04.12.2019, Admin LFZ

Zápisnica z Výkonného výboru č.25 z dňa 7.11.2019

04.12.2019, Admin LFZ
image

  

Zápis z VV LFZ zo dňa 7.11.2019 č. 25 na ihrisku v Bobrovci

Prítomní: pp. Repa, Bomba, Lauko, Podstrelenec, Kruták, Hubka, Dráb,Bella, Vrtich, Oravec,Zeleňák, Kendera. Ospravedlnili sa: pp. Kokavec, Tomčík,Matejovie,

Program

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesenia

3. Informácie

4. Vyhodnotenie jesennej časti

5. Rôzne

1. Zasadnutie otvoril a viedol predseda LFZ Igor Repa. 

2. Kontrola uznesenia: Splnené č. 52, v trvaní č. 51.

3. Informácie: Ľ.Oravec k čerpaniu rozpočtu LFZ, stav financii na účte LFZ k 7.11.2019: 18687,83 €. Pokladňa: 77,68 €.-

4. Vyhodnotenie jesennej časti súťaže: ŠTK J.Dráb, výsledky za jeseň uzatvorené, po jednej kontumácii majú u dospelých: Hubová, Demänová, L.Teplá, Prosiek, Bobrovec. U mládeže: Iľanovo, Demänová.  L.Ján odstúpil zo súťaže dorast. Pohár LFZ zimný turnaj, prihlásilo sa 8 FK, vyžrebovanie sa prevedie na vyhlásení jedenástky LFZ. V zimnom období sa bude pokračovať v halových turnajoch žiakov. K reorganizácii mládeže v SsFZ, kluby nesúhlasia. Dotkol sa klubovej príslušnosti R. Igor Bella za TMK, návratky vyhlásenie jedenástky LFZ žiadať FK VI. ligy do 10.11.19 predložiť, k vyhodnoteniu trénerov, dospelí, R.Kloták, mládež na základe odporúčania LFZ P.Demenčík. K ankete jedenástka LFZ, navrhuje, aby toto vykonávali po stretnutí resp. boli zodpovední delegáti VI. liga, ktorí uvedú dve mená na základe konzultácie s trénermi. Konkrétny spôsob sa určí pred jarnou časťou súťaže. J.Kruták, informoval o zrušení seminára revíznych komisii. J.Zeleňák, k DK, informoval o poslednom zasadnutí DK, HNS funkcionárov z Palúdzky a Dúbravy. P.Vrtich, k turnaju R a účasti našich rozhodcov na turnaji vo VsFZ. E.Kendera, k práci OK a  k CD futbalové pomôcky.

5. Rôzne

5.1. I.Repa, od jarnej časti návrh na zmenu zmluvy dobrovoľníka časť, kto nepredloží výkaz do termínu desiaty až pätnásty deň v nasledujúcom mesiaci, nedostane výplatu. Takýto bod sa zapracuje do zmluvy dobrovoľníka.

5.2. I.Repa, záverečný aktív komisii LFZ, jedáleň Bethania, 21.11.2019. K vyhláseniu jedenástky LFZ bude v okrese Rbk, LFZ objednal kalendáre, perá, košele pre VV, predsedov komisii a členov komisii, ktorí sa pravidelne zúčastňujú. Za trénera mládeže navrhuje vyhodnotiť Pavla Demenčíka na základe dlhodobej činnosti jeho práce s mládežou.

UZNESENIE č. 25

I. berie na vedomie

a/ informáciu predsedu ekonomickej komisie ohľadom čerpania rozpočtu LFZ a stavu finančných prostriedkov LFZ

b/informatívne správy predsedov komisii k jesennej časti súťaže

c/HNS funkcionárov v poslednom jesennom kole z Dúbravy a Palúdzky.

II. schvaľuje

a/ trénerov LFZ na vyhodnotenie dospelí : Roman Kloták L.Ján, mládež: Pavol Demenčík L.Ondrašová.

b/ dodatok do zmluvy dobrovoľníka R a DZ: Nepredloženie výkazu do konkrétneho termínu bude mať za následok nevyplatenia financii-výplaty za príslušný mesiac.

c/ konanie vyhlásenie jedenástky LFZ 11.1.2020 predbežne L.Sliače so vstupným 10.- - 20.- €. Navrhnúť osobnosti z dolného Liptova. Vyhodnotia sa aj rozhodcovia a tréneri.

d/ konanie zimného turnaja LFZ. Prihlásených 8 FK, Sv. Kríž, Ľubeľa, Važec, Vlachy, Ludrová, Hrboltová, Beňadiková, Černová. Štartovné do 100.- €.

e/ účasť rozhodcov na turnaji VsFZ, a dotáciu zo strany LFZ 150.- €, pre výber LFZ.

III. Ukladá

53. vyžrebovanie zimného turnaja previesť na vyhlásení 11-tky LFZ

T: v texte  Z: predseda ŠTK

54. od jarnej časti súťaže zodpovednosť za vyhodnotenie najlepších hráčov v stretnutí VI. liga budú mať DZ a tréneri príslušných družstiev

T: v texte  Z: predseda KR 

55. zabezpečiť konanie vyhlásenie jedenástky LFZ na spoločenskej úrovni, s hudbou 11.1.2020 – návrh v L.Sliačoch

T: v texte Z: predseda LFZ, sekretár LFZ

56. zrušiť organizovanie plesu LFZ, nedostatočný záujem

T: ihneď Z:predseda LFZ, sekretár LFZ

Zapísal: V.Hubka

Prečítané: 29x