Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 13-2023/2024 zo dňa 12.10.2023

Ľudovit Szerencsés|13. okt 2023 o 09:30
Úradná správa ObFZ DS č. 13 - 2023-2024 zo dňa 12.10.2023 .pdf

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda

 č. 13/2023-2024 zo dňa 12.10.2023

Športovo-technická komisia

OZNAMY:

1.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda dôrazne upozorňuje FK na dodržanie:

- čl. 49, ods. 1 SP SFZ: Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni družstiev. Kapitán kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF

- čl. 49, ods. 8 SP SFZ: Konfrontácia je v súťažiach mládeže a ženského futbalu povinná,

- čl. 56, ods. 1, písm. j SP SFZ: Organizátor stretnutia je povinný zabezpečiť rozhodcovi v miestnosti pre delegované osoby počítačové zariadenia (počítač, tlačiareň, prípadne multifunkčné zariadenia) a ich pripojenie na internet.

ŠTK ObFZ Dunajská Streda ďalej upozorňuje FK, že keď konfrontácia v súťažiach mládeže nebude vykonaná, ŠTK ObFZ Dunajská Streda bude postupovať podľa čl. 82, ods. 1, písm. f SP SFZ (Kontumácia stretnutia) a klub bude odstúpený na doriešenie DK ObFZ Dunajská Streda.

2.  V nadväznosti na prijaté uznesenie VV ZsFZ č. U51/09/2023 ŠTK ObFZ Dunajská Streda oznamuje, že halový turnaj dospelých sa uskutoční dňa 26.11.2023 /nedeľa/ v Mestskej športovej hale v Topoľčanoch. 

Účastníkmi podujatia budú mužstvá z jednotlivých ObFZ umiestnené na 1. mieste po jesennej časti 2023/24 v najvyššej oblastnej súťaži /12 účastníkov/. 

VII. LIGA OBFZ DS / AG SPORT LIGA:

3.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda žiada FC Nový Život o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 10. kola FC Nový Život – TJ Družstevník Vrakúň na sekretariát ObFZ do najbližšieho zasadnutia ŠTK do 17.10.2023 o 12:00. (DS-STK-2023/2024-0092)

VIII. LIGA OBFZ DS / ONLINESTAVBA LIGA:

4.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda nesúhlasí so žiadosťou PSE Horná Potôň o odohranie stretnutia 12. kola TJ Mliečno/Tejfalusi TE – PSE Horná Potôň. Nariaďuje ho odohrať v pôvodnom termíne. (DS-STK-2023/2024-0096)

IV. LIGA U15 liga:

5.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 11. kola SC Čenkovce – TJ Družstevník Vrakúň dňa 23. októbra 2023 (pondelok) o 16:00 na ihrisku SC Čenkovce. (DS-STK-2023/2024-0095)

6.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda odstupuje FK: NAFC Veľké Blahovo, FC Okoličná na Ostrove, Telovýchovná jednota Družstevník Topoľníky, TJ Družstevník Vrakúň na doriešenie DK s návrhom pokuty 50.-€ podľa čl. C ods.1 RS ObFZ Dunajská Streda (DS-STK-2022/2023-0093)

7.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje vykonať ÚD na všetkých stretnutiach vekovej kategórie U15 do konca jesennej časti súťaže. (DS-STK-2023/2024-0097)

IV. LIGA U13 Kukkonia liga:

8.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda odstupuje FK: NAFC Veľké Blahovo, SC Čenkovce, Telovýchovná jednota Družstevník Topoľníky, TJ Družstevník Vrakúň na doriešenie DK s návrhom pokuty 50.-€ podľa čl. C ods.1 RS ObFZ Dunajská Streda (DS-STK-2022/2023-0094)

9.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje vykonať ÚD na všetkých stretnutiach vekovej kategórie U13 do konca jesennej časti súťaže. (DS-STK-2023/2024-0098)

Najbližšie zasadnutie ŠTK ObFZ Dunajská Streda sa uskutoční dňa 19.10.2023.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Predseda ŠTK ObFZ Dunajská Streda

Richard Földes


Disciplinárna komisia  

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 12.10.20223:

U88 Világi Tamás (1249404) FK Baka, RP 10,- €

U89 Krascenits Szilárd (1293066) OFK Trhová Hradská, RP 10,- €

U90 Takács Dávid (1265005) TJ Družstevník Dolný Štál , RP 10,- €

U91 Both Krisztián (1331921) ŠK Trstená na Ostrove , RP 10,- €


Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3abd, 9/1,2,3,4, 34/7, 37/3 DP):

U92 Valocsay András (1397147) FC ŠTK 1914 Šamorín B U15, 1 s.s.N podľa

45/1a,2, RP 10,- €

U93 Tamási György (1258458) SC Veľké Dvorníky 1 s.s. N podľa

45/1a,2, RP 10,- €

U94 Halag Dávid (1264291) FK Trnávka 4 týždne N, podľa 48/1c,2b, RP 10,- €

U95 Vass Pavol (1256251) FK Trnávka 4 týždne N, podľa 48/1c,2b, RP 10,- €


Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4):

U96 Medgyes Jozef (1155224) OFC Kráľovičové Kračany – 1 týždeň P (U76) od 12.10.2023 do 11.05.2024, RP 10,- €


Pokuty:

U97 FK Trnávka – Pokuta 100.- €, 2x ÚD podľa 71/1,3ab, 9/1c, 12/1, 48/4, 64/1a,3 RP 20,- €

U98 NAFC Veľké Blahovo U13 – Na návrh ŠTK pokuta 50.- € podľa C/1 RS ObFZDS

U99 FC Okoličná na Ostrove U13 – Na návrh ŠTK pokuta 50.- € podľa C/1 RS ObFZDS

U100 TJ Družstevník Vrakúň U13 – Na návrh ŠTK pokuta 50.- € podľa C61 RS ObFZDS

U101 TJ Družstevník Topoľníky U13 – Na návrh ŠTK pokuta 50.- € podľa C/ RS ObFZDS

U102 NAFC Veľké Blahovo U15– Na návrh ŠTK pokuta 50.- € podľa C/1 RS ObFZDS

U103 TJ Družstevník Vrakúň U15 – Na návrh ŠTK pokuta 50.- € podľa C/1 RS ObFZDS

U104 TJ Družstevník Topoľníky U15 – Na návrh ŠTK pokuta 50.- € podľa C/1 RS ObFZDS

U105 SC Čenkovce U15 – Na návrh ŠTK pokuta 50.- € podľa C/1 RS ObFZDS

Žiadost o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP) sa podáva cez ISSF systém vždy do stredy do 12:00 h.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční dňa 19.10.2023. 

Tomáš Máhr

predseda DK ObFZ Dunajská Streda


Komisia rozhodcov

DELEGOVANIE:

KR vydelegovala 12. kolo a vykonala zmeny na 11.kolo 

OZNAM:

KR upozorňuje R na - čl. 49, ods. 1 SP SFZ: Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni družstiev. Kapitán kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF

- čl. 49, ods. 8 SP SFZ: Konfrontácia je v súťažiach mládeže a ženského futbalu povinná,

- čl. 56, ods. 1, písm. j SP SFZ: Organizátor stretnutia je povinný zabezpečiť rozhodcovi v miestnosti pre delegované osoby počítačové zariadenia (počítač, tlačiareň, prípadne multifunkčné zariadenia) a ich pripojenie na internet.

ŠTK ObFZ Dunajská Streda ďalej upozorňuje FK, že keď konfrontácia v súťažiach mládeže nebude vykonaná, ŠTK ObFZ Dunajská Streda bude postupovať podľa čl. 82, ods. 1, písm. f SP SFZ (Kontumácia stretnutia) a klub bude odstúpený na doriešenie DK ObFZ Dunajská Streda.

R sú povinný prekontrolovať najneskôr v piatok delegovanie rozhodcov v ISSF a prípadné nezrovnalosti obratom oznámiť predsedovi KR.

KR upozorňuje R, že pri problémoch s vypisovaním Zápisu o stretnutí majú volať p. Ľ. Horvátha na tel. čísle 0902 194 700.

Predseda KR

Vojtech FEKETE

 

TMK/KM

1.  PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV 

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti Tréneri / Školenia.

  • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader  Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5 – 11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

  • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader  Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.

Tomáš Gaál  

Predseda TMK/KM ObFZ Dunajská Streda 

 

 

Súvisiaci obsah