alebo využitie  prekrytia dýchacích ciest rúškom. Tímový autobus musí byť  vydezinfikovaný pred príchodom hráčov. Pre hráčov, resp. členov  realizačného tímu domáceho mužstva je ideálny individuálny príjazd na štadión vlastným autom.

b. Oddelený príchod mužstiev, resp. zabezpečenie dostatočného časového rozostupu medzi príchodmi jednotlivých mužstiev.

c. V závislosti od konkrétneho štadióna zabezpečiť rozdielne cesty do  šatní, resp. dostatočný časový rozostup medzi jednotlivými mužstvami.

2. Šatne (tímy a rozhodcovia)

a. V prípade možnosti využiť voľné šatne, resp. miestnosti na  rozdelenie jednotlivých tímov (napr. základná jedenástka - striedajúci  hráči, resp. rozhodcovia - delegáti)

3. Predzápasová rozcvička

a. Zabezpečiť časový rozostup hráčov jednotlivých mužstiev pri  príchode na rozcvičku a následne aj pri odchode z nej, aby sa predišlo  súčasnému vstupu hráčov oboch mužstiev do šatní.

4. Kontrola výstroja / vstup tímov na hraciu plochu

a. Kontrola výstroja hráčov zo strany rozhodcu/asistentov rozhodcu pred sociálnou budovou

b. Oddelený vstup tímov na hraciu plochu a bez spoločného vstupu na hraciu plochu.

5. Vstup tímov na hraciu plochu

a. Žiadna tímová fotografia

b. Žiadne podávanie rúk.

6. Technická zóna / ihrisko

a. Technické zóny „čisté“, vydezinfikované

b. Rozdelenie sedenia na lavičke:

• Možnosť rozšírenia lavičky: buď na tribúne, ak je priamo dostupná  hracia plocha alebo doplneným dodatočných miest (optimálne prekrytých) a  následná úprava technickej zóny (zväčšenie)

7. Polčasová prestávka

a. Oddelený vstup mužstiev a rozhodcov do šatní, rovnako ako pred zápasom.

8. Odjazd tímov

a. Odjazd tímov (čas a miesto) oddelený, podobne ako pri príjazde.

B. Požiadavky smerom k organizácii zápasov na štadióne / hygienické požiadavky

1. Inštrukcia všetkým osobám, ktoré sa podieľajú na organizácii  zápasu na štadióne, k základným hygienickým opatreniam (dezinfekcia rúk,  hygiena pri kašľaní a kýchaní, vzdialenosť) stanoveným prítomným  lekárom, resp. zdravotníkom

2. Minimalizovať dĺžku pobytu v šatni pred a po zápase.

3. Usporiadateľská služba na vstupoch kontroluje hráčov a funkcionárov vstupujúcich na štadión, pýta sa na ich zdravotný stav

4. Ak je to možné, zabezpečiť dezinfekciu rúk pred alebo do každej miestnosti.

5. Pravidelná dezinfekcia podlahy pred vstupom tímov.

6. Dvere by mali ostať v rámci možností otvorené čím sa minimalizuje kontakt s kľučkami.

7. Všetky fľaše musia byť uzavreté a určené pre konkrétnu osobu.

8. Použitie spoločných priestorov (šatne, sprchy) iba v malých skupinách s dodržaním 2m odstupov.

9. Kluboví lekári, resp. zdravotníci pracujú s rúškom, rukavicami a  dezinfekciou na ruky a sú zodpovední za hygienu v lekárskej miestnosti.

10. Osoby, ktoré sú v kontakte s viacerými hráčmi, by mali zvlášť dohliadať na hygienické opatrenia.

11. Materiálne požiadavky

a. Dezinfekcia rúk

b. Dezinfekcia na podlahy

c. Jednorazové rúška

d. Prípadne podľa nariadenia teplomer

12. DOLEŽITÉ:

a. Verejná a mediálna pozornosť na masový futbal bude zvýšená v aktuálnej situácii s dôrazom na zodpovedné správanie smerom k hygiene a izolácii mimo hracej plochy.

b. Všetky hygienické a izolačné opatrenia sú dôležité pre zabezpečenie toho, aby 22 hráčov a 1 až 3 rozhodcovia na ihrisku mohli byť aktívni bez rizika nákazy.

C. Dodatočné odporúčania

• Každá osoba nesie v prvom rade zodpovednosť za svoju bezpečnosť

D. Organizátor stretnutia je povinný rešpektovať nariadenia  Úradu verejného zdravotníctva pre prípady zvýšenej intenzity hygieny a  jej kontroly v prípade pandemických ochorení.

Prečítané: 160x