Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 14-2023/2024 zo dňa 19.10.2023

Ľudovit Szerencsés|19. okt 2023 o 22:16
Úradná správa ObFZ DS č. 14 - 2023-2024 zo dňa 19.10.2023_.pdf

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda 

 č. 14/2023-2024 zo dňa 26.10.2023  

Športovo-technická komisia 

OZNAMY: 

  1. ŠTK ObFZ Dunajská Streda dôrazne upozorňuje FK na dodržanie: 

- čl. 49, ods. 1 SP SFZ: Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni družstiev. Kapitán kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF 

- čl. 49, ods. 8 SP SFZ: Konfrontácia je v súťažiach mládeže a ženského futbalu povinná, 

- čl. 56, ods. 1, písm. j SP SFZ: Organizátor stretnutia je povinný zabezpečiť rozhodcovi v miestnosti pre delegované osoby počítačové zariadenia (počítač, tlačiareň, prípadne multifunkčné zariadenia) a ich pripojenie na internet. 

ŠTK ObFZ Dunajská Streda ďalej upozorňuje FK, že keď konfrontácia v súťažiach mládeže nebude vykonaná, ŠTK ObFZ Dunajská Streda bude postupovať podľa čl. 82, ods. 1, písm. f SP SFZ (Kontumácia stretnutia) a klub bude odstúpený na doriešenie DK ObFZ Dunajská Streda. 

(2) V nadväznosti na prijaté uznesenie VV ZsFZ č. U51/09/2023 ŠTK ObFZ Dunajská Streda oznamuje, že halový turnaj dospelých sa uskutoční dňa 26.11.2023 /nedeľa/ v Mestskej športovej hale v Topoľčanoch.  

Účastníkmi podujatia budú mužstvá z jednotlivých ObFZ umiestnené na 1. mieste po jesennej časti 2023/24 v najvyššej oblastnej súťaži /12 účastníkov/.   

(3) ŠTK vyzýva FK aby osoby  s ŤZP preukazom a so sprievodcom púšťali na MZ ObFZ Dunajská Streda bezodplatne.  

VIII. LIGA OBFZ DS / ONLINESTAVBA LIGA: 

(4) ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 12. kola Telovýchovná Jednota Mliečno/Tejfalusi Torna Egylet - PSE Horná Potôň dňa 22. októbra 2023 (nedeľa) o 10:30 na ihrisku Telovýchovná Jednota Mliečno/Tejfalusi Torna Egylet. (DS-STK-2023/2024-0098) 

IV. LIGA U15 liga: 

(5) ŠTK ObFZ Dunajská Streda kontumuje stretnutie 10. kola 1.FC Roma Zlaté Klasy – TJ Družstevník Okoč – Sokolec podľa čl.82 ods. 1 písm. g, a ponecháva výsledok stretnutia v prospech 1.FC Roma Zlaté Klasy, a odstupuje TJ Družstevník Okoč – Sokolec na doriešenie DK s návrhom pokuty 50,-€ podľa čl. E/2/4/D RS ObFZ Dunajská Streda(DS-STK-2023/2024-0099) 

IV. LIGA U13 Kukkonia liga: 

(6) ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 11. kola NAFC Veľké Blahovo - PSE Horná Potôň dňa 23. októbra 2023 (pondelok) o 16:00 na ihrisku NAFC Veľké Blahovo. (DS-STK-2023/2024-0097) 

Najbližšie zasadnutie ŠTK ObFZ Dunajská Streda sa uskutoční dňa 26.10.2023. 

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy. 

Predseda ŠTK ObFZ Dunajská Streda 

Richard Földes 

 

Disciplinárna komisia    

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 19.10.2023: 

U106 Both Máté (1304478) OFK Trhová Hradská , RP 10,- € 

U107 Révész Bálint (1296349) FC Čilizská Radvaň, RP 10,- € 

U108 Keszőcze Félix (1248914) FK Zlaté Klasy , RP 10,- € 

U109 Stifter Karol (1233883) FK Zlaté Klasy , RP 10,- € 

U110 Szabó Dániel (1292527) ŠK Rohovce , RP 10,- €  

Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3abd, 9/1,2,3,4, 34/7, 37/3 DP od 19.10.20223): 

U111 Kuki Dávid Michal (1476823) NAFC Veľké Blahovo U15, 2 týždne N podľa 

49/1b,2b, RP 10,- € 

U112 Urhoffer Ádám (1259671) TJ Mliečno/Tejfalusi TE 2 s.s. N podľa 49/1a,2a, RP 10,- € 

U113 Partl Kristián (1296271) ŠK Čakany 2 s.s. N, podľa 49/1a,2a, RP 10,- € 

U114 Závodský Jozef (1193255) FK Trnávka 1 s.s. N, podľa 45/1a,2, RP 10,- € 

U115 Bazsó Kristián (1160067) Tréner MFK Malé Dvorníky 4 týždne N, podľa 48/1b,2c, RP 10,- € 

Oznamy: 

U116 FC Nový Život - DK žiada zaslať podrobné stanovisko k HNS diváka (Marián Frano) počas stretnutia FK Holice - FC Nový Život do 25.10.2023. DK zároveň ukladá klubu ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze vstupu diváka na všetky stretnutia FC Nový Život od 19.10.2023, podľa 43/4 DP 

Pokuty: 

U117 TJ Družstevník Okoč-Sokolec – na návrh ŠTK pokuta 50,- € podľa E/2/4/d RS ObFZDS 

 

Žiadost o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP) sa podáva cez ISSF systém vždy do stredy do 12:00 h. 

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1). 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční dňa 26.10.2023.  

Tomáš Máhr 

predseda DK ObFZ Dunajská Streda 

 

Komisia rozhodcov 

DELEGOVANIE: 

KR vydelegovala 13. kolo a vykonala zmeny na 12.kolo 

OZNAM: 

KR upozorňuje R na - čl. 49, ods. 1 SP SFZ: Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni družstiev. Kapitán kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF 

- čl. 49, ods. 8 SP SFZ: Konfrontácia je v súťažiach mládeže a ženského futbalu povinná, 

- čl. 56, ods. 1, písm. j SP SFZ: Organizátor stretnutia je povinný zabezpečiť rozhodcovi v miestnosti pre delegované osoby počítačové zariadenia (počítač, tlačiareň, prípadne multifunkčné zariadenia) a ich pripojenie na internet. 

ŠTK ObFZ Dunajská Streda ďalej upozorňuje FK, že keď konfrontácia v súťažiach mládeže nebude vykonaná, ŠTK ObFZ Dunajská Streda bude postupovať podľa čl. 82, ods. 1, písm. f SP SFZ (Kontumácia stretnutia) a klub bude odstúpený na doriešenie DK ObFZ Dunajská Streda. 

R sú povinný prekontrolovať najneskôr v piatok delegovanie rozhodcov v ISSF a prípadné nezrovnalosti obratom oznámiť predsedovi KR. 

KR upozorňuje R, že pri problémoch s vypisovaním Zápisu o stretnutí majú volať p. Ľ. Horvátha na tel. čísle 0902 194 700. 

Predseda KR 

Vojtech FEKETE 

 

TMK/KM 

  1. PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV: 

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti Tréneri / Školenia. 

  • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader  Tréner detí“.Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5 – 11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ. 

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV: 

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie. 

  • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader  Tréner detí“.Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín

Tomáš Gaál   

Predseda TMK/KM ObFZ Dunajská Streda  

Súvisiaci obsah