Sobota, 19. júna, 2021Meniny má Alfréd
Úradné správy

Úradná správa č. 24

14. máj 2021 o 00:00

Správy zo sekretariátu:

1. VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 11.05.2021 schválil návrh dohrať jesennú časť súťažného ročníka 2020/2021 vo všetkých súťažiach riadenými ObFZ BB v zmysle rozhodnutia VV SFZ a stanovil prvý termín dohrávok na víkend 29. -30. máj 2021. Zároveň poveril predsedu ŠTK a sekretára ObFZ s vypracovaním termínovej listiny a delegoval na riadiace komisie kompetenciu upraviť termínové listiny jednotlivých súťaží tak, aby sa všetky stretnutia jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021 dohrali.

Čas do reštartu súťaží je vyhradený na prípravu – tréningový proces – družstiev v jednotlivých okresoch podľa Covid automatu pre šport a aktualizovaných usmernení SFZ, ale aj na organizačnú prípravu stretnutí, prípadne účasť divákov. Usmernenie k organizovaniu MFS bude spresnené na stránke ObFZ a v úradnej správe ObFZ. Naďalej odporúčame sledovať stránku SFZ ( www.futbalsfz.sk ), kde nájdete najaktuálnejšie informácie o možných aktivitách a pripravovaných opatreniach.

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné poslať krátku žiadosť a v prílohe zápisnicu z členskej schôdze, prípadne uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. Stačí aj elektronickou formou (scan) na e-mail (obfzbb@futbalsfz.sk). V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

3. Oznamujeme funkcionárom futbalových klubov, ako aj futbalovej verejnosti, že sídlo ObFZ je dočasne presťahované (približne na jeden rok počas rekonštrukcie stávajúcich priestorov). Poštová adresa, ako aj všetky kontakty ostávajú nezmenené. Dočasné sídlo ObFZ je v Banskej Bystrici na Partizánskej ceste 97 (areál SAD, od budovy ObFZ Partizánskou cestou – stará cesta smer Brezno – cca 1 km). Z tohto dôvodu je nefunkčná pevná linka sekretariátu 048/ 41 42 254.

Športovo – technická komisia, Komisia mládeže – predseda Peter Mazúch

1. Upravujeme termínovú listinu a nariaďujeme odohrať MFS:

I. trieda:

30.mája 2021 o 17:00 hod. (nedeľa)

Braväcovo – Poniky – 8.kolo

Lučatín – Valaská – 8.kolo

Jasenie – Č.Balog – 9.kolo

Sl.Ľupča – Beňuš – 11.kolo

6. júna 2021 o 17:00 hod. (nedeľa)

Č.Balog – Strelníky – 10.kolo

Nemecká – Lučatín – 11.kolo

13. júna 2021 o 17:00 hod. (nedeľa) – 12.kolo

20. júna 221 o 17:30 hod. (nedeľa) – 13.kolo

II. trieda:

30.mája 2021 o 17:00 hod. (nedeľa)

Č.Balog „B“ – P.Polhora – 9.kolo

Riečka – Tajov – 9.kolo

6. júna 2021 o 17:00 hod. (nedeľa)

Riečka – D.Lehota – 11.kolo

12. júna 2021 o 17:00 hod. (sobota) – 12.kolo

19. júna 221 o 17:30 hod. (sobota) – 13.kolo

I. trieda dorast:

30.mája 2021 o 14:15 hod. (nedeľa)

Selce – Braväcovo – 6.kolo

Brusno „B“ – Badín – 7.kolo

6. júna 2021 o 14:15 hod. (nedeľa)

Hrochoť – Braväcovo – 7.kolo

11.júna 2021 o 17:00 hod. (piatok)

Selce – Hrochoť – 8.kolo

12. júna 2021 o 14:15 hod. (nedeľa) – 9.kolo

19. júna 221 o 14:15 hod. (nedeľa) – 10.kolo

I. trieda st. žiaci:

30.mája 2021 o 10:30 hod. (nedeľa)

Brezno – Poniky – 3.kolo

Jasenie – Jakub – 6.kolo

6. júna 2021 o 10:30 hod. (nedeľa)

Poniky – Heľpa – 5.kolo

Badín – Brezno – 6.kolo

13. júna 2021 o 10:30 hod. (nedeľa) – 7.kolo

20. júna 221 o 10:30 hod. (nedeľa) – 8.kolo

I. trieda ml. žiaci:

29. mája 2021 o 10.30 hod.  (sobota)

Sásová – Sl.Ľupča – 6.kolo

Podkonice – Rakytovce – 8.kolo

Valaská – Podbrezová – 7.kolo

2. júna 2021 o 17:00 hod. (streda)

Badín – Sl.Ľupča – 7.kolo

5. júna 2021 o 10:30 hod. (sobota)

Sl.Ľupča  - Jakub – 8.kolo

Č. Balog – Valaská  – 8.kolo

Podbrezová – Brezno – 8.kolo

12. júna o 10:30 hod. (sobota)

Skupina „A“ – 5 .kolo

Neodohraté MFS a vyžrebované kolá jesennej časti 2020/2021 sa musia odohrať do 27.6.2021. Zmeny termínu a UHČ žiadajte po vzájomnej dohode cez ISSF – žiadosti a správy – konkrétne stretnutie – najneskôr 10 dní pred UHČ. Posledné dve vyžrebované kolá sa musia odohrať v rovnakom UHČ. Zmeny termínov a UHČ na 27.6. 2021 budeme schvaľovať len vo výnimočných prípadoch.

V súťaží prípraviek taktiež nariaďujeme odohrať všetky plánované zápasy z jesennej časti, tzn. do 25. kola v ISSF vrátane. Zároveň upozorňujeme vedúcich mužstiev U13 a U11, že vyžrebované termíny a začiatky stretnutí sú v systéme nie definitívne, ale dajú sa zmeniť podľa vzájomnej dohody klubov, len treba včas nahlásiť zmenu na sekretariát, aby sa stihol upraviť termín a začiatok stretnutia v ISSF podľa klubovej dohody. Stretnutia sú nastavené na rozhodcov – laikov, aby mohol usporiadajúci oddiel vyplniť zápis o stretnutí. Tam, kde sa to nebude dať, treba nahlásiť mailom na sekretariát výsledok a strelcov gólov oboch družstiev, aby mohol byť zápis o stretnutí vyplnený a uzavretý.

2. Informácie k novému súťažnému ročníku 2021/2022 súťaží dospelých:

- elektronické prihlášky do súťažného ročníka 2021/2022 sa aktivujú cez ISSF v termíne od. 1.6. – 27.6.2021.

- prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. Povinnosť uvádzať farbu výstroja v prihláške je pre družstvá dospelých aj mládeže.

- predpokladaný začiatok nového súťažného ročníka 2021/2022, všetky súťaže dospelých – 01.08.2021.

3. Športovo-technická komisia vyzýva všetkých športových činovníkov na priebežné zasielanie pripomienok, resp. podnetov k Rozpisu majstrovských futbalových súťaží riadených ObFZ BB na emailovú adresu: obfzbb@futbalsfz.sk. Podnet by mal obsahovať:

1) článok, ku ktorému je podnet podaný;

2) čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada;

3) odôvodnenie, z akého dôvodu a čo predmetná zmena má priniesť

Komisia rozhodcov - predseda Erik Gemzický

Žiadame rozhodcov, aby si prišli na sekretariát ObFZ skontrolovať a podpísať zmluvy. V prípade ak sa Vám nebude dať dostaviť osobne, kontaktujte sekretára ObFZ, ktorý Vám zmluvu zašle, následne si ju 2 krát vytlačíte, podpíšete a doručíte na sekretariát ObFZ. Rovnako treba zaslať na sekretariát zmeny (číslo účtu, adresa, číslo OP a pod.). Kontaktné údaje+421 905 728 487, obfzbb@futbalsfz.sk.

Súvisiace články