Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 16-2023/2024 zo dňa 2.11.2023

Ľudovit Szerencsés|3. nov 2023 o 08:06
Úradná správa ObFZ DS č. 16- 2023-2024 zo dňa 2.11.2023 .pdf

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda

 č. 16/2023-2024 zo dňa 2.11.2023

Športovo-technická komisia

OZNAMY:

1.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda dôrazne upozorňuje FK na dodržanie:

- čl. 49, ods. 1 SP SFZ: Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni družstiev. Kapitán kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF

- čl. 49, ods. 8 SP SFZ: Konfrontácia je v súťažiach mládeže a ženského futbalu povinná,

- čl. 56, ods. 1, písm. j SP SFZ: Organizátor stretnutia je povinný zabezpečiť rozhodcovi v miestnosti pre delegované osoby počítačové zariadenia (počítač, tlačiareň, prípadne multifunkčné zariadenia) a ich pripojenie na internet.

ŠTK ObFZ Dunajská Streda ďalej upozorňuje FK, že keď konfrontácia v súťažiach mládeže nebude vykonaná, ŠTK ObFZ Dunajská Streda bude postupovať podľa čl. 82, ods. 1, písm. f SP SFZ (Kontumácia stretnutia) a klub bude odstúpený na doriešenie DK ObFZ Dunajská Streda.

2.  V nadväznosti na prijaté uznesenie VV ZsFZ č. U51/09/2023 ŠTK ObFZ Dunajská Streda oznamuje, že halový turnaj dospelých sa uskutoční dňa 26.11.2023 /nedeľa/ v Mestskej športovej hale v Topoľčanoch. 

Účastníkmi podujatia budú mužstvá z jednotlivých ObFZ umiestnené na 1. mieste po jesennej časti 2023/24 v najvyššej oblastnej súťaži /12 účastníkov/. 

3.   ŠTK vyzýva FK aby osoby s ŤZP preukazom a so sprievodcom púšťali na MZ ObFZ Dunajská Streda bezodplatne.

4.   Do ISSF bola nasadená funkcionalita evidencie "ostaršení" hráčov. Jedná sa o proces od zadania cez Elektronickú podateľňu, schválenie Hráčom až po schválenie Tajomníkom komisie. Kontroluje sa termín zápasu voči platnosti ostaršenia.

Kompletné informácie ako aj popis stavov žiadosti nájdete na https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/

5.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda oznamuje klubom, že náhrady R zo stretnutí vekových kategórii U9 a U11 budú vyfakturované klubom v MZF za mesiac november 2023.

6.   Družstevník Okoč-Sokolec : zmena účtu klubu na SK91 7500 0000 0040 3025 6355

 

IV. liga U15 OBFZ DS

 

7.     ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať všetky stretnutia 12. kola (dohrávka) dňa 07. novembra 2023 (utorok) o 15:30! 

8.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 12. kola FC Nový Život – OFC SAP 1986 dňa 10. novembra 2023 (piatok) o 15:30 na ihrisku FC Nový Život. (DS-STK-2023/2024-0101)

9.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 13. kola v opačnom poradí. V 13. kole Družstevník Dolný Štál – Družstevník Vrakúň dňa 03. novembra 2023 (piatok) o 15:30 na ihrisku TJ Družstevník Dolný Štál a v 28. kole TJ Družstevník Vrakúň – TJ Družstevník Dolný Štál dňa 31.5.2024 sa odohrá stretnutie na ihrisku Vrakúň. (DS-STK-2023/2024-0103)


IV. liga U13 Kukkonia liga 

 

10. ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať všetky stretnutia 13., 14. a 15. kola dňoch 04. novembra 2023 (sobota), 11. novembra 2023 (sobota) a 18. novembra 2023 (sobota) so začiatkom o 9:00!

11. ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 13. kola v opačnom poradí. V 13. kole sa odohrá  Družstevník Dolný Štál – Družstevník Vrakúň dňa 04. novembra 2023 (sobota) o 09:00 na ihrisku TJ Družstevník Dolný Štál a v 28. kole TJ Družstevník Vrakúň – TJ Družstevník Dolný Štál dňa 29.5.2024 sa odohrá stretnutie na ihrisku Vrakúň  (DS-STK-2023/2024-0100)

12. ŠTK ObFZ Dunajská Streda nesúhlasí so žiadosťou OFC SAP 1986. Západ slnka je 16:22. Nariaďuje ho odohrať v pôvodnom termíne. (DS-STK-2023/2024-0102)

Najbližšie zasadnutie ŠTK ObFZ Dunajská Streda sa uskutoční dňa 9.11.2023.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Predseda ŠTK ObFZ Dunajská Streda

Richard Földes


Disciplinárna komisia  

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP, od 02.11.2023:

U130 Kulacs Patrik (1168101) FK Čilizská Radvaň, RP 10,- €

U131 Fekete Attila (1168833) MFK Malé Dvorníky, RP 10,- €

U132 Boráros Mátyás (1269197) OFK Kráľovičové Kračany, RP 10,- €

U133 Károlyi Robert (1243760) TJ Družstevník Okoč-Sokolec, RP 10,- €

U134 Kántor Levente (1292346) TJ Družstevník Medveďov, RP 10,- €

U135 Végh Mário Attila (1329991) TJ Družstevník Ižop, RP 10,- €


Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3abdg, 9/1,2,3,4, 17/1,3,4,8, 34/7, 37/3 DP od 02.11.20223):

U136 Szamaránszky Alexander (1169334) OFK Rapid Ohrady, 1 s.s. N podľa 37/3, RP 10,- €

U137 Farkas Róbert (1237218) OFK Rapid Ohrady, 1 s.s. N podľa 37/3, RP 10,- €

U138 Nagy György (1307924) TJ Družstevník Dolný Štál, 1 s.s. N podľa 37/3, RP 10,- €

U139 Hervay Tamás (1289492) TJ Družstevník Michal na Ostrove, 1 s.s. N podľa 37/3, RP 10,- €

U140 Horváth Igor (1295961) FK Zlaté Klasy, 1 s.s. N podľa 37/3, RP 10,- €

U141 Polášek Petr (1488897) TJ Palas Jahodná 2 s.s. N podľa 46/1,2a, RP 10,- €

U142 Méry Péter (1302034) FC Nový Život 3 týždne N podľa 49/1b,2b, RP 10,- €


Pozastavenie výkonu funkcie (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7): 

U143 Patasi János (1247050) Tréner FK Baka – zákaz výkonu funkcie a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s DO na 2 týždne N, podľa 48/1c,2b, 16/1,2, 19/1 DP, RP 10,- €


Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4):

U144 Halag Dávid (1264291) FK Trnávka - 1 týždeň P (U94) od 02.11.2023 do 01.06.2024, RP 10,- €


Žiadost o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP) sa podáva cez ISSF systém vždy do stredy do 12:00 h.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční dňa 9.11.2023. 

Tomáš Máhr

predseda DK ObFZ Dunajská Streda


Komisia rozhodcov

DELEGOVANIE:

KR vydelegovala 15. kolo a vykonala zmeny na 14.kolo

OZNAM:

KR upozorňuje R na - čl. 49, ods. 1 SP SFZ: Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni družstiev. Kapitán kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF

 

- čl. 49, ods. 8 SP SFZ: Konfrontácia je v súťažiach mládeže a ženského futbalu povinná,

 

- čl. 56, ods. 1, písm. j SP SFZ: Organizátor stretnutia je povinný zabezpečiť rozhodcovi v miestnosti pre delegované osoby počítačové zariadenia (počítač, tlačiareň, prípadne multifunkčné zariadenia) a ich pripojenie na internet.

 

ŠTK ObFZ Dunajská Streda ďalej upozorňuje FK, že keď konfrontácia v súťažiach mládeže nebude vykonaná, ŠTK ObFZ Dunajská Streda bude postupovať podľa čl. 82, ods. 1, písm. f SP SFZ (Kontumácia stretnutia) a klub bude odstúpený na doriešenie DK ObFZ Dunajská Streda.

 

R sú povinný prekontrolovať najneskôr v piatok delegovanie rozhodcov v ISSF a prípadné nezrovnalosti obratom oznámiť predsedovi KR.

 

KR upozorňuje R, že pri problémoch s vypisovaním Zápisu o stretnutí majú volať p. Ľ. Horvátha na tel. čísle 0902 194 700.

Predseda KR

Vojtech FEKETE

 

TMK/KM

1.  PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

 

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti Tréneri / Školenia.

 

  • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader  Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5 – 11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.

 

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

 

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 

  • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader  Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.

 

2.   ObFZ Dunajská Streda spolu s o.z. Kukkonia a MOL Akadémiou minulý rok spustil iniciatívu Kukkonia Liga s cieľom podporiť miestne športové kluby v ich snahe dosiahnuť, aby bol futbal dostupný pre každého, a aby mali všetci ratolesti radosť z tejto fantastickej hry.

 

Okrem rozvoja detí kladieme dôraz na podporu trénerov Kukkonia ligy a ich práce, a preto pre nich usporiadame 6. novembra 2023 v MOL Aréne bezplatný odborný deň i príležitosť na ďalšie vzdelávanie.

Účasť je podmienená registráciou.

 

Tréneri mužstiev Kukkonia ligy sa prihlásia do 27. októbra 2023 prostredníctvom e-mailu na kukkonialiga@kukkonia.sk

 

Účasť všetkých mládežnických trénerov je povinná !!!

 

Miesto konania: MOL Aréna, VIP Silver – prednášky, MOL Akadémia – praktická časť

Program a témy odborných prednášok:

16:00–16:20 Registrácia

16:30–16:45 Vyhodnotenie projektu Kukkonia Liga a predstavenie plánov (OZ Kukkonia – Tímea Dóka, FC DAC 1904 – Krisztián Németh, Tibor Ravasz)

16:45–17:30 Predstavenie španielskej futbalovej školy (Antonio Muňez – FC ETO Győr)

17:30–17:45 Coerver Coaching – teoretická časť (Coerver Hungary: József Szalma, Magor Szalma)

17:45–18:00 Prestávka

18:00–18:30 Presun na MOL Akadémiu (Viedenská cesta 1.)

18:30–19:45 Coerver Coaching – praktická časť (Coerver Hungary: József Szalma, Magor Szalma) Rátame s aktívnou účasťou trénerov; športová výbava je nevyhnutná.

19:45–20:00 Diskusia, Záver akcie

 

Tomáš Gaál  

Predseda TMK/KM ObFZ Dunajská Streda 

 

 

Súvisiaci obsah