Konferencia 2017

Zápisnica Konferencie ObFZ Dunajská Streda zo dňa 7.7.2017

Ľudovit Szerencsés|10. júl 2017 o 00:00

Zápisnica

Zápisnica Konferencie ObFZ Dunajská Streda

konaného dňa 7.7.2017 v Dunajskej Strede

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Bod č.1

Predseda ObFZ p. Benovič privítal delegátov konferencie a konštatoval, že Konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami ObFZ Dunajská Streda. Následne vyzval prítomných aby sa postavili a minútou ticha uctili zosnulých funkcionárov ObFZ a FK, ktorí prišli o život od poslednej konferencie.

Bod č. 2

Predseda ObFZ p. Benovič, ktorý viedol program konferencie predstavil návrh pracovných komisií a to: Mandátna komisia: predseda: Máhr Tomáš, členovia: Pavel Horváth, Richard Földes,  Návrhová komisia: predseda: Zsolt Wunderlich členovia: Peter Füssi,  Zoltán Juhász, Overovatelia zápisnice: Anton Lakatos, Silvester Fucsek. Konferencia jednohlasne odsúhlasila návrh členov jednotlivých pracovných komisií (za 41 hlasov).

Konferencia následne brala na vedomie menovanie skrutátorov: Hlavný skrutátor: Ing. Tibor Takács, skrutátori: Štefan Bazsó a Štefan Simon.

Predseda mandátnej komisie p. Máhr oboznámil Konferenciu, že na konferencii je prítomných 41 delegátov z 45 pozvaných čo je 91 %-ná účasť a Konferencia ObFZ Dunajská Streda je uznášaniaschopná.

Bod č.3

Konferencia jednohlasne (za: 41 hlasov) odsúhlasila program konferencie nasledovne:

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov a správy mandátovej komisie)

2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií konferencie

3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie ObFZ Dunajská Streda

4. Schvaľovanie zmien Stanov ObFZ Dunajská Streda (zmena sídla)

5. Správa predsedu ObFZ Dunajská Streda

6. Informácia o plnení rozpočtu ObFZ Dunajská Streda za rok 2017

7. Diskusia

8. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

9. Aktív ŠTK

10. Záver

 

Bod č. 4

Konferencia jednohlasne odsúhlasila (za 41 hlasov – kvalifikovaná väčšina) Zmeny stanov – nové sídlo ObFZ Dunajská Streda na adrese Alžbetínske námestie 1203/7.

 

 

Bod č. 5

Nasledovala Správa predsedu od poslednej konferencie. Pán Benovič vo svojej správe informoval delegátov konferencie o futbalovom dianí na pôde SFZ. Od poslednej konferencie sa uskutočnili 3 Konferencie SFZ dvakrát v Poprade a raz v Senci. Úspechom nášho regiónu je, že Tibor Végh predseda FC 1904 DAC Dunajská Streda bol zvolený do Výkonného výboru SFZ za ÚLK. Zmienil o tom, že sa pokračujú implementácie ustanovení Zákona o športe do všetkých činností futbalového hnutia. Členské príspevky zostali na úrovni predchádzajúceho roka.

Uviedol, že v najvyššej slovenskej súťaže vo Fortuna lige náš klub FC DAC 1904 Dunajská Streda skončil na 7. priečke. V klube pokračuje vybudovanie infraštruktúry a to dobudovaním Akadémie a futbalového štadióna MOL Aréna.

Predseda vo svojej správe dotkol aj úpravu 2. ligy, kde pôsobí FC ŠTK 1914 Šamorín.

Väčší priestor vytvoril pre udávanie skutočností ohľadom dotácií futbalovým klubom, rozdelením členských príspevkov a prerozdelením finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom SFZ. Materiáli dostali delegáti pri akreditácii.

V ďalšej časti správy p. predseda oboznámil delegátov o zaraďovaní mužstiev do nového súťažného ročníka v Západoslovenskom futbalovom zväze.

Pred správami o činnosti ObFZ p. predseda odovzdal diplomy mužstvám, ktorý skončili na 2. a 3. miestach v jednotlivých súťažiach. Oslávencovi p. Arpádovi Patasimu za dožitie životného jubilea 65 rokov p. Benovič odovzdal pamätnú plaketu.

Na predstavenie správy o činnosti ObFZ pán predseda zvolil nový model. Správu o činnosti jednotlivých odborných komisií predstavili samotný predsedovia. Vystúpili :

DK p. Hancko,  - upresnil klubovým funkcionárom, že za čo sa platia poplatky a za čo nie, vzhľadom k tomu, že v kuloároch sa množia mylné informácie ohľadom platenia poplatkov za každú žltú kartu. Tiež uviedol, že za posledné obdobia doteraz mali v komisii najmenej práce, čo sa odzrkadľuje na vyzbieraných poplatkoch a pokutách – čo je najmenej za posledné roky.

KR – p. Ábrahám, - uviedol aké náročné je byť rozhodcom, koľko zápasov rozhodovali rozhodcovia v minulej sezóne. Podotkol, že rozhodcov je stále menej, fyzických previerok sa nezúčastnili 6 rozhodcovia, preto predložil VV nominačnú listinu s 29 rozhodcami.

ŠTK – p. Horváth,- predstavil prácu ŠTK, koľko uznesení vydali za uplynulý súťažný ročník a za čo. Uviedol postupujúcich a zostupujúcich v súťažiach, ktoré riadia.

Matrika – p. Szerencsés – vysvetlil klubom nové veci v Registračnom a prestupovom poriadku. Naznačil zmeny na verejnom portáli Futbalnet od budúceho súťažného ročníka. 

Po správach predsedov odborných komisií p. Benovič oznámil delegátov konferencie so skutočnosťou ohľadom predsedu Revíznej komisie p. Viliamom Csomorom. Uviedol, že Okresný súd v Dunajskej Strede p. Csomora odsúdil za úmyselný trestný čin, toho času však prebieha odvolávacie konanie. P. Csomor už dlhšiu dobu sa nezúčastnil zasadnutí výkonného výboru. Z uvedeného dôvodu Výkonný výbor ObFZ Dunajská Streda dočasne pozastavil výkon jeho funkcie a do najbližšej volebnej konferencie vymenoval na túto funkciu člena VV ObFZ Dunajská Streda p. Ing. Imricha Kovácsa. Zároveň na jeho miesto kooptoval p. Tomáša Gaála do najbližšej volebnej konferencie.

Konferencia správu predsedu ObFZ ako aj správy predsedov odborných komisií v plnom znení schválila jednohlasne (za 41 hlasov) kvalifikovanou väčšinou.

Bod č.6

Sekretár ObFZ Dunajská Streda p. Szerencsés oboznámil delegátov o stave finančnej situácie ObFZ, vysvetlil jednotlivé časti rozpočtu ObFZ a čerpanie rozpočtu ObFZ do 31.6.2017.

Konferencia brala informáciu o čerpaní rozpočtu ObFZ Dunajská Streda do 30.6.2017 na vedomie (jednohlasne za 41 hlasov)

Bod č. 7

V diskusii vystúpili:

 p. Kuczman – navrhol zmeniť termínovú listinu VII. Ligy ObFZ v jarnej časti s tým aby viac zápasov hrali na konci súťaže – začiatok posunúť o 2 týždne neskôr.

p. Puss – podotkol problém klubov vyžiadať späť finančné prostriedky za prestupy od SFZ – vytvorenie platobného predpisu a faktúry smerom na SFZ

p. Matus – v príspevku dotkol správy predsedu KR ohľadom etického formovania rozhodcov. On osobne má zlé skúsenosti so správaním niektorých rozhodcov (p. Nagy, p. Csölle)

p. Pajor – vo svojom príspevku kritizoval výkon rozhodcu v zápase Ižop – Kútniky p. Kosára. Tiež sa dotkol delegovaniu rozhodcov určitým klubom, ktoré hrali o postup.

p. Ábrahám predseda KR reagoval na príspevky pp. Matusa, Pajora – obsadzovanie stretnutí rozhodcami bolo vykonané v zmysle toho, že kde sa hrá o postupy a zostupy boli nasadzovaní tí najskúsenejší rozhodcovia. K p. Kosárovi udal toľko, že nejde o začiatočníka ako p. Pajor uviedol, ale o rozhodcu, ktorý ukončil svoje pôsobenie vo IV. Lige a vrátil sa späť do oblasti.

Bod č. 8

Predseda návrhovej komisie p. Wunderlich prečítal správu návrhovej komisie a podal informáciu o prijatých uzneseniach. Konferencia informáciu brala na vedomie jednohlasne (za 41 hlasov)

Bod č. 9

Počas aktívu ŠTK prítomní boli oboznámení so zmenami v Rozpise súťaží na nasledujúcu sezónu, s vyžrebovanými číslami, zmenou modelu mládežníckej súťaže U13. Prítomní nemali žiadne námietky, návrhy k predstaveným modulom a správam.

Bod č. 10

Následne p. predseda poďakoval prítomným za účasť a prístup na konferencii a na aktíve ŠTK.

 

Vyhotovil sekretár ObFZ Dunajská Streda: Ľudovít Szerencsés v.r.

Overovatelia zápisnice: Anton Lakatos v.r.

                                               Szilveszter Fucsek v.r.

 

 

Súvisiaci obsah