Úradné správy

Úradná správa č. 9

Tomáš Tůma|9. sep 2022 o 11:11

Správy zo sekretariátu

1. Oznamujeme klubom, ktoré mali svoje družstvá v kategórií U19 a U15, že im boli na účet poslané finančné prostriedky za odmeny pre rozhodcov (50%) za jarnú časť sezóny 2021/2022 tak ako bolo odsúhlasené VV ObFZ BB na svojom zasadnutí dňa 08.03.2022, konkrétne: Medzibrod 58,50.-€, Hrochoť 67.-€, Braväcovo 92,50.-€, Brusno 42.-€, Jasenie 84.-€, Heľpa 20.-€, Badín 30.-€, Jakub 50.-€, Poniky 50.-€.

Športovo – technická komisia, Komisia mládeže – predseda Peter Mazúch

1. Na základe predloženej fotodokumentácie, videozáznamu a vlastných zistení ŠTK kontumuje MFS 7. ligy 3. kolo Braväcovo - Poniky podľa článku 82/1f SP (neoprávnený štart hráča). Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Sokol Braväcovo. Prípad postupujeme na DK.

2. Kontumujeme nedohrané MFS 8. ligy 5. kolo T.Č.Balog „B“– Selce „B“-Baláže podľa článku 82/1b SP (hostia na stretnutie nenastúpili). Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Tatran Čierny Balog „B“. Prípad postupujeme na DK.

3. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS 7. ligy 6. kolo Podkonice „B“ – Valaská dňa 11.09.2022 (nedeľa) o 16:30 hod. na ihrisku FK Lučatín.

4. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS 7. ligy 9. kolo Hronec – Malachov dňa 02.10.2022 (nedeľa) o 10:30 hod. na ihrisku FK Hronec.

5. ŠTK na základe podaného odvolania voči rozhodnutiu ŠTK uverejneného v ÚS č. 7 bod č. 2 zo dňa 26.08.2022 po opätovnom preštudovaní svoje rozhodnutie potvrdzuje a postupuje podanie so všetkými prílohami na odvolaciu komisiu.

6. Upozorňujeme FK Podkonice „B“ na uvádzanie trénera s platnou licenciou v zápise MFS v zmysle Rozpisu MFS. Pri opakovanom porušení ŠTK bude postupovať v zmysle Rozpisu MFS a FK bude postúpený na DK

ŠTK - úsek mládeže – zodpovedný Roman Patráš

1. Upozorňujeme FK, že už sa rozbehli aj súťaže mládeže a rozlosovanie všetkých stretnutí bolo nahraté na internetovú stránku ObFZ BB.

2. Oznamujeme klubom, ktoré majú svoje družstvá v kategórií prípraviek U11 a ml. žiakov U13, sú zápisy z MFS povinné uzatvárať v systéme ISSF ako rozhodca laik sami v lehote do 48 hodín po odohratí MFS. V krajnom prípade je možné daný výsledok z MFS nahlásiť na sekretariát zväzu v rovnakej lehote. Pri nerešpektovaní danej podmienky môže byť klubom uložená poriadková pokuta v zmysle čl. 6 bodu a) tohto Rozpisu MFS.

Postup uzatvárania MFS je nasledovný: manažér domáceho mužstva sa prihlási do ISSF, klikne si na konkrétny zápas, nastaví sa ako rozhodca/laik, UZAVRIE nomináciu domácich, hostí a v časti zápis vypíše kolónky označené červenou hviezdičkou a vypíše strelcov gólov s príslušnou minútou. Na záver dá priebežne uložiť. Zároveň upozorňujeme kluby, že pokiaľ posielajú výsledky na sekretariát ObFZ BB, aby uvádzali strelcov gólov obidvoch mužstiev s uvedenou minútou streleného gólu a mali kompletné nominácie nahraté v ISSF (hráči, vedúci mužstva).

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčený priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa článku 9/2b,1,2,3 DP.

D-1-11 Ondrej Turčan, 1167811, FK Ľubietová 2 týždne nepodmienečne od 07.09.2022 podľa čl. 49/2b za porušenie čl. 49/1b DP. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

DK na základe žiadosti Mareka Giertla, 1275067, FK Heľpa o podmienečné upustenie zostatku DS 3 SN, DK podmienečne upúšťa zostatok DS podľa čl. 41/1,2 DP a určuje skúšobnú dobu od 07.09.2022 do 30.10.2022 s prerušením. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Ostatné:

DK na základe upozornenia uvedeného v ÚS č. 5 ukladá pokutu v zmysle čl. 12/6 DP a čl. 64/1b DP:

FK Hiadeľ – 5. kolo (VD, lekár)

FK Horné Pršany – 5. kolo (lekár)

obidvom klubom po 40.- €. Poplatok 10.- € a pokuta budú zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry.

DK na základe podnetu KR žiada FK Michalová o identifikáciu vykázaného fanúšika Vášho klubu v MFS 5. kola Jasenie – Michalová a osobné údaje (meno, priezvisko) žiadame poslať na DK najneskôr do 14.09.2022 do 13:00 hod.

DK berie na vedomie podnet KR a DK pri udeľovaní DS postupuje striktne podľa povahy previnenie a tomu zodpovedajúcich článkov DP.

Najbližšie zasadnutie DK bude 14.09.2022 o 13:00 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81/1 DP).

Komisia rozhodcov - predseda Jozef Medveď

1. Žiadame R, aby v popise priestupkov ŽK a ČK postupovali výhradne podľa informácii, ktoré obdŕžali na seminár . Popis priestupkov sa nachádza na stránke ObFZ BB – Dokumenty pre R a DZ.

2. MO 19: Žiadame R, aby okamžite ako obdržia požiadavku od ekonomického oddelenia ObFZ Zvolen ohľadom Dohôd reagovali a tieto čo v najkratšom čase odoslali na adresu ObFZ Zvolen.

3. Kontaktné údaje osôb, ktoré riadia súťaž MO 19 z ObFZ Zvolen: Peter Zemko, mob.0907/424484: e-mail: petozemko95@gmail.com a Vladimír Remeselník mob.:0907/227834,e-mail: vladimirremeselnik@gmail.com.

4. Z dôvodu množiacich sa chýb v ZoS žiadame R aby venovali zvýšenú pozornosť ZoS a jeho uzatvárania v ISSF/časová chronológia / ako aj dôsledne a pravdivo uvádzali všetky údaje, ktoré sa udiali v MFS : /hr. čas, nastavenie hr. času, strelcov gólov, striedania, HÚ, trénerov, vedúcich družstiev, zdravotníkov, ŽK a ČK. V prípade nejasností odkonzultovali čísla hráčov z „K“ , VD príslušného družstva resp. napísať do záznamu rozhodcu.

5. Zmeny v DL č.6

7. liga:

Tatran Č.Balog A – Beňuš (Matušík – Kruppa – Sitarčík), Podkonice B – Valaská (Kruppa – Matušík – Sitarčík)

8. liga:

15.09.2022 o 15,00: Tatran Č. Balog „B“ – St. Hory (Pôbiš J. za Medveďa)

11.09.2022 Riečka – H. Pršany (Telúch za Kačíra), Tajov – Mičiná 12,30 (Telúch za Kalinu)

I. tr. U15 10,30 Poniky - Badín (Kalina za Kačíra)

Dorast: MO 19: Jasenie – Jakub (Kamenský za Sojku), Medzibrod – Bzovík (Pôbiš S. za Čupku)

Trénersko-metodická komisia – predseda Adrián Boháčik

1. TMK ObFZ BB Vám chce predstaviť projekt SFZ. Tento projekt je smerovaný k nadšencom futbalu, aktívnym prípadne bývalým hráčom alebo hráčkam, ale aj rodičom, ktorí sa chcú aktívne zapájať do tréningov a zápasov detí ako tréner alebo trénerka. Záujemca získa minimálne trénerské vzdelanie na prácu vo futbale mládeže (prípraviek). Ide konkrétne o nové online školenie trénerov SFZ s názvom: "SFZ Grassroots leader"

ŠKOLENIA TRÉNEROV

•    Od 01.07.2022 formou online školenia je možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader – Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ/RFZ a v školských projektoch SFZ.
•    Školenie je určené pre začínajúcich trénerov v prípravkách, pre učiteľov v materskej a základnej škole, ale aj pre rodičov a nadšencov futbalu.

•    Školenie prebieha online formou = 20 vyučovacích hodín. Začať môžete kedykoľvek ako Vám to vyhovuje.

•   Všetky informácie (cena školenia, podmienky prihlásenia …) nájdete cez link: https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/

KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

•    Od 01.08.2022 v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader – Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne:

UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.

•    Všetky informácie nájdete cez link: https://futbalsfz.sk/treneri/kontinuálne-vzdelavanie/sfz-grassroots-leader/

Súvisiaci obsah