29.05.2020, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.26 2019/2020 zo dňa 29.5.2020

29.05.2020, Jozef Pavlík
Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.26 2019/2020 zo dňa 29.5.2020

SEKRETARIÁT

Oznamuje:

Výkonný výbor ObFZ Bratislava mesto sa na svojom ostatnom zasadnutí dňa 27.mája 2020 v Devinskej Novej Vsi okrem iného zaoberal aj aktuálnymi otázkami futbalového hnutia súvisiacimi s pretrvávajúcou pandémiou COVID 19.

                                   Súťažný ročník 2019/2020

Predseda ObFZ Bratislava-mesto p. Suchý navrhol na základe prijatých opatrení futbalových orgánov vyššieho stupňa (rozhodnutie o ukončení súťaží SFZ a BFZ) ukončiť všetky súťaže riadené ObFZ Bratislava-mesto. K nastolenej problematike prijal VV nasledovné uznesenie:

Uznesenie 4/2/2020: Výkonný výbor ObFZ Bratislava-mesto v zmysle článku 7 ods.6 Súťažného poriadku SFZ predčasne ukončuje všetky  súťaže riadené ObFZ Bratislava-mesto v súťažnom ročníku 2019/2020 z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID 19, ktorá nevytvára predpoklady na regulárne dohratie súťaží v termínoch stanovených Rozpisom súťaže. Výsledky doteraz odohraných stretnutí všetkých súťaží  zostávajú v platnosti a konečné tabuľky schvaľuje v tej podobe, v akej  boli pred prerušením súťaže. Zostávajúce stretnutia sa neodohrajú a sú zrušené.

Prijaté uznesenie časovo nadväzuje na rozhodnutia strešného orgánu – SFZ a príslušného regionálneho futbalového zväzu, ktorým je BFZ. Rešpektuje tým príslušné ustanovenia článku 8 Súťažného poriadku, v zmysle ktorého sa súťaže v pôsobnosti SFZ na území Slovenskej republiky organizujú a riadia na troch stupňoch riadenia - republikové súťaže, regionálne súťaže a oblastné súťaže.


Príprava súťažného ročníka 2020/2021

Sekretár ObFZ Bratislava-mesto p. Pavlík predostrel opatrenia, ktoré by bolo vhodné zrealizovať pred začiatkom nového súťažného ročníka. Pre zabezpečenie hladkej a bezproblémovej prípravy nového súťažného ročníka bola prijatá nasledovná séria uznesení.

Uznesenie 5/2/2020 : Výkonný výbor ObFZ Bratislava-mesto schvaľuje zaraďovanie družstiev do súťaží riadených ObFZ Bratislava-mesto pre súťažný ročník 2020/21, ktoré sa bude odvíjať od prihlasovania sa družstiev do súťaží vyššieho stupňa.

Uznesenie 6/2/2020 : VV ObFZ Bratislava-mesto schvaľuje termínovú listinu pre súťažný ročník 2020/2021 so začiatkom v kategórii seniorov S5A 15-16. augusta 2020. Štart  kategórie seniorov  S6A a mládežníckych súťaží sa bude odvíjať podľa počtu prihlásených družstiev.

Uznesenie 7/2/2020 : Do nového súťažného ročníka sa kluby môžu prihlasovať od 01.06.2020 výhradne elektronickou prihláškou prostredníctvom ISSF systému do súťaží, v ktorých pôsobili do predčasného ukončenia ročníka 2019/20. Termín podania prihlášok je do 26.6.2020.

Uznesenie 8/2/2020: VV ObFZ Bratislava-mesto schvaľuje upustenie od štartovného vkladu pre súťažný ročník 2020/21 v súťažiach seniorov S5A, S6A, s výnimkou nesplnenia podmienky účasti mládežníckych družstiev, keď klub je povinný uhradiť sankčný  poplatok ( S5A 150,- € a S6A 85,-€ ), ktorý bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Vzhľadom k tomu, že globálna pandémia spôsobená nákazou COVID-19 pácha škody najmä na ľudskom zdraví, no zároveň sa čoraz výraznejšie podpisuje aj na ekonomickej kondícii azda každého riadneho člena nášho Občianskeho združenia, predseda ObFZ Bratislava-mesto p. Suchý navrhol vyplatiť všetkým klubom ObFZ Bratislava-mesto jednorázový príspevok 1000,- € na zmiernenie negatívnych ekonomických vplyvov pandémie COVID-19. VV návrh predsedu jednohlasne schválil a prijal nasledovné uznesenie:

Uznesenie 9/2/2020: VV ObFZ Bratislava-mesto schvaľuje jednorázový príspevok vo výške 1000,-€ pre kluby spadajúce pod ObFZ Bratislava-mesto, ktoré vyvíjajú súťažnú športovú činnosť.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Oznamuje:

na základe schválenia termínovej listiny ObFZ Bratislava - mesto na súťažný ročník 2020/2021 Výkonným výborom ObFZ Bratislava - mesto sa seniorské súťaže začnú v termínoch:

S5A V.liga: 15.-16. 8. 2020

Začiatok súťaže S6A VI.liga bude schválený podľa počtu prihlásených družstiev.

Výkonný výbor ObFZ Bratislava - mesto schválil termín podania prihlášok výhradne prostredníctvom ISSF systému formou elektronickej prihlášky do súťaží a stanovuje termín podania prihlášok od 1. 6. do 26. 6. 2020 do súťaží, v ktorých pôsobili do predčasného ukončenia súťažného ročníka 2019/2020.

V časti „Požadovaná výnimka z UHČ“ je nutné uviesť hrací deň a hrací čas domácich stretnutí (aj v prípade, že je to Nedeľa UHČ), napr. So 10,30, resp. Ne UHČ a pod. V časti „Poznámka“ môže FK uviesť požiadavky, napr. hody a pod.

Výkonný výbor ObFZ Bratislava - mesto schválil upustenie od štartovného vkladu za súťažný ročník 2020/2021 v súťažiach seniorov S5A, S6A.

Každé družstvo zaradené v súťaži S5A a S6A musí mať v súťažiach mládeže aspoň jedno družstvo. V prípade, že ho mať nebude, uhradí poplatok vo výške S5A 150 € a S6A 85 €, ktorý bude použitý na účely rozvoja mládežníckeho futbalu.

Prečítané: 171x