Úradné správy

Úradná správa č. 12

Tomáš Tůma|30. sep 2022 o 12:27

Športovo – technická komisia, Komisia mládeže – predseda Peter Mazúch

1. ŠTK berie verdikt Odvolacej komisie na vedomie a ponecháva v platnosti výsledok z MFS 7. ligy 2. kolo Poniky – Jasenie dosiahnutý na ihrisku.

2. Na základe predloženej fotodokumentácie, videozáznamu a vlastných zistení ŠTK kontumuje MFS 1. triedy st. žiaci U15 1. kolo Poniky - Heľpa podľa článku 82/1f SP (neoprávnený štart hráča). Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech ŠK OPL Poniky. Prípad postupujeme na DK.

3. Nesúhlasíme s odohratím MFS 7. ligy 11. kolo Braväcovo – Beňuš dňa 16.10.2022 o 14:00 hod. a nechávame v platnosti pôvodný termín t.j. dňa 15.10.2022 o 14:00 hod. Chýba dohoda zainteresovaných klubov.

4. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS 8. ligy 9. kolo Selce „B“ – Baláže – Dolná Lehota dňa 02.10.2022 (nedeľa) o 14:30 hod. na ihrisku FK Dolná Lehota. Výmena poradia zápasov z dôvodu nespôsobilého terénu FK Selce „B“ – Baláže.

5. Nesúhlasíme s odohratím MFS 8. ligy 9. kolo Sl.Ľupča „B“ – Riečka dňa 06.11.2022 o 13:30 hod. a nechávame v platnosti pôvodný termín t.j. dňa 01.10.2022 o 14:30 hod. Chýba dohoda zainteresovaných klubov.

6. Na základe žiadosti FK Hronec a v súlade s článkom 37/2 SP nariaďujeme odohrať MFS 7. ligy 13. kolo Hronec – Podkonice „B“ dňa 29.10.2022 (sobota) o 14:30 hod.na ihrisku FK Hronec.

7. Upozorňujeme FK, že v prípade poruchy PC, tlačiarne alebo signálu internetu,  alebo v prípade, že sa na stretnutie nedostaví R, AR sú povinné vypísať papierový Zápis vypísaný tlačením paličkovým písmom podpísaný VD a doručiť na sekretariát ObFZ BB v lehote 48 hodín.

ŠTK - úsek mládeže – zodpovedný Roman Patráš

1. Upozorňujeme FK, ktoré majú svoje družstvá v súťaži mládeže U15, U13, U11, aby si k jednotlivým družstvám priradili trénera, prípadne vedúceho mužstva a nahrávali ich do zápisov MFS.

2. Oznamujeme klubom, ktoré majú svoje družstvá v kategórií prípraviek U11 a ml. žiakov U13, sú zápisy z MFS povinné uzatvárať v systéme ISSF ako rozhodca laik sami v lehote do 48 hodín po odohratí MFS. V krajnom prípade je možné daný výsledok z MFS nahlásiť na sekretariát zväzu v rovnakej lehote. Pri nerešpektovaní danej podmienky môže byť klubom uložená poriadková pokuta v zmysle čl. 6 bodu a) tohto Rozpisu MFS.

Postup uzatvárania MFS je nasledovný: manažér domáceho mužstva sa prihlási do ISSF, klikne si na konkrétny zápas, nastaví sa ako rozhodca/laik, UZAVRIE nomináciu domácich, hostí a v časti zápis vypíše kolónky označené červenou hviezdičkou a vypíše strelcov gólov s príslušnou minútou. Na záver dá priebežne uložiť. Zároveň upozorňujeme kluby, že pokiaľ posielajú výsledky na sekretariát ObFZ BB, aby uvádzali strelcov gólov obidvoch mužstiev s uvedenou minútou streleného gólu a mali kompletné nominácie nahraté v ISSF (hráči, vedúci mužstva).

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčený po 2 ŽK:

DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu a akejkoľvek funkcie na 1 SN podľa čl. 9/2b,1,2,3 DP a 37/3 DP.

D-1-21 Igor Šišiak, 1136992, FK Podkonice „B“ 1 SN od 28.09.2022. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-1-22 Lukáš Kubiš, 1270920, FK Jasenie 1 SN od 28.09.2022. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-1-23 Jakub Chromek, 1351395, FK Brusno-Ondrej 1 SN od 28.09.2022. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Vylúčený priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa článku 9/2b,1,2,3 DP.

D-1-24 Peter Rončák, 1178495, FK Tajov 3 týždne nepodmienečne podľa čl. 49/2b DP za porušenie čl. 49/1b DP (napadnutie súpera v prerušenej hre) od 28.09.2022 do 19.10.2022. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-1-25 Marcel Patráš, 1109530, FK Sl. Ľupča 1 SN podľa čl. 45/2 DP od 28.09.2022 za porušenie čl. 45/1b DP (zmarenie jasnej gólovej príležitosti). Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-1-26 Ondrej Pribula, 1182582, FK Hronec 4 týždne nepodmienečne podľa čl. 48/2b DP za porušenie čl. 48/1c (hrubé nešportové prejavy, hrubá urážka delegovanej osoby s použitím vulgarizmov) od 28.09.2022 do 28.10.2022. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Ostatné:

DK na základe upozornenia uvedeného v ÚS č. 5 ukladá pokutu v zmysle čl. 12/6 DP a čl. 64/1b DP:

FK Hiadeľ – 5. kolo (VD, lekár) vo výške 40.- €. Poplatok 10.- € a pokuta budú zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry.

Najbližšie zasadnutie DK bude 05.10.2022 o 13:00 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81/1 DP).

Komisia rozhodcov - predseda Jozef Medveď

Oznam pre R a DZ: Hrací čas na 9. kolo 1.-2. 10. 2022 je 14:30

1.Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle RS bod 1 a.,b.

2. Žiadame R, aby v popise priestupkov ŽK a ČK postupovali výhradne podľa informácii, ktoré obdŕžali na seminári . Nedodržiavanie popisov KR bude trestať v zmysle pokynov . Popis priestupkov sa nachádza na stránke ObFZ BB – Dokumenty pre R a DZ.

2. MO 19: Žiadame R, aby okamžite ako obdržia požiadavku od ekonomického oddelenia ObFZ Zvolen ohľadom Dohôd reagovali a tieto čo v najkratšom čase odoslali na adresu ObFZ Zvolen.

3. Kontaktné údaje osôb, ktoré riadia súťaž MO 19 z ObFZ Zvolen: Peter Zemko, mob.0907/424484: e-mail: petozemko95@gmail.com a Vladimír Remeselník mob.:0907/227834,e-mail: vladimirremeselnik@gmail.com.

4. Z dôvodu množiacich sa chýb v ZoS žiadame R aby venovali zvýšenú pozornosť ZoS a jeho uzatvárania v ISSF/časová chronológia / ako aj dôsledne a pravdivo uvádzali všetky údaje, ktoré sa udiali v MFS : /hr. čas, nastavenie hr. času, strelcov gólov, striedania, HÚ, trénerov, vedúcich družstiev, zdravotníkov, ŽK a ČK. V prípade nejasností odkonzultovali čísla hráčov z „K“ , VD príslušného družstva resp. napísať do záznamu rozhodcu.

5. Z dôvodu opakovania sa chýb v ZoS dorastu U19, ale hlavne v kategórii starších žiakov U15 upozorňujeme R, aby venovali zvýšenú pozornosť uzatváraniu ZoS v ktorom nesmú chýbať funkcie tréner, vedúci družstva, zdravotník, HÚ, konfrontácia, spoločný nástup, pozdrav, losovanie … .

6. Zmeny v DL č.9:

S. Ľupča B – Riečka – zrušené,

D. Lehota – Selce B – Baláže zmena poradia NE o 14,30 nová delegácia (Kubančík),

H. Pršany – Dúbravica nová delegácia (Pavelka),

IV liga dorast U19 Stred 1.10. 2022 o 14,30 Heľpa – Badín nová delegácia (Mikloš - Pôbiš S.).

Súvisiaci obsah