04.09.2020, Pavel Príkopa

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ BRATISLAVA-VIDIEK Č.10 ZO DŇA 4.9. 2020

04.09.2020, Pavel Príkopa

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ BRATISLAVA-VIDIEK Č.10 ZO DŇA 4.9. 2020

SEKRETARIÁT

Oznamuje zmeny štatutárnych zástupcov vo FK Slovan Ivanka pri Dunaji:

FK Slovan Ivanka pri Dunaji, Vajnorská 6, 900 28 Ivanka pri Dunaji. Nová webová stránka: www.fkivankapridunaji.sk

Predseda: Ivan Droxel, 0907/801882, ivan.droxel@gmail.com Podpredseda: Ľuboš Rummel, 0905/710597, lubos.rummel@matep.sk ISSF Manažér: Marian Kostolanský, 0910/993966, marian.kostolansky@ivankanet.sk

VV SFZ na svojom zasadnutí zo dňa 8. júla 2020 VV SFZ schválil novelu Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorá je v znení prijatých zmien a doplnení k dispozícii na webovej stránke SFZ v sekcii „Legislatíva“.
Odkaz na dokument nájdete na: https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/07/rapp-novela-08072020-konsolidovane-znenie.docx.pdf

Na našej stránke v časti dokumenty sa doplnené nasledovné novelizované predpisy SFZ s účinnosťou od 18. 6. 2019: Registračný a prestupový poriadok SFZ, Súťažný poriadok a Etický kódex SFZ. Poriadky nájdete aj na stránke www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk .

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

Uzn. č. 24: Berie na vedomie odhlásenie družstva FC Slovan Častá zo súťaže SD4V. Družstvá vyžrebované s FC Slovan Častá budú mať voľný žreb. Klubu FC Slovan Častá bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok vo výške 300 € v zmysle RS čl. 3.6.

Uzn. č. 25: Upozorňuje tak kluby ako aj rozhodcov a delegátov na nové opatrenia prijaté Úradom verejného zdravotníctva SR, ktoré vstúpili do platnosti 1.9.2020. Športových podujatí sa týkajú tie usmernenia pre exteriérové hromadné podujatia, ktoré nájdete v prvom odseku časti B). Celé znenie vydaných opatrení je možné nájsť tu: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenia prevadzky a HP 01 09.pdf

Uzn. č. 26: Schvaľuje žiadosti o zmenu termínu stretnutia:

- 3. kolo SD4V Rohožník – Budmerice dňa 6.9.2020 o 13:30 hod.

Uzn. č. 27: Neobdržala vyjadrenie klubu OFK OFC 014 Vinosady k uzn. č. 20. Za nezabezpečenie vedúceho družstva v stretnutí 1. kola S6V PŠC Pezinok B – Vinosady odstupuje klub OFK OFC 014 Vinosady na riešenie DK.

Nariadenia ObFZ BA-vidiek pri organizácii súťažných stretnutí v súťažiach riadených ObFZ BA-vidiek vo všetkých kategóriách:

Oblastný futbalový zväz Bratislava-vidiek  v súvislosti s prijatými opatreniami úradu verejného zdravotníctva SR, platnými od 01.09.2020 nariaďuje s účinnosťou od 05.09.2020 okrem dodržiavania opatrení úradu verejného zdravotníctva tieto opatrenia:

Súťažné stretnutia seniorov, st. dorastu a st. žiakov:

· Pri vstupe do priestorov šatní pre hráčov a delegované osoby zabezpečiť dezinfekciu alkoholového roztoku na ruky.

· Na lavičke náhradníkov zabezpečiť dodržanie sedenia náhradníkov a členov RT tak, aby jedno miesto medzi sediacimi bolo neobsadené.

· Náhradníci a členovia RT musia mať počas stretnutia prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šatka, šál) okrem hlavného trénera. Pri rozcvičovaní nie je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty.

· Pred ani po stretnutí sa nepodávajú ruky so súperom ani s delegovanými osobami.

Súťažné stretnutia ml. žiakov, prípraviek U11, U10, U9 a predprípravky U8

· Pri vstupe do priestorov šatní pre hráčov a delegované osoby zabezpečiť dezinfekciu alkoholového roztoku na ruky.

· Na lavičke náhradníkov zabezpečiť dodržanie sedenia náhradníkov a členov RT tak, aby jedno miesto medzi sediacimi bolo neobsadené.

· Zakazuje sa vstup rodičov (zákonných zástupcov) na hraciu plochu a do priestorov šatní.

· Dospelé osoby na lavičke náhradníkov musia mať prekryté horné dýchacie cesty s výnimkou hlavného trénera.

Odporúčania ŠTK ObFZ Bratislava-vidiek k dodržiavaniu nariadení Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky v boji proti ochoreniu COVID-19 k futbalovým stretnutiam BFZ platný pre všetky súťaže v súťažnom ročníku 2020/2021.

POŽIADAVKY K ORGANIZÁCIÍ FUTBALOVÝCH STRETNUTÍ

1. Príjazd družstiev a delegovaných osôb do areálu štadióna:

a)odporúča sa príjazd obidvoch družstiev dopravným prostriedok (autobusom alebo osobným vozidlom) tak, aby bol zachovaný primeraný odstup medzi hráčmi, resp. realizačnými tímami a využitie prekrytia dýchacích ciest rúškom, pričom dopravný prostriedok musí byť vydezinfikovaný pred príchodom hráčov,

b)zabezpečenie oddeleného príchodu družstiev, resp. zabezpečenie dostatočného časového odstupu medzi príchodmi jednotlivých družstiev,

c) v závislosti od konkrétneho štadióna alebo športového areálu zabezpečiť oddelené vstupy do šatní, alebo dostatočný časový odstup pri vstupe medzi jednotlivými družstvami,

d) delegované osoby sú povinné dodržať pri príchode do areálu štadióna primeraný odstup od hráčov, členov realizačného tímu, usporiadateľskej služby alebo využijú prekrytie dýchacích ciest rúškom.

2. Šatne (družstvá a delegované osoby)

Usporiadajúci klub (domáce družstvo) je povinný (samozrejme v rámci možností) využiť voľné šatne, alebo voľné miestnosti na rozdelenie obidvoch družstiev (základná jedenástka a striedajúci hráči, rozhodcovia a delegát).

3. Rozcvička pred stretnutím

Delegát stretnutia zabezpečí časový harmonogram nástupu obidvoch družstiev a aj rozhodcov na rozcvičku pred stretnutím a následne aj odchodu z rozcvičky resp. z hracej plochy, aby sa predišlo spoločnému vstupu hráčov obidvoch družstiev a rozhodcov do svojich šatní. V prípade majstrovských stretnutí mládeže je povinný túto povinnosť zabezpečiť rozhodca stretnutia.

4. Kontrola výstroja a vstup družstiev na hraciu plochu

a) poradu pred stretnutím vykonať na voľnom priestranstve s dostatočným odstupom medzi osobami. Najlepšie v exteriéri (samozrejme v závislosti od počasia),

b) kontrolu výstroja hráčov zo strany asistentov rozhodcu pred začiatkom stretnutia je potrebné vykonať na voľnom priestranstve tak, aby nedošlo k styku s ostatnými osobami, ktoré sú zúčastnené na futbalovom stretnutí,

c) hlavný usporiadateľ je povinný zabezpečiť pred začiatkom stretnutia oddelený vstup družstiev na hraciu plochu.

5. Vstup družstiev na hraciu plochu

Spoločný nástup obidvoch družstiev na hraciu plochu sa nevykonáva. Je zakázané podávanie rúk a tiež spoločný pozdrav alebo spoločné fotografovanie družstiev.

6. Technická zóna a hracia plocha

a) technické zóny musia byť pred každým stretnutím čisté a vydezinfikované,

b) rozdelenie sedenia na lavičkách náhradníkov. Možnosť rozšírenia lavičky náhradníkov buď na tribúne, ak je priamo dostupná hracia plocha, alebo doplnením dodatočných miest tzv. extra sedenie (optimálne prekrytých) a následná úprava technickej zóny (rozšírenie).

7. Polčasová prestávka a odchod družstiev po stretnutí

Rozhodca spolu s hlavným usporiadateľom sú povinní zabezpečiť oddelený vstup družstiev a rozhodcov do šatní v polčasovej prestávke rovnako ako pred začiatkom stretnutia. Zabezpečiť oddelený odchod družstiev obdobne ako pri príchode na stretnutie (viď bod 1).

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 DP:

U9 - Mário WIRTH 1210303 (S6V-ŠK Gajary) - vylúčený za HNS voči AR, DS -pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov, podľa DP čl. 48/1c,2b od 30.8.2020. /10 €/

U10 - Martin KIČIN 1326545 (SD4V- FC Slovan Častá) - vylúčený za surovú hru - kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu, DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 45/1,2a od 31.8.2020. /5 €/

U11 - Samuel REŽNÝ 1326822 (SZV U15 - PŠC Pezinok B) - vylúčený za HNS - zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním, DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 46/1b,2 od 31.8.2020. /5 €/

Vylúčený po 2. ŽK. DS - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1 a čl. 37/3:

U12 - Marek PITEK 1305475 (SD4V- FC Družstevník Budmerice) od 31.8.2020. /5 €/

U13 - Alex BOČKAY 1345634 (SD4V- FC Družstevník Budmerice) od 31.8.2020. /5 €/

Oznamy:

U14 - Marek PITEK 1305475 (SD4V- FC Družstevník Budmerice) - DK za HNS voči R po udelení 2ŽK+ČK v stretnutí 1.kola SD4V medzi družstvami FC Družstevník Budmerice a FC Slovan Častá ukladá menovanému DS - pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov, podľa DP čl. 48/1c,2b. DS začne plynúť po uplynutí DS podľa U12. /5 €/

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 9.9.2020 o 15.00 hod.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

KOMISIA MLÁDEŽE

Upozornenie pre FK

KM upozorňuje a žiada FK na povinnosť v zmysle RS ObFZ sledovať a čítať

US ObFZ Bratislava vidiek.

a/ súťaž SZV U15 – zmena ihriska , hracieho dňa a času

ŠK Báhoň – SO 3 hod. pred UHČ, hracia plocha ŠK Báhoň

b/ zmeny

MZV – 2.kolo: Kostolište – Jakubov, 5.9. o 9.30 hod. ( Jakubov 20 Euro )

c/ upozornenie OFC 014 Vinosady – súťaž MZV

KM upozorňuje OFC 014 Vinosady na povinnosť uvádzania minimálne vedúceho družstva do zápisu o stretnutí, vedúci družstva zároveň vykonáva povinnú konfrontáciu hráčov. Zároveň upozorňujeme klub na povinnosť uvádzať do zápisu o stretnutí všetkých fyzicky prítomných hráčov na stretnutí ako aj ich správne čísla dresov.

d/ schválená hracia plocha

ŠK Žolík Malacky ( MZV ) – vedľajšia trávnatá hracia plocha ( Zámocký park )

KOMISIA ROZHODCOV A DELEGÁTOV

Ospravedlnenia : Chrupka do prihlásenia , Bočák 12.9. , 19.9. , Foltín 5.9.,12.9., 19.- 20.9., Dávid do prihlásenia , Ďurčo do prihlásenia , Vicenová do prihlásenia , Dujava 5.-6.9. , Rybár 5.9. , Augustovič st. 5.9. , Dudák 5.- 6. 9 . , 20.9. , Tahotný 31.8.- 13.9. , Banič 5.9. , 13.9. , Huska 6.9. do 12,00 . , 12.9. do 13,00 , Múčka 5 . 9 . , 20.9 , 26. a 27.9. , Olša M 5. - 6. 9 , Michalovič 12.9., Roch 6.9. , 15.9. , 20.9. , 27.9., 3.- 4.10.

Kompletné pravidlá futbalu, platné v slovenských súťažiach od 20. 7. 2020 nájdete TU. Zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2020/2021 sú zverejnené TU.

Oznamuje , že kvôli pandemickej situácií s COVID 19 fyzické previerky naplánované na mesiac september sú zrušené . Nový termín bude oznámený dostatočnom časovom predstihu.

Komisia rozhodcov a delegátov ObFZ Bratislava-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava-vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava, tel.: 0903 718455 - sekretariát, alebo priamo predsedovi KRaD, tel.: 0908 764944. Noví rozhodcovia majú možnosť obdržať rozhodcovský balíček získaný z konvencie rozhodcov UEFA.

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu ObFZ BA-vidiek U13 ( nar. 1.1. 2008 a mladší)  na turnaj 8-ich BFZ U13, konaný dňa 10.9.2020 (štvrtok) na futbalovom štadióne v Dunajskej Lužnej.

Hráči :

Lukáš Vilkovský BR Senec FA, Matej Červenák BR MŠK Senec

Dávid Strnisko PŠC Pezinok, Dominik Alejandre Galan PŠC Pezinok,

Tomáš Buci PŠC Pezinok, Samuel Nagy PŠC Pezinok,

Patrik Poor MŠK Senec, Adam Forgáč ŠKO Miloslavov,

Milan Tužinský MŠK Senec, Timur Čizmázia MŠK Senec,

Oliver Pomšahár MŠK Senec, Jan Havlíček ŠK Nová Dedinka,

Tomáš Vilkovský Senec FA, Damián Árva ŠK Nová Dedinka,

Jakub Benkovský Senec FA, Jakub Mešťan FC IMAS,

Marcus Kazimír FK Slovan Ivanka p.D., Lukáš Kajoš ŠK Bernolákovo,

Náhradníci:

Davide Camilleri TJ Rovinka

Peter Kadáš BR TJ Rovinka

Michal Rolný PŠC Pezinok

Filip Prekop ŠK Nová Dedinka

Martin Kyselica FC IMAS

RT:

Šéftréner výberov: Alexandra Števaňáková

Tréner : Imrich Koláth

Tréner brankárov: Stanislav Fišan

Zraz nominovaných hráčov je 10.9.2020 /štvrtok/ na štadióne OŠK Dunajská Lužná o 8.15 hod.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť p. I.Kolláth 0904 992583 alebo e mailom: imo.kollath@gmail.com. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia, /zodpovední zástupcovia/ berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

Táto nominácia zároveň slúži ako ospravedlnenie zo školy.

N O M I N Á C I A hráčov výberu ObFZ BA-vidiek U12 ( nar. 1.1. 2009 a mladší)  na kontrolný zraz v pondelok 7.9.2020 o 16.30 hod., v rámci programu podpory talentov SFZ na futbalovom štadióne PŠC Pezinok.

Hráči:

Lorant BOGNÁR ŠK Nová Dedinka, Daniel DARČIČ ŠK Nová Dedinka,

Maroš FAKTOR ŠK Nová Dedinka, Patrik BERTÓK BR ŠK Tomášov,

Hugo MIKULA ŠK Tomášov, Matej KOVAČIČSlovan Ivanka p.D.,

Jakub MLYNÁRIK Slovan Ivanka p.D., Tobias SLAMA Slovan Ivanka p.D.

Dominik SNOPEK ŠKO Miloslavov, Luis Sebastian PIŠ PŠC Pezinok,,

Dominik DANEK PŠC Pezinok, Daniel SLIMÁK BR PŠC Pezinok,

Náhradníci:

Dávid DOMINIK PŠC Pezinok

Oliver LICHVÁR FK Slovan Ivanka p.Dun.

Lukáš SZEPEŠI FC IMAS

Juriv ARSEN FC IMAS

RT:

Šeftréner výberov : Alexandra Števaňáková

Tréner : Ernest Meszároš

Tréner brankárov: Stanislav Fišan

Zraz nominovaných hráčov je 7.9.2020 o 16.00 na štadióne PSČ Pezinok, Komenského 30.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca.  Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť p. E.Mészáros 0903 822 475 alebo e-mailom: ernest.meszaros@gmail.com. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia, /zodpovední zástupcovia/ berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

Táto nominácia zároveň slúži ako ospravedlnenie zo školy.

KOMISIA MLÁDEŽE BFZ

Upozornenie pre FK

KM upozorňuje FK na povinnosť sledovať oznamy v US BFZ ( časť Komisia mládeže BFZ ), kde sú zverejňované všetky podstatné veci ohľadne súťaží prípraviek BFZ.

a/ zmeny :

PMA1, PMB1, PMC1 – 2.kolo: MŠK Iskra – NŠK A, 6.9. ( 10.00-10.-11.30 )

PMA1, PMB1, PMC1 – 3.kolo: Lafranconi – Rača B, 13.9. (14.15–13.00 –13.00 )

PMA1, PMB1, PMC1 – 6.kolo: MŠK Iskra - Rača B, 4.10. (10.00 –10.00 –11.30 )

PMA2, PMB2 – 1.kolo: D.Lužná – Jarovce, 10.9. (17.30 - 18.30 hod. )

PRSC – 8.kolo: Kráľova – Ch.Grob, 17.10. o 10.30 hod.

b/ súťaž PMD U8 – turnajová súťaž :

Vyžrebovanie turnajovej súťaže PMD U8 je zverejnené na stránke BFZ (mládežnícke súťaže).

pravidlá a podmienky:

ihrisko ( rozmer ): 40 x 25 metrov

bránky: 2 x 5 metrov, resp. 2 x 3 metre

počet hráčov: 1 + 4

hrací čas: 2 x 15 minút ( bez polčasovej prestávky )

rozhodcovia: zabezpečuje organizátor turnaja

štart hráčov: veková úroveň od U8 – po U6, každý hráč musí mať platný elektronický registračný preukaz, každý účastník musí mať pred prvým stretnutím v turnaji nahranú v ISSF zápasovú súpisku

lopty: veľkosť č.4

výsledkový servis: po skončení každého turnaja je organizátor povinný zaslať kompletný výsledkový servis ( celkový výsledok, polčasový výsledok, strelcov gólov aj s minútami ) na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk, konecny58@centrum.sk

Termíny jednotlivých turnajov ( jeseň 2020 ) :

T1: 12.9., resp. 13.9.2020

T2: 26.9., resp. 27.9.2020

T3: 10.10., resp. 11.10.2020

T4: 24.10., resp.25.10.2020

Nahlásený termín turnaja :

sk.A:

T1 – 12.9. FC Petržalka od 13.00 hod. ( 4 ihriská )

T3 – 10.10. FKM Karlová Ves od 13.00 hod. ( 4 ihriská )

sk.B:

T1 – 13.9. Lokomotíva DNV „A“ od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

T2 – 26.9. FK Rača od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

T3 – 11.10. NŠK 1922 od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.C:

T1 – 12.9. Iskra Petržalka od 09.30 hod. ( 2 ihriská )

T2 – 26.9. FKP Bratislava od 15.00 hod. ( 2 ihriská )

T3 – 10.10. FK Dúbravka od 14.30 hod. ( 2 ihriská )

T4 – 24.10. FK Lamač od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.D:

T1 – 13.9. Lokomotíva DNV „B“ od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

T3 – 11.10. MFK Záhorská Bystrica od 11.30 hod. ( 2 ihriská )

T4 – 24.10. FC IMAS od 11.00 hod. ( UT Stupava – 2 ihriská )

sk.E:

T1 – 12.9. TJ Záhoran Kostolište od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T3 – 10.10. ŠK Žolík Malacky od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T4 – 24.10. FC Rohožník od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.F:

T1 – 12.9. OFK Vysoká pri Morave od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T2 – 27.9. ŠK Závod od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T3 – 10.10. TJ Záhoran Jakubov od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.G:

T1 – 13.9. PŠC Pezinok od 12.30 hod. ( HP PŠC Pezinok - 2 ihriská )

T2 - 26.9. OŠK Slovenský Grob od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

T3 - 11.10. FK Karpaty Limbach od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.H:

T1 – 13.9. Senec Football Academy od 10.00 hod. ( HP Reca – 2 ihriská )

T3 – 11.10. MŠK Kráľova pri Senci od 10.00 hod. ( 2 ihriská

T4 – 24.10. ŠK Nová Dedinka od 10,00 hod. ( 2 ihriská )

sk.I

T1 – 12.9. MŠK Senec od 9.00 hod. ( HP Čataj, 2 ihriská )

T2 – 26.9. OFK Dunajská Lužná od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

T3 – 10.10. FC ŠTK 1914 Šamorín od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

T4 – 24.10. FK Slovan Ivanka od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.J:

T1 – 13.9. OŠK Chorvátsky Grob od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

T2 – 26.9. SFC Kalinkovo od 15.00 hod. ( 2 ihriská )

T3 – 10.10. ŠK Bernolákovo od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

T4 – 24.10. TJ Rovinka od 9.45 hod. ( 2 ihriská )

sk.K:

T1 - 12.9. ŠK Tomášov od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T3 - 11.10. SFC Kalinkovo B od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

Prečítané: 285x