Štvrtok, 24. júna, 2021Meniny má Ján

Účel ustanovenia

  Oblastný futbalový zväz Michalovce  (ObFZ) je športovým združením, ktoré dobrovoľne a na základe zmluvy o  súčinnosti vytvorili futbalové oddiely a kluby na území okresov  Michalovce a Sobrance, predovšetkým za účelom zabezpečenia organizácie, riadenia a koordinovania súťaží vo futbale vo všetkých vekových kategóriách a a ich rozvoja v celej šírke s pôsobnosťou na  území okresov Michalovce a Sobrance a len na úrovni ObFZ. Jeho sídlom je mesto Michalovce a jeho presná adresa je: Oblastný futbalový zväz Michalovce, P.O. Hviezdoslava 140/7, 071 01 Michalovce.

  Oblastný futbalový zväz Michalovce je členom Slovenského futbalového zväzu (SFZ) so sídlom v Bratislave a aj členom regionálneho Východoslovenského futbalového zväzu (VsFZ) so sídlom v Košiciach.
  Oblastný futbalový zväz Michalovce je samostatným právnym subjektom a má riadnych členov, združených členov a čestných členov.
  Riadnymi členmi ObFZ sú futbalové oddiely a futbalové kluby, ktoré patria pod telovýchovné jednoty (TJ) alebo pod kluby, ale aj tie, ktoré sú samostatné s vlastnou právnou subjektivitou. V súčasnosti sa odporúča, aby každý futbalový klub mal vlastnú právnu subjektivitu.
  Združenými členmi ObFZ sa môžu stať združenia, ktorých cieľom je napomáhať futbalu a starať sa o jeho rozvoj a príťažlivosť, prípadne zúčastňovať sa súťaží. Ich členstvo v ObFZ vzniká uzavretím písomnej dohody, ktorá obsahuje práva, povinnosti, rozsah a spôsob spolupráce.
  Čestnými členmi ObFZ môžu byt' Konferenciou ObFZ zvolené osoby, ktoré sa zvlášť zaslúžili o rozvoj a propagáciu futbalu v oblasti pôsobenia   ObFZ.
   

  Oblastný futbalový zväz Michalovce má pre svoju činnosť schválené vlastné „Stanovy ObFZ“, ktoré sú základným predpisom ObFZ.
  Svoje poslanie realizuje prostredníctvom vnútornej organizačnej štruktúry, ktorú tvoria: Konferencia ObFZ, Rada ObFZ, Výkonný výbor ObFZ a Odborné komisie ObFZ. Osobitné postavenie má Revízna komisia ObFZ. Právomoc a pôsobnosť týchto zložiek upravujú Stanovy ObFZ. Všetci členovia Rady ObFZ, Výkonného výboru ObFZ, Odborných komisií ObFZ i Revíznej komisie ObFZ vykonávajú svoju činnosť na dobrovoľnom základe. Každodenné operatívne úlohy ObFZ zabezpečuje sekretár ObFZ, ako profesionálny pracovník Slovenského futbalového zväzu.

  Najvyšším orgánom ObFZ je „Konferencia ObFZ“, na ktorej sa každé 4 roky volia tieto nové funkcie a orgány ObFZ: predseda ObFZ, členovia Výkonného výboru ObFZ, členovia Rady ObFZ, predseda Revíznej komisie ObFZ a delegáti na Konferencie VsFZ a SFZ. Okrem toho sa každé 2 roky koná aj hodnotiaca konferencia ObFZ. Na prvom zasadnutí Rady ObFZ po volebnej konferencii sa volia členovia Revíznej komisie ObFZ a predsedovia všetkých odborných komisií ObFZ. Na prvom zasadnutí Výkonného Výboru ObFZ po spomenutom zasadnutí Rady ObFZ sa volia aj všetci členovia jednotlivých odborných komisií ObFZ. Funkčné obdobie je 4 roky.
  Oblastný futbalový zväz Michalovce má pre zabezpečenie činnosti týchto orgánov schválený aj vlastný „Organizačný poriadok ObFZ“, ktorý obdržal každý člen Rady ObFZ, Výkonného výboru ObFZ a predsedovia všetkých komisií ObFZ.

  Pre riadenie svojich súťaží vydáva pre každý súťažný ročník aj vlastný „Rozpis súťaží ObFZ“, ktorý okrem iného na vlastné podmienky doplňuje aj základné predpisy futbalu, ktorými sú „Futbalové normy“ a Pravidlá futbalu“. Rozpis súťaží je zverejnený na web stránke ObFZ.