11.09.2020, Pavel Príkopa

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ BRATISLAVA-VIDIEK Č. 11 ZO DŇA 11.9. 2020

11.09.2020, Pavel Príkopa

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ BRATISLAVA-VIDIEK Č. 11 ZO DŇA 11.9. 2020

SEKRETARIÁT

VV SFZ na svojom zasadnutí zo dňa 8. júla 2020 VV SFZ schválil novelu Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorá je v znení prijatých zmien a doplnení k dispozícii na webovej stránke SFZ v sekcii „Legislatíva“.
Odkaz na dokument nájdete na: https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/07/rapp-novela-08072020-konsolidovane-znenie.docx.pdf

Na našej stránke v časti dokumenty sa doplnené nasledovné novelizované predpisy SFZ s účinnosťou od 18. 6. 2019: Registračný a prestupový poriadok SFZ, Súťažný poriadok a Etický kódex SFZ. Poriadky nájdete aj na stránke www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk .

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

Uzn. č. 28: Žiada klub TJ Slovan Vištuk o podrobné písomné vyjadrenie k udalostiam po stretnutí 4. kola S5V Vištuk – Viničné (HNS člena US P. Kročku, nezabezpečeniu odchodu rozhodcov po stretnutí z HP a fyzickému útoku diváka na AR1). Vyjadrenie je potrebné poslať na emailovú adresu marian.vass@gmail.com do 15.9.2020.

Uzn. č. 29: Schvaľuje žiadosti o zmenu termínu a miesta stretnutia:

- 8. kolo S6V Stupava – Pezinok B dňa 3.10.2020 o 15:30 hod. v Borinke

- 8. kolo S6V Pernek – Vinosady dňa 3.10.2020 o 15:30

Uzn. č. 30: Schvaľuje náhradný termín neodohratého stretnutia:

- 2. kolo SD4V Rohožník – Budmerice dňa 15.9.2020 o 14:00 hod.

Uzn. č. 25: Upozorňuje FK, ako aj rozhodcov a delegátov na nové opatrenia prijaté Úradom verejného zdravotníctva SR, ktoré vstúpili do platnosti 1.9.2020. Športových podujatí sa týkajú tie usmernenia pre exteriérové hromadné podujatia, ktoré nájdete v prvom odseku časti B). Celé znenie vydaných opatrení je možné nájsť tu: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenia_prevadzky_a_HP_01_09.pdf

Nariadenia ObFZ BA-vidiek pri organizácii súťažných stretnutí v súťažiach riadených ObFZ BA-vidiek vo všetkých kategóriách:

Oblastný futbalový zväz Bratislava-vidiek v súvislosti s prijatými opatreniami úradu verejného zdravotníctva SR, platnými od 01.09.2020 nariaďuje s účinnosťou od 05.09.2020 okrem dodržiavania opatrení úradu verejného zdravotníctva tieto opatrenia:

Súťažné stretnutia seniorov, st. dorastu a st. žiakov:

· Pri vstupe do priestorov šatní pre hráčov a delegované osoby zabezpečiť dezinfekciu alkoholového roztoku na ruky.

· Na lavičke náhradníkov zabezpečiť dodržanie sedenia náhradníkov a členov RT tak, aby jedno miesto medzi sediacimi bolo neobsadené.

· Náhradníci a členovia RT musia mať počas stretnutia prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šatka, šál) okrem hlavného trénera. Pri rozcvičovaní nie je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty.

· Pred ani po stretnutí sa nepodávajú ruky so súperom ani s delegovanými osobami.

Súťažné stretnutia ml. žiakov, prípraviek U11, U10, U9 a predprípravky U8

· Pri vstupe do priestorov šatní pre hráčov a delegované osoby zabezpečiť dezinfekciu alkoholového roztoku na ruky.

· Na lavičke náhradníkov zabezpečiť dodržanie sedenia náhradníkov a členov RT tak, aby jedno miesto medzi sediacimi bolo neobsadené.

· Zakazuje sa vstup rodičov (zákonných zástupcov) na hraciu plochu a do priestorov šatní.

· Dospelé osoby na lavičke náhradníkov musia mať prekryté horné dýchacie cesty s výnimkou hlavného trénera.

Odporúčania ŠTK ObFZ Bratislava-vidiek k dodržiavaniu nariadení Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky v boji proti ochoreniu COVID-19 k futbalovým stretnutiam BFZ platný pre všetky súťaže v súťažnom ročníku 2020/2021.

POŽIADAVKY K ORGANIZÁCIÍ FUTBALOVÝCH STRETNUTÍ

1. Príjazd družstiev a delegovaných osôb do areálu štadióna:

a)odporúča sa príjazd obidvoch družstiev dopravným prostriedok (autobusom alebo osobným vozidlom) tak, aby bol zachovaný primeraný odstup medzi hráčmi, resp. realizačnými tímami a využitie prekrytia dýchacích ciest rúškom, pričom dopravný prostriedok musí byť vydezinfikovaný pred príchodom hráčov,

b)zabezpečenie oddeleného príchodu družstiev, resp. zabezpečenie dostatočného časového odstupu medzi príchodmi jednotlivých družstiev,

c) v závislosti od konkrétneho štadióna alebo športového areálu zabezpečiť oddelené vstupy do šatní, alebo dostatočný časový odstup pri vstupe medzi jednotlivými družstvami,

d) delegované osoby sú povinné dodržať pri príchode do areálu štadióna primeraný odstup od hráčov, členov realizačného tímu, usporiadateľskej služby alebo využijú prekrytie dýchacích ciest rúškom.

2. Šatne (družstvá a delegované osoby)

Usporiadajúci klub (domáce družstvo) je povinný (samozrejme v rámci možností) využiť voľné šatne, alebo voľné miestnosti na rozdelenie obidvoch družstiev (základná jedenástka a striedajúci hráči, rozhodcovia a delegát).

3. Rozcvička pred stretnutím

Delegát stretnutia zabezpečí časový harmonogram nástupu obidvoch družstiev a aj rozhodcov na rozcvičku pred stretnutím a následne aj odchodu z rozcvičky resp. z hracej plochy, aby sa predišlo spoločnému vstupu hráčov obidvoch družstiev a rozhodcov do svojich šatní. V prípade majstrovských stretnutí mládeže je povinný túto povinnosť zabezpečiť rozhodca stretnutia.

4. Kontrola výstroja a vstup družstiev na hraciu plochu

a)poradu pred stretnutím vykonať na voľnom priestranstve s dostatočným odstupom medzi osobami. Najlepšie v exteriéri (samozrejme v závislosti od počasia),

b)kontrolu výstroja hráčov zo strany asistentov rozhodcu pred začiatkom stretnutia je potrebné vykonať na voľnom priestranstve tak, aby nedošlo k styku s ostatnými osobami, ktoré sú zúčastnené na futbalovom stretnutí,

c)hlavný usporiadateľ je povinný zabezpečiť pred začiatkom stretnutia oddelený vstup družstiev na hraciu plochu.

5. Vstup družstiev na hraciu plochu

Spoločný nástup obidvoch družstiev na hraciu plochu sa nevykonáva. Je zakázané podávanie rúk a tiež spoločný pozdrav alebo spoločné fotografovanie družstiev.

6. Technická zóna a hracia plocha

a)technické zóny musia byť pred každým stretnutím čisté a vydezinfikované,

b)rozdelenie sedenia na lavičkách náhradníkov. Možnosť rozšírenia lavičky náhradníkov buď na tribúne, ak je priamo dostupná hracia plocha, alebo doplnením dodatočných miest tzv. extra sedenie (optimálne prekrytých) a následná úprava technickej zóny (rozšírenie).

7. Polčasová prestávka a odchod družstiev po stretnutí

Rozhodca spolu s hlavným usporiadateľom sú povinní zabezpečiť oddelený vstup družstiev a rozhodcov do šatní v polčasovej prestávke rovnako ako pred začiatkom stretnutia. Zabezpečiť oddelený odchod družstiev obdobne ako pri príchode na stretnutie (viď bod 1).

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 DP:

U15 - Štefan SCHWARZ 1301074 (S5V - FC Slovan Častá) - vylúčený za HNS - udretie súpera nadmernou silou v prerušenej hre, DS -pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov, podľa DP čl. 49/1b,2b od 6.9.2020. /10 €/

U16 - Martin JURENÍK 1286760 (S5V- TJ Slovan Viničné) - vylúčený za surovú hru - kopnutie súpera do hlavy na zemi nie zanedbateľnou silou v súboji o loptu, DS - pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 45/1,2a od 7.9.2020. /10 €/

U17 - Drahomír OCHABA 1177258 (S5V- TJ Slovan Vištuk) - vylúčený za HNS - udretie súpera do oblasti tváre v prerušenej hre nie zanedbateľnou silou, DS - pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac, podľa DP čl. 49/1b,2b od 7.9.2020. /10 €/

U18 - Michal BELICA 1184178 (S6V - FKM Stupava) - vylúčený za HNS voči R, DS - pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov, podľa DP čl. 48/1c,2b od 7.9.2020. /10 €/

Vylúčený po 2. ŽK. DS - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1 a čl. 37/3:

U19 - Martin SAKSA 1211898 (S5V- FC Slovan Modra) od 6.9.2020. /10 €/

U20 - Michal DUGOVIČ 124074 (S5V- ŠK Šenkvice) od 7.9.2020. /10 €/

U21 - František BARTEK 1190756 (S5V- TJ Slovan Vištuk) od 7.9.2020. /10 €/

Oznamy:

U22 - OFK OFC 014 Vinosady (S6V) - DK na základe odstúpenia ŠTK zo dňa 4.9.2020 udeľuje OFK OFC 014 Vinosady, za nezabezpečenie vedúceho družstva v stretnutí 1.kola S6V a nezaslanie vyjadrenia riadiacemu orgánu ŠTK ObFZ Bratislava-vidiek, ukladá DS -pokarhanie, podľa DP čl. 64/1b a čl. 10 DP. /10 €/

U23 - Peter KROČKA - člen US (S5V - TJ Slovan Vištuk) - DK na základe Zápisu o stretnutí, Správy DS a vlastných zistení za HNS menovaného voči R po skončení stretnutia 4.kola S5V medzi družstvami TJ Slovan Vištuk a TJ Slovan Viničné, konaného dňa 6.9.2020, ukladá DS – zákaz výkonu funkcie člena US, zákaz styku s delegovanými osobami na 2 mesiace, podľa DP čl. 48/1c,2b od 7.9.2020. /10 €/

U24 - TJ Slovan Vištuk (S5V) - DK na základe Zápisu o stretnutí, Správy DS a vlastných zistení za HNS divákov (napadnutie delegovanej osoby) a za porušenie povinností organizátora stretnutia, nezabezpečenie riadneho odchodu rozhodcov z HP do kabíny po skončení stretnutia 4.kola S5V medzi družstvami TJ Slovan Vištuk a TJ Slovan Viničné, konaného dňa 6.9.2020, ukladá DS – finančnú pokutu vo výške 150 €. Súčasne ukladá klubu ochranné opatrenie spočívajúce v príkaze odohrať jedno domáce stretnutie bez divákov, s podmienečným odkladom do 30.6.2021, podľa DP čl. 57/1f,2 a čl. 58/2e,3 a 43/1,2i a čl. 12 DP. /10 €/

U25 - Daniel MACKOVIČ 1176621 (S5V- OFK Vysoká pri Morave) - DK obdržala žiadosť o odpustenie zvyšku Disciplinárnej sankcie menovaného a žiadosť zamieta./10 €/

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 16.9.2020 o 15.00 hod.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

KOMISIA MLÁDEŽE

Upozornenie pre FK

KM upozorňuje a žiada FK na povinnosť v zmysle RS ObFZ BA-vidiek sledovať a čítať US ObFZ Bratislava vidiek.

a/ súťaž SZV U15 – zmena ihriska , hracieho dňa a času

ŠK Báhoň – SO 3 hod. pred UHČ, hracia plocha ŠK Báhoň

b/ schválená hracia plocha

FC IMAS – vedľajšia trávnatá hracia plocha ( vedľa UT Stupava )

Hracia plocha je určená pre kategórie mladší žiaci a prípravky.

KOMISIA ROZHODCOV A DELEGÁTOV

Ospravedlnenia : Chrupka do prihlásenia, Bočák 12.9. ,19.9., Foltín 12.9., 19.- 20.9., Dávid do prihlásenia, Ďurčo do prihlásenia, Vicenová do prihlásenia, Dujava 12.9. do 12:00 , 13.9. do 12:00, 15.9. do 12:00, Dudák 20.9. Tahotný 31.8.- 12.9., Banič 13.9. ,19.9 ., Huska 12.9. do 13,00, 19.9. do 12,00, 26.9. do 12,00 Múčka 15.9. , 20.9, 26. a 27.9., Michalovič 12.9., 15.9., Roch 15.9., 20.9., 27.9., 3.- 4.10., Sobolová 12.9. po 14,00, Augustovič st. 12.9., Rybár 13.9., 15.9., Olša 15.9.

Kompletné pravidlá futbalu, platné v slovenských súťažiach od 20. 7. 2020 nájdete TU. Zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2020/2021 sú zverejnené TU.

Oznamuje , že kvôli pandemickej situácií s COVID 19 fyzické previerky naplánované na mesiac september sú zrušené . Nový termín bude oznámený dostatočnom časovom predstihu.

Komisia rozhodcov a delegátov ObFZ Bratislava-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava-vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava, tel.: 0903 718455 - sekretariát, alebo priamo predsedovi KRaD, tel.: 0908 764944. Noví rozhodcovia majú možnosť obdržať rozhodcovský balíček získaný z konvencie rozhodcov UEFA.

KOMISIA MLÁDEŽE BFZ

Upozornenie pre FK

KM upozorňuje FK na povinnosť sledovať oznamy v US BFZ ( časť Komisia mládeže BFZ ), kde sú zverejňované všetky podstatné veci ohľadne súťaží prípraviek BFZ.

Schvaľuje:

a/ predohrávky

PRMA - 11.kolo: FK Studienka – OFK Vysoká pri Morave 15.9. o 17:00 hod.

b/ dohrávky

PMC1 – 2.kolo: FKM Stupava – Lafranconi, 29.9. o 17.30 hod.

c/ hracie plochy

ŠK Žolík Malacky – vedľajšia trávnatá hracia plocha ( Zámocký park Malacky )

TJ Malinovo – vedľajšia trávnatá hracia plocha

OFK Dunajská Lužná – UT v prípade nepriaznivého počasia

FC IMAS – vedľajšia hracia plocha ( prírodná tráva vedľa UT )

d/ súťaž PMD U8 – turnajová súťaž :

Vyžrebovanie turnajovej súťaže PMD U8 je zverejnené na stránke BFZ (mládežnícke súťaže).

pravidlá a podmienky:

ihrisko ( rozmer ): 40 x 25 metrov

bránky: 2 x 5 metrov, resp. 2 x 3 metre

počet hráčov: 1 + 4

hrací čas: 2 x 15 minút ( bez polčasovej prestávky )

rozhodcovia: zabezpečuje organizátor turnaja

štart hráčov: veková úroveň od U8 – po U6, každý hráč musí mať platný elektronický registračný preukaz, každý účastník musí mať pred prvým stretnutím v turnaji nahranú v ISSF zápasovú súpisku

lopty: veľkosť č.4

výsledkový servis: po skončení každého turnaja je organizátor povinný zaslať kompletný výsledkový servis ( celkový výsledok, polčasový výsledok, strelcov gólov aj s minútami ) na mailové adresy:  pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk

Termíny jednotlivých turnajov ( jeseň 2020 ) :

T1: 12.9., resp. 13.9.2020

T2: 26.9., resp. 27.9.2020

T3: 10.10., resp. 11.10.2020

T4: 24.10., resp.25.10.2020

sk.A:

T1 – 12.9. FC Petržalka od 13.00 hod. ( 4 ihriská )

sk.B:

T1 – 13.9. Lokomotíva DNV „A“ od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.C:

T1 – 12.9. MŠK Iskra Petržalka od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.D:

T1 – 13.9. Lokomotíva DNV „B“ od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.E:

T1 – 12.9. TJ Záhoran Kostolište od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.F:

T1 – 12.9. OFK Vysoká pri Morave od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.G:

T1 – 13.9. PŠC Pezinok od 12.30 hod. ( HP PŠC Pezinok - 2 ihriská )

sk.H:

T1 – 13.9. Senec Football Academy od 10.00 hod. ( HP Reca – 2 ihriská )

sk.I

T1 – 12.9. MŠK Senec od 9.00 hod. ( HP Čataj, 2 ihriská )

sk.J:

T1 – 13.9. OŠK Chorvátsky Grob od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.K:

T1 – 12.9. ŠK Tomášov od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

e/ súťaž PMD U8 – nenahlásené termíny organizácie turnaja

sk. E: FK Studienka

sk. F: OŠK Plavecký Štvrtok

sk. G: TJ Slovan Viničné

sk. H: ŠK Igram

Žiadame uvedené FK /bod e/, aby nahlásili termín konania turnaja PMD U8 do 15.9.2020 na mailové adresy: na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk .

Prečítané: 330x