17.09.2020, Jakub Eperješi

Úradná správa ObFZ Košice - okolie č.9

17.09.2020, Jakub Eperješi

Úradná správa ObFZ Košice – okolie

17.09.2020


SEKRETARIÁT

1. Upozorňuje kluby I. triedy a II. triedy o povinnosti vkladať videozáznam stretnutia na futbalnet do 48 hodín po skončení stretnutia.


MATRIKA

1. Informuje kluby, že pri žiadosti o registračný preukaz je potrebné vždy aktualizovať fotografiu hráča.

2. Informuje kluby, že prvotná registrácia je možná od 6. roku života hráča. Žiadosť o registráciu osoby mladšej ako 6 rokov bude zamietnutá.


ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK ObFZ na základe pokynov z RUVZ vydáva nasledovné usmernenie v prípad štartov hráčov z Ukrajiny:

I. Po príchode na Slovensko  musia ísť do domácej karantény

II. 2. objednať sa na test na coronavírus na 5 deň po príchode na Slovensko

III. V prípade negatívneho testu môžu ukončiť domácu karanténu

2. ŠTK ObFZ na základe konzultácií s RUVZ vydala manuál zabezpečenia a organizácie stretnutí v súvislosti s opatreniami proti Koronavirusu Covid 19. ŠTK odporúča futbalovým klubom aj Chek list pre zjednodušenie kontrolovaných úloh vyplývajúcich z manuálu a prípadné predloženie kontrolnému orgánu v prípade vyžiadania. Klub si Chek list stiahne a vyplní podľa predlohy. Manuál aj Chek list je uvedený na webovej stránke ObFZ v zložke úradných správ. DZ uvedie vo svojej správe stav vykonaných opatrení.

3. ŠTK ObFZ upozorňuje, že na základe pokynov RUVZ je organizátor povinný zabezpečiť

a dodržiavať nasledovné:

- zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať, alebo zabezpečiť sedenie obecenstva iba v každom druhom rade,

- obsadenie kapacity priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôže byť vyššie ako 50%.“

4. ŠTK ObFZ upozorňuje kluby na bod 6h v rozpise súťaží:

Domáce FK v I. triede a II. triede (II. trieda od 1.1.2019 vkladanie aj na server futbalnet) dospelých sú povinné zabezpečiť videozáznam pre prípadné posúdenie výkonu rozhodcu v prípade námietok voči jeho výkonu, a tiež v rámci propagácie futbalu majú povinnosť vkladať videozáznamy zo svojich stretnutí na futbalnet na web stránke futbalnet.sk.

5. ŠTK ObFZ upozorňuje kluby, že jedna osoba môže v stretnutí vykonávať iba jednu funkciu.

6. ŠTK ObFZ na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- 4.kolo, Tatran Jasov – Turňa nad Bodvou (žiaci) sa odohrá dňa 19.9. o 12:30 hod. (v UHČ) – bez poplatku (nariadenie ŠTK ObFZ z dôvodu kolízie stretnutia s II. triedou dospelí),

- 4.kolo, Budimír – Kysak (žiaci) sa odohrá dňa 24.9. o 17:00 hod. – Kysak + 5€,

- 4.kolo, Medzev – Geča (žiaci) sa odohrá dňa 17.9. o 16:30 hod. – Geča + 5€,

- 4.kolo, Sokoľany – Kalša (žiaci) sa odohrá dňa 19.9. o 10:00 hod. – bez poplatku (kolízia stretnutia s VsFZ),

- 5.kolo, Svinica – Košické Oľšany (MINIžiaci) sa odohrá dňa 18.9. o 16:30 hod. – Svinica + 5€,

- 4.kolo, Slávia TU Košice – Geča (prípravky) sa odohrá v opačnom poradí – Slávia TU Košice + 5€,

- 4.kolo, Ždaňa – Kokšov-Bakša (prípravka) sa odohrá dňa 17.9. o 17:00 hod. – Kokšov-Bakša + 5€,

- 5.kolo, Geča – Ždaňa (prípravka) sa odohrá dňa 24.9. o 17:00 hod. – Ždaňa + 5€,

7. ŠTK ObFZ kontumuje:

- 4.kolo, II.triedy: AC Jasov – Byster 3:0 kont. v zmysle SP čl.82 – predčasné ukončenie stretnutia z dôvodu poklesu hráčov hostí pod 7 (nastúpenie na stretnutie s nižším počtom hráčov ako 11). Výsledok 9:0 ostáva v platnosti. TJ Mladosť Sady nad Torysou časť Byster poplatok 50€ podľa RS 7d.

- 1.kolo, Pohár: Rozhanovce – Mokrance 0:3 kont. v prospech TJ Mokrance z dôvodu nenastúpenia na stretnutie zo strany domácich. KŠK Rozhanovce poplatok 150€ podľa RS 7d.

- 1.kolo, Pohár: Byster – Valaliky 0:3 kont. v prospech TJ Mokrance z dôvodu nenastúpenia na stretnutie zo strany domácich. TJ Mladosť Sady nad Torysou časť Byster poplatok 110€ podľa RS 7d.

- 3.kolo, I.triedy SŽ: Ťahanovce – Kysak na 3:0 kont. . v prospech MFK Ťahanovce z dôvodu nenastúpenia na stretnutie zo strany hostí. FK Stavmont Kysak poplatok 50€ podľa RS 7d.

8. ŠTK ObFZ žiada:

- FK FC Nová Polhora o písomné vyjadrenie sa k štartu hráča na cudzí RP v stretnutí 3.kola, I.triedy MŽ sk.A: Nová Polhora – Budimír.

- FK ŠK Sokoľ o písomné vyjadrenie sa k štartu hráča na cudzí RP v stretnutí 4.kola, I.triedy MŽ sk.A: Sokoľ – Budimír.

9. ŠTK ObFZ beriena vedomie podnet TJ Péder.


Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.


KOMISIA ROZHODCOV

1. Poplatok za neskoré ospravedlňovanie sa, 3eura: KR upozorňuje, že poplatok je nutné uhradiť ihneď s ospravedlnenkou. V prípade nevyplatenia poplatku nebude dotyčnému zaslaná výplata za príslušný mesiac.

2. KR oznamuje FK, že podnety na KR budú akceptované výhradne formou „Podania na komisiu” v systéme ISSF. V prípade námietky musí byť uvedená presná minutáž a popis namietanej situácie. ,

3. KR nariaďuje DZ aby v majstrovských stretnutiach kontrolovali používanie predpísaného spoločenského oblečenia u R. Prípadné nedostatky uvádzať v správe PR.

4. KR upozorňuje R, aby v Zápise o stretnutí, uvádzali dôvody napomínaní a vylúčení hráčov, v súlade s aktualizovanými pravidlami futbalu.

5. KR upozorňuje R a DZ, aby v prípade neprístojností, hrubého nešportového správania, inzultácie a v iných podobných prípadoch, formou podania na komisie (DK, KR), popísali problémové situácie. Podanie na komisie sú povinné predložiť všetky delegované osoby z predmetného stretnutia a to bez vyzvania do 48 hodín po ukončení stretnutia.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Zastavenie činnosti za ČK na:

2 stretnutia:
Socha Pavol 1203148 + 10€ (Kalša) čl.49/1a,2a, - odstojí si v II.triede


DK ObFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

· FK Paňovce pokutu 75€ za nedostatočné nahratie videozáznamu zo stretnutia I. triedy: Paňovce – Košické Oľšany podľa RS 5h.


Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 192x