Nedeľa, 9. mája, 2021Meniny má Roland
Úradné správy

Úradná správa č. 19

31. mar 2021 o 11:15

Slovenský futbalový zväz rešpektuje všetky opatrenia, nariadenia a právne predpisy, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie s cieľom ochrany verejného zdravia v súvislosti so znížením rizika šírenia ochorenia COVID-19 a bude sa nimi riadiť.

131. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí účinná od 22. marca 2021.

V zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 "Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy."

(celý text nájdete na linku)

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_51_2021.pdf

Správy zo sekretariátu:

1. Oznamujeme klubom, že na základe trvania pandemickej situácií a prijatých opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 sa zverejnené termíny dohrávok jesennej časti a termínová listina jarnej časti ročníka 2020/2021 rušia. Na vzniknutú situáciu reagoval aj SFZ, kde prezident SFZ Ján Kováčik spolu s generálnym sekretárom SFZ Petrom Palenčíkom rokovali so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivanom Husárom a generálnym riaditeľom sekcie športu Petrom Dedíkom. Obsahom stretnutia bola prezentácia enormného záujmu SFZ o nájdenie vhodného spôsobu, umožňujúceho obnovenie tréningového procesu a následné dohranie mládežníckych a amatérskych súťaží na jednotlivých stupňoch.

Okrem toho VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 2.3.2021 prijal viacero dôležitých rozhodnutí,  medzi nimi aj možný scenár a pravidlá dohratia pandémiou prerušených majstrovských regionálnych a oblastných súťaží ročníka 2020/2021 v prípade, že to zdravotná situácia  umožní – viď Komuniké zo zasadnutia 2.3.2021 (https://www.futbalsfz.sk/komunike-zo-zasadnutia-vv-sfz-zo-dna-232021), z ktorého vyberáme:

- VV SFZ schválil návrh spoločného postupu pri dohratí futbalových súťaží RFZ a ObFZ jarnej časti súťažného ročníka 2020/21 v rámci pandemickej situácie COVID 19 v zmysle záverov  zo stretnutia pracovnej skupiny konaného dňa 10. februára 2021 v Banskej Bystrici a v zmysle pripomienok vznesených priamo na zasadnutí členov VV SFZ nasledovne:

a) dohrať zostávajúce zápasy z jesennej časti a v jarnej časti odohrať toľko kôl, koľko sa bude dať s tým, že každá súťaž sa ukončí do 30.6., v prípade potreby dohratia 1-2 kôl by sa mohla súťaž predĺžiť o max. 1 týždeň (aby sa súťaž neuzavrela napr. 1 kolo pred koncom a mal by sa odohrať najdôležitejší zápas o postup, či zostup) t.j. najneskôr do 7.7.2021,

b) každý RFZ a ObFZ môže mať odohratých rôzny počet kôl, ale všetky družstvá v tabuľke regiónu musia mať odohratý rovnaký počet stretnutí, aby sa mohol určiť víťaz resp.postupujúci do vyššej súťaže (to nemusí platiť medzi družstvami, ktoré nemajú vplyv na konečné umiestnenie pri zostupe alebo postupe, napr. 6. a 7. v tabuľke),

c) zrušiť ustanovenie SP čl.7a / 5a o nedostihnuteľnom náskoku pri určovaní postupujúceho z nižšej súťaže pri neodohratí celého súťažného ročníka.

Na základe uvedeného bude VV ObFZ BB spolu s ŠTK sledovať prijaté opatrenia vlády SR  a na vzniknutú situáciu primerane reagovať tak, aby sa po pozitívnom rozhodnutí centrálnych orgánov všetky súťaže naplno rozbehli. Môžeme sľúbiť, že futbalovú verejnosť budeme o možnosti reštartu súťaží informovať s predstihom, aby sa FK na tento, nami všetkými vytúžený krok mohli pripraviť. ObFZ plánuje pred reštartom súťaží umožniť FK       2 týždne na ich prípravu a priebeh. Prioritou je dohrať jesennú časť súťaží, kde máme značné resty (dohrávky + kompletné kolá). V opačnom prípade sa budú súťaže anulovať (Súťažný poriadok SFZ). Po dovŕšení polovice súťaží (jesenná časť) budeme môcť pokračovať vyžrebovanými jarnými kolami, s možnosťou občas využiť piatok ako hrací deň .

2. V súvislosti s obmedzením všetkých amatérskych futbalových súťaží na Slovensku zasadala operatívne pracovná skupina dňa 17. marca 2021 s potrebou diskusie k predĺženiu prestupového termínu pre amatérov. Členovia tejto pracovnej skupiny sa zhodli na potrebe predĺženia prestupového termínu pre amatérov a nutnosti vytvorenia širšieho časového priestoru pre amatérsky futbal, a to riešením predĺženia prestupového termínu zimného registračného obdobia s obmedzením a zimného registračného obdobia zo zahraničia do 30. 4. 2021.

Tento podklad bol predložený na schválenie členom VV SFZ prostredníctvom hlasovania per rollam a dňa 23. marca 2021 bol schválený.

Aktuálne znenie RaPP SFZ je zverejnené na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Legislatíva (https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/03/rapp-novela-23_03_2021-konsolidovane-znenie.pdf).

Konkrétne znenie je v článku 44b - Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19, odsek 6 RaPP: Žiadosť o transfer amatéra v súťažnom ročníku 2020/2021 sa podáva v registračných obdobiach

a) od 01.01.2021 do 30.04.2021 (zimné registračné obdobie s obmedzením),

b) od 01.01.2021 do 30.04.2021 (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

3. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné poslať krátku žiadosť a v prílohe zápisnicu z členskej schôdze, prípadne uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. Stačí aj elektronickou formou (scan) na e-mail (obfzbb@futbalsfz.sk). V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

4. Oznamujeme funkcionárom futbalových klubov, ako aj futbalovej verejnosti, že sídlo ObFZ je dočasne presťahované (približne na jeden rok počas rekonštrukcie stávajúcich priestorov). Poštová adresa, ako aj všetky kontakty ostávajú nezmenené. Dočasné sídlo ObFZ je v Banskej Bystrici na Partizánskej ceste 97 (areál SAD, od budovy ObFZ Partizánskou cestou – stará cesta smer Brezno – cca 1 km). Z tohto dôvodu je nefunkčná pevná linka sekretariátu 048/ 41 42 254.

5. Športovo-technická komisia vyzýva všetkých športových činovníkov na priebežné zasielanie pripomienok, resp. podnetov k Rozpisu majstrovských futbalových súťaží riadených ObFZ BB na emailovú adresu: obfzbb@futbalsfz.sk. Podnet by mal obsahovať:

1) článok, ku ktorému je podnet podaný;

2) čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada;

3) odôvodnenie, z akého dôvodu a čo predmetná zmena má priniesť

Súvisiace články