04.09.2020, Jakub Eperješi

Úradná správa ObFZ Košice - okolie č.7

04.09.2020, Jakub Eperješi

Úradná správa ObFZ Košice – okolie

03.09.2020


SEKRETARIÁT

1. Upozorňuje kluby I. triedy a II. triedy o povinnosti vkladať videozáznam stretnutia na futbalnet do 48 hodín po skončení stretnutia.


MATRIKA

1. Informuje kluby, že pri žiadosti o registračný preukaz je potrebné vždy aktualizovať fotografiu hráča.

2. Informuje kluby, že prvotná registrácia je možná od 6. roku života hráča. Žiadosť o registráciu osoby mladšej ako 6 rokov bude zamietnutá.


ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK ObFZ na základe pokynov z RUVZ vydáva nasledovné usmernenie v prípad štartov hráčov z Ukrajiny:

I. Po príchode na Slovensko  musia ísť do domácej karantény

II. 2. objednať sa na test na coronavírus na 5 deň po príchode na Slovensko

III. V prípade negatívneho testu môžu ukončiť domácu karanténu

2. ŠTK ObFZ na základe konzultácií s RUVZ vydala manuál zabezpečenia a organizácie stretnutí v súvislosti s opatreniami proti Koronavirusu Covid 19. ŠTK odporúča futbalovým klubom aj Chek list pre zjednodušenie kontrolovaných úloh vyplývajúcich z manuálu a prípadné predloženie kontrolnému orgánu v prípade vyžiadania. Klub si Chek list stiahne a vyplní podľa predlohy. Manuál aj Chek list je uvedený na webovej stránke ObFZ v zložke úradných správ. DZ uvedie vo svojej správe stav vykonaných opatrení.

3. ŠTK ObFZ upozorňuje, že na základe pokynov RUVZ je organizátor povinný zabezpečiť

a dodržiavať nasledovné:

- zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať, alebo zabezpečiť sedenie obecenstva iba v každom druhom rade,

- na stretnutí sa nesmie nachádzať viac ako 1000 osôb.

4. ŠTK ObFZ upozorňuje kluby na bod 6h v rozpise súťaží:

Domáce FK v I. triede a II. triede (II. trieda od 1.1.2019 vkladanie aj na server futbalnet) dospelých sú povinné zabezpečiť videozáznam pre prípadné posúdenie výkonu rozhodcu v prípade námietok voči jeho výkonu, a tiež v rámci propagácie futbalu majú povinnosť vkladať videozáznamy zo svojich stretnutí na futbalnet na web stránke futbalnet.sk.

5. ŠTK ObFZ upozorňuje kluby, že jedna osoba môže v stretnutí vykonávať iba jednu funkciu.

6. ŠTK ObFZ oznamuje klubom, že 1.kolo Pohára sa uskutoční dňa 16.9.2020 (streda), v prípade záujmu je možno preložiť stretnutie na 15.9.2020 (utorok).

7. ŠTK ObFZ beriena vedomie podnet TJ Roma Moldava nad Bodvou o hracom dni domácich stretnutí dospelých v sobotu na HP v Jasove od 5.kola. TJ Roma Moldava nad Bodvou + 10€.

8. ŠTK ObFZ na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- 1.kolo Pohár, Sokoľ – Svinica (dospelí) sa odohrá dňa 15.9. o 16:00 hod. – bez poplatku,

- 3.kolo, Moldava nad Bodvou – Zlatá Idka (dospelí) sa odohrá v opačnom poradí, najprv na HP v Zlatej Idke – nariadenie ŠTK ObFZ,

- 2.kolo, Malá Ida – Kysak (žiaci) sa odohrá dňa 6.9. o 12:00 hod. – Kysak + 5€,

- 2.kolo, Sokoľany – Geča (žiaci) sa odohrá dňa 5.9. o 11:00 hod. – bez poplatku (kolízia stretnutí s VsFZ),

- 3.kolo, Kokšov-Bakša – Sokoľany (žiaci) sa odohrá dňa 13.9. o 11:00 hod. – Kokšov-Bakša + 5€,

- 3.kolo, Paňovce – Čečejovce (MINI žiaci) sa odohrá dňa 6.9. o 10:30 hod. – Paňovce + 5€,

- 3.kolo, Poproč – Zlatá Idka (MINI žiaci) sa odohrá dňa 5.9. o 14:00 hod. – Poproč + 5€,

- 3.kolo, Bidovce – Kalša (mladší žiaci) sa odohrá dňa 5.9. o 9:00 hod. – Kalša + 5€,

- 3.kolo, Mokrance – Čaňa (mladší žiaci) sa odohrá dňa 17.9. o 16:00 hod. – Čaňa + 5€,

- 5.kolo, Budimír – Kalša (mladší žiaci) sa odohrá dňa 20.9. o 12:00 hod. – Budimír + 5€,

- 2.kolo, Ždaňa – Čaňa (prípravka) sa odohrá dňa 5.9. o 18:00 hod. – Ždaňa + 5€,

- 2.kolo, Slávia TU – Rozhanovce (prípravky) sa odohrá sa dňa 23.9. o 16:30 hod. – Slávia TU + 5€,

9. ŠTK ObFZ kontumuje:

- 1.kolo, I.triedy: Tatran Jasov – Rozhanovce na 3:0 kont. v prospech TJ Tatran Jasov z dôvodu nenastúpenia na stretnutie zo strany hostí. KŠK Rozhanovce poplatok 150€ podľa RS 6f.


Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.


KOMISIA ROZHODCOV

1. Poplatok za neskoré ospravedlňovanie sa, 3eura: KR upozorňuje, že poplatok je nutné uhradiť ihneď s ospravedlnenkou. V prípade nevyplatenia poplatku nebude dotyčnému zaslaná výplata za príslušný mesiac.

2. KR oznamuje FK, že podnety na KR budú akceptované výhradne formou „Podania na komisiu” v systéme ISSF. V prípade námietky musí byť uvedená presná minutáž a popis namietanej situácie. ,

3. KR nariaďuje DZ aby v majstrovských stretnutiach kontrolovali používanie predpísaného spoločenského oblečenia u R. Prípadné nedostatky uvádzať v správe PR.

4. KR upozorňuje R, aby v Zápise o stretnutí, uvádzali dôvody napomínaní a vylúčení hráčov, v súlade s aktualizovanými pravidlami futbalu.

5. KR upozorňuje R a DZ, aby v prípade neprístojností, hrubého nešportového správania, inzultácie a v iných podobných prípadoch, formou podania na komisie (DK, KR), popísali problémové situácie. Podanie na komisie sú povinné predložiť všetky delegované osoby z predmetného stretnutia a to bez vyzvania do 48 hodín po ukončení stretnutia.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Jano Kristián 1413829 + 5€ (Sokoľany) čl.37/3, SŽ


Na obdobie:

Horňák Peter 1198595 + 10€ (Zdoba) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 02.09.2020 do 16.09.2020,

Benčok Marek 1205204 + 10€ (Péder) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 31.08.2020 do 14.09.2020,


Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 205x