01.10.2020, Štefan Olšavský

Úradná správa č.6 z 30.9.2020

01.10.2020, Štefan Olšavský

Úradná správa č. 6

zo dňa  30.9.2020

1. ŠTK upozorňuje futbalové klubyna najnovšie vydanie opatrení hlavného hygienika SR pre zabezpečenie futbalových stretnutí :

1.1 Je zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb. V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.

1.2 Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Za dodržania týchto podmienok je na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje. Za ohlásenie stretnutia na príslušnom RUVZ je zodpovedný organizátor stretnutia.

1.3 Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

- zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje,

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a  predmetov,

- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

- zákaz podávania rúk,

- pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatia, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

- v prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,

- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,

- podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,

- v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.

1.4 Z dôvodu uvedeného nariadenia ŠTK doporučuje dodržať nominácie jednotlivých družstiev s počtom hráčov podľa zápisu o stretnutí, max. 11 + 7 náhradníkov. Ďalej podľa predlohy zápisu o stretnutí zabezpečiť účasť funkcionárov a realizačných tímov. Pokiaľ je to potrebné, k uvedenému počtu zabezpečiť zberačov lôpt . Zdôrazňujeme, že pre zabezpečenie stretnutia je organizátor povinný zabezpečiť HU, dvoch usporiadateľov na vstupnú bránu a jedného usporiadateľa do priestoru medzi lavičkami náhradníkov. Organizátor stretnutia vypracuje zoznam členov US a zberačov lôpt, ktorý predloží DZ. Ostatní účastníci stretnutia (hráči, náhradníci a realizačné tímy) budú uvedení v zápise o stretnutí. DZ je povinný uvedený stav skontrolovať a uviesť v svojej správe.

1.5 Upozorňujeme kluby ,aby vzhľadom na epidemiologickú situáciu a vyššie uvedené nariadenie neúmerne nenavyšovali počet členov usporiadateľskej služby

2. ŠTK upozorňuje R a DZ, aby minimalizovali kontakt s hráčmi a funkcionármi v interiéri!!!

3. ŠTK vydáva nasledovné obsadenie 6.kola o 14,30 hod:

4.10.2020 o 10,30 hod.:

Krásna  - Kavečany

4.10.2020 o 14,30 hod.:

Šaca  - Geča 73 B – pre karanténu D hráčov odložené na 1.11.2020 o 13,30 hod., resp. podľa

                                  vzájomnej dohody ak bude predložená

KAC Košice  - Kecerovce – na základe dohody dňa 3.10.2020 o 15,00 hod. Kecerovce 10 €

Sokoľ  - Slávia TU B

Slanská Huta  - Vyšná Myšľa

3. ŠTK upozorňuje FK,ktoré majú družstvá prípraviek, aby jednotlivé zápasy nahrávali v aktuálnom čase po ich odohratí. Nenahrané stretnutia, resp. góly:

U11 - Skupina A:

1.k Koš. Nová Ves – Barca – nenahrané góly,  a KAC Košice – Sokoľ

2.k Sokoľ – Benecol KE – nenahrané góly a Junior KE – KAC Košice

3.k Koš. Nová Ves - Sokoľ

U11 - Skupina B:

1.k Junior Šaca – Rožňava

2.k Moldava n/B - Galaktik

3.k Junior Šaca – Moldava, Rožňava – FC Košice

U10 – skupina A:

1.k Koš. Nová Ves – Barca – nenahraté góly,  a KAC Košice – Sokoľ

2.k Sokoľ – Benecol - nenahrané góly a Junior KE – KAC Košice

3.k Koš. Nová Ves – Sokoľ – nenahratý zápis

U10 – skupina B

1.k Junior Šaca – Rožňava

2.k Moldava – Galaktik

3.k Junior Šaca – Moldava, Rožňava – FC Košice

U9 – skupina A:

1.k Galaktik – Pyramída a Junior KE – KAC Košice

2.k Pyramída – Galaktik

3.k Junior KE – Pyramída KE

4.k Moldava – Barca, Pyramída – Benecol, Galaktik A – Galaktik B

U9 – skupina B:

1.k nenahrané výsledky

2.k nenahrané výsledky

4. Družstvá prípraviek hrajú svoje stretnutia v zmysle vyžrebovania, resp. podľa vzájomnej dohody.

5. ŠTK upozorňuje rozhodcov a DZ, ktorí nemajú ešte uzatvorené zmluvy s MFZ Košice, ktoré ste obdŕžali v týždni, aby tak urobili čo najskôr. Bez uzavretej zmluvy nemôžu byť uhradené náklady spojené s funkciou R a DZ.

6. ŠTK zamieta podnet FK KAC Jednota Košice v zmysle SP, čl.85, bod 1.

[doc]6. Úradná správa č.6.docx
Prečítané: 62x