08.10.2020, Jakub Eperješi

Úradná správa ObFZ Košice - okolie č.12

08.10.2020, Jakub Eperješi

Úradná správa ObFZ Košice – okolie

08.10.2020


AKTUÁLNE OPATRENIA ÚVZ V SÚVISLOSTI S USPORADÚVANÍM

PRI USPORADÚVANÍ HROMADNÝCH PODUJATÍ JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ NASLEDOVNÉ POVINNOSTI:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Celé znenie nájdete: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP.pdf

S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb . V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.

Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testualebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie Covid19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Za dodržania týchto podmienok je na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),

- zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje,

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

2. zákaz podávania rúk,

- pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatia, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

- v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať, alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, uvedené sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti,

- v prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,

- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,

- podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,

- v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.

VV ObFZ Košice - okolie odporúča:

Z dôvodu uvedeného nariadenia VV ObFZ odporúča dodržať nominácie jednotlivých družstiev s počtom hráčov podľa zápisu o stretnutí, max. 11 + 7 náhradníkov. Ďalej podľa predlohy zápisu o stretnutí uviesť účasť funkcionárov, členov realizačných tímov ako aj ostatné osoby podieľajúce sa na organizácii stretnutia (zástupca klubu, kameraman,...).

Organizátor stretnutia je povinný zabezpečiť HU a usporiadateľov tak, aby dokázal zabezpečiť stretnutie v zmysle zákona 1/2014. Organizátor stretnutia vypracuje zoznam členov US ako aj zberačov lôpt, ktorý predloží R resp.DZ.

R resp. DZ je povinný uvedený stav počtu účastníkov (športovcov + organizátorov) uviesť v zápise o stretnutí resp. správe DZ.

„Buďme zodpovední“


ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK ObFZ upozorňuje kluby na bod 6h v rozpise súťaží:

Domáce FK v I. triede a II. triede dospelých sú povinné zabezpečiť videozáznam pre prípadné posúdenie výkonu rozhodcu v prípade námietok voči jeho výkonu, a tiež v rámci propagácie futbalu majú povinnosť vkladať videozáznamy zo svojich stretnutí na futbalnet na web stránke futbalnet.sk.

2. ŠTK ObFZ upozorňuje kluby, že jedna osoba môže v stretnutí vykonávať iba jednu funkciu.

3. ŠTK ObFZ oznamuje klubom, že 2.kolo Pohára ObFZ sa odkladá na neurčito.

4. ŠTK ObFZ na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- 6.kolo, Valaliky - Ťahanovce (dorast) sa odohrá dňa 14.10. o 16:00 hod. – Valaliky + 10€,

- 6.kolo, Buzica – Turňa nad Bodvou (žiaci) sa odohrá dňa 31.10. o 10:00 hod. – Turňa nad Bodvou + 5€,

- 7.kolo, Galaktik „B“ – Ťahanovce (žiaci) sa odohrá dňa 20.10. o 16:00 hod. – Galaktik + 5€,

- 7.kolo, Sokoľany – Čaňa (žiaci) sa odohrá dňa 11.10. o 10:30 hod. – Čaňa – 5€,

- 7.kolo, Kalša – Tatran Jasov (žiaci) sa odohrá dňa 7.11. o 11:00 hod. – Kalša + 5€,

- 8.kolo, Haniska – Blažice (MINIžiaci) sa odohrá dňa 10.10. o 14:00 hod. – Blažice + 5€,

- 10.kolo, Košické Oľšany – Svinica (MINIžiaci) sa odohrá dňa 7.10. o 15:45 hod. – Košické Oľšany + 5€,

- 8.kolo, Kalša – Bidovce (mladší žiaci) sa odohrá dňa 10.10. o 10:00 hod. – Kalša + 5€,

- 9.kolo, Nová Polhora – Kalša (mladší žiaci) sa odohrá dňa 16.10. o 17:00 hod. – Kalša + 5€,

5. ŠTK ObFZ kontumuje:

- 3.kolo, I.triedy SŽ: Ťahanovce – Kysak na 3:0 kont. v prospech MFK Ťahanovce z dôvodu nenastúpenia na stretnutie zo strany hostí. FK Stavmont Kysak poplatok 50€ podľa RS 7d.

- 7.kolo, II.triedy MINIžiaci: Dvorníky-Včeláre – Zlatá Idka na 3:0 kont. v prospech TJ Dvorníky – Včelára z dôvodu nenastúpenia na stretnutie zo strany hostí. TJ Pokrok Zlatá Idka poplatok 50€ podľa RS 7d.

- 6.kolo, I.triedy MŽ: Veľká Ida – Mokrance na 3:0 kont. v prospech ŠKO Veľká Ida z dôvodu nenastúpenia na stretnutie zo strany hostí. TJ Mokrance poplatok 50€ podľa RS 7d.

- 3.kolo, I.trieda mladší žiaci sk.A: Nová Polhora – Budimír z 2:2 na 0:3 kont. v prospech TJ Družstevník Budimír pre štart hráča na cudzí RP v zmysle SP čl.82.

6. ŠTK VsFZ zorganizuje v spolupráci s KSK “ Krajskú futbalovú ligu - Zimný pohár predsedu KSK, v mesiacoch január až marec 2021. Záujemcovia sa môžu prihlasovať v systéme ISSF podaním prihlášky odteraz do 31.10.2021.


Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.


KOMISIA ROZHODCOV

1. Poplatok za neskoré ospravedlňovanie sa, 3eura: KR upozorňuje, že poplatok je nutné uhradiť ihneď s ospravedlnenkou. V prípade nevyplatenia poplatku nebude dotyčnému zaslaná výplata za príslušný mesiac.

2. KR oznamuje FK, že podnety na KR budú akceptované výhradne formou „Podania na komisiu” v systéme ISSF. V prípade námietky musí byť uvedená presná minutáž a popis namietanej situácie.

3. KR nariaďuje DZ aby v majstrovských stretnutiach kontrolovali používanie predpísaného spoločenského oblečenia u R. Prípadné nedostatky uvádzať v správe PR.

4. KR upozorňuje R, aby v Zápise o stretnutí, uvádzali dôvody napomínaní a vylúčení hráčov, v súlade s aktualizovanými pravidlami futbalu.

5. KR upozorňuje R a DZ, aby v prípade neprístojností, hrubého nešportového správania, inzultácie a v iných podobných prípadoch, formou podania na komisie (DK, KR), popísali problémové situácie. Podanie na komisie sú povinné predložiť všetky delegované osoby z predmetného stretnutia a to bez vyzvania do 48 hodín po ukončení stretnutia.

6. KR ObFZ berie na vedomie pochvalu:

- FK Haniska na R – Gorel, Laurinc, Vaško, DZ Vyravec zo stretnuta I.triedy: Turňa nad Bodvou – Haniska,

- FK Kalša „B“ na R – Hegeduš T., Lešová, Seman zo stretnutia II.triedy: Kalša „B“ – AC Jasov,


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Majerčák Dominik 1315055 + 10€ (Byster) čl.46/1b,2,

Pfeifer Richard 1365245 + 5€ (Rozhanovce) čl.37/3, SD


2 stretnutia:

Hurný Michal 1254555 + 10€ (Svinica) čl.49/1a,2a,

Mrok Simon 1372195 + 5€ (Byster) čl.49/1a,2a, SD

Dunka Sebastian 1379266 + 5€ (Dvorníky) čl.49/1a,2a, SD


DK ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Dibďák Jaroslav 1190997 + 10€ (Kalša) 1 stretnutie do 28.02.2021,


DK ObFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

· FK Svinica pokarhanie + 10€ podľa čl.11, za správanie sa divákov po stretnutí I.triedy: Svinica – Paňovce.


Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 187x