Hlavné menu

  Úradná správa č. 7

  27. aug 2021 o 10:48

  1. Oznamujeme futbalovým klubom, že na našej stránke ObFZ BB ako aj na stránke futbalnetu bolo zverejnené aktuálne USMERNENIE k organizovaniu súťažných stretnutí v súvislosti s aktuálnym nastavením COVID semaforu pre šport a právnej úpravy vyhlášok ÚVZ SR č. 241/2021 Z. z. učinné od 16.8.2021 (https://futbalsfz.sk/sfz-usmernenie-k-organizacii-futbalovych-zapasov-sutazneho-rocnika-20212022/).

  2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné poslať krátku žiadosť a v prílohe zápisnicu z členskej schôdze, prípadne uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. Stačí aj elektronickou formou (scan) na e-mail (obfzbb@futbalsfz.sk). V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

  3. Oznamujeme funkcionárom futbalových klubov, ako aj futbalovej verejnosti, že sídlo ObFZ je dočasne presťahované (približne na jeden rok počas rekonštrukcie stávajúcich priestorov). Poštová adresa, ako aj všetky kontakty ostávajú nezmenené. Dočasné sídlo ObFZ je v Banskej Bystrici na Partizánskej ceste 97 (areál SAD, od budovy ObFZ Partizánskou cestou – stará cesta smer Brezno – cca 1 km). Z tohto dôvodu je nefunkčná pevná linka sekretariátu 048/ 41 42 254.

  4. Oznamujeme futbalovým klubom, že tak ako bolo schválené na VV, Rozpis súťaží a aj Rozlosovanie sa nachádza na našej internetovej stránke ObFZ BB (https://www.obfzbb.sk/kategoria-rozpis-sutaze). V prílohe sú zverejnené aj farby dresov domácich družstiev.

  1. Kontumujeme nedohrané MFS II. triedy 4. kolo Tajov – P.Polhora podľa článku 82/1g SP (pokles počtu hráčov hostí pod sedem). Priznávame 3 body a skóre dosiahnuté na ihrisku ponechávame v platnosti (7:1) v prospech TJ Slovan Tajov. Prípad postupujeme na DK.

  2. Nesúhlasíme s odohratím MFS Hronec – T.Č.Balog dňa 29.8.2021 o 14:30 hodine. Chýba vzájomná dohoda klubov.

  3. Nesúhlasíme s odohratím MFS Osrblie – Strelníky dňa 29.8.2021 o 17:00 hodine. Chýba vzájomná dohoda klubov.

  4. Upozorňujeme FK Dúbravica, S.Hory na vypisovanie zodpovedných osôb do zápisu o stretnutí (vedúci družstva, lekár, hlavný usporiadateľ ...). V prípade opakovaného porušenia podmienok budú kluby postúpené na DK.

  5.Najbližšie zasadnutie ŠTK bude 31.8.2021 (utorok) o 14:30 hod.

  Vylúčený po 2 ŽK:

  Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 SN podľa článku 9/2b1,2 a 37/3 DP.

  D-1-12 Marek Sliacky, 1315797, FK Riečka od 25.8.2021. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

  Vylúčený priamo po ČK:

  Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa článku 9/2b DP.

  D-1-13 Branislav Halupka, 1375826, FK Riečka 2 týždne podľa 48/2b DP za porušenie článku 48/1c DP – HNS voči delegovanej osobe od 25.8.2021 do 7.9.2021. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

  D-1-14 Peter Keresteny, 1085639, FK Beňuš 2 týždne podľa 48/2b DP za porušenie článku 48/1c DP – HNS voči delegovanej osobe od 25.8.2021 do 7.9.2021. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

  D-1-15 Mário Gašperan, 1233414, FK Braväcovo 2 SN podľa 49/2a DP za porušenie 49/1a DP – vrazenie do súpera v prerušenej hre od 25.8.2021. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

  D-1-16 Patrik Kostelný, 1278939, FK Valaská 1 SN podľa 46/2a DP za porušenie 46/1 DP – surová hra v súboji o loptu od 25.8.2021. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

  Ostatné:

  D-1-17 Stanislav Berky, 1332823, FK Lučatín. DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej v ÚS 20.8.2021 pod č. D-1-10 a podľa článku 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 SN) a určuje skúšobnú dobu od 25.8.2021 do 25.11.2021. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

  Najbližšie zasadnutie DK bude 31.8.2021 o 13:00 hod.

  Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81/1 DP).

  1. Upozorňujeme R a DZ na:

  uhradenie ročného členského poplatku. Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol),

  platnosť registračného preukazu. Je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť).

  AK NEBUDETE MAŤ NASLEDOVNÉ V PORIADKU NEBUDETE DELEGOVANÝ RESP. NEBUDETE SA DAŤ NAHRAŤ DO ISSF. BEZODKLADNE UZAVRIEŤ ZMLUVY S OBFZ.

  2. Prípadný záujemcovia o výkon funkcie rozhodcu nech sa hlásia na mail kr.obfzbb@gmail.com.

  3. Na stránke SFZ sú k stiahnutiu pravidlá futbalu 2021-2022: https://www.futbalsfz.sk/legislativa-pravidla-hry.

  4. Zmeny DL č. 5:

  I.trieda:

  Lučatín – Brusno DZ Mikloš za Braučoka

  Poniky – Bravacovo AR2 Kruppa za Kováča

  Nemecká – Priechod R Kubančík AR1 Kováč DZ Sitarčík - nová

  II. trieda:

  Č.Balog B – Michalová R Kováč za Kubančíka AR1 Kubančík za Žubora DZ Sitarčík – nová

  Mičíná – Šalková AR1 Senček za Csányiho

  Polomka – Malachov – Bošeľa – nová

  Staré Hory – D.Lehota Frehan – Csányi – nová

  Riečka – Hiadeľ – Gajdoš –nová

  01.09.2021 Riečka – Michalová – AR1 P. Turňa za S.Pôbiš

  01.09.2021 Harmanec - H. Pršany AR2 Marček za Rosenberger

  Dorast:

  Jasenie – Brusno AR2 J.Pôbiš za Gemzického

  Hrochoť – Podkonice AR2 Csányi

  U13,12 29.08.2021 nedeľa Podbrezová - Žilina - UT Skalica (Jurčák,Senček-nová)

  Súvisiaci obsah