02.07.2019, Admin LFZ

Zápisnica z Výkonného výboru č.20 z dňa 20.6.2019

02.07.2019, Admin LFZ

  

Zápis z VV LFZ zo dňa 20.6.2019 č. 20

Prítomní: pp. Repa, Lauko, Kokavec,Tomčík, Bomba, Kruták, Hubka, Dráb,Zeleňák, Vrtich,Matejovie, Kendera. Ospravedlnení: pp. Podstrelenec, Kapitán, Oravec, Bella, 

Program

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesenia

3. Informácie

4. Príprava na nový súťažný ročník, vyžrebovanie

5. Rôzne

1. Zasadnutie otvoril a viedol predseda LFZ Igor Repa.

2. Kontrola uznesenia: v trvaní č. 30,31,40, splnené č. 32,33,39.

3. Informácie: zhotovenie ocenenia pre P.Mejchera in memoriam duplikát /rozbili/ á 15.- €.

4. Príprava na nový súťažný ročník. Aktív ŠTK vyžrebovanie bude v utorok 2.7.2019 o 15,30 h. v reštaurácii Liptov 1713 na textilke. O ukončenom ročníku a pripravenosti na nový ročník informoval predseda ŠTK Jaroslav Dráb. Otvorili sa 9 zápisov o stretnutí v jarnej časti súťaže, bolo to pod kontrolou. Cenu fair-play získal L.Trnovec. Doporučoval v novom ročníku usporadúvať porady pred zasadnutím komisií. Odporúčal upozorniť člena VV LFZ Romana Kapitáňa na opakované neúčasti na zasadnutí VV.

5. Rôzne

5.1. Pri otváraní zápisov pri zmene popisu OT dať na vedom ie DK a konkrétne pôvodný popis a nový popis

5.2. Poslať zmluvu na reklamu Double Star Bet

5.3. Zúčastnení tréneri na blokovom seminári za LFZ návrh udeliť im účastnícky list

5.4. Každé prihlásené družstvo mládeže má nárok na sadu športové pomôcky á 79.- €. 

5.5. U11 kritéria z ročníka 2018-19 ostávajú v platnosti, LM a Rbk o rok mladší žiaci štartujú v súťaži oproti iným FK

5.6. Vrtich, informoval o seminári R, ktorý bude 20.7.2019 v Liskovej, o seminári DZ, ktorý bude 2.8.2019 v penzióne Motýľ v L.Teplej. Navrhol doplniť na NL R Milana Poljaka. Navrhol čiastku 100.- € schváliť pre pitný režim na seminár. V prípade neodohratia MFS súper nepríde a R sa dostavia vypláca sa čiastka nižšia náhrada za stratu času

UZNESENIE č. 20

I. Berie na vedomie

a/ prípravu na nový súťažný ročník futbalových súťaží LFZ 2019-20

II. Schvaľuje

a/ termín aktívu ŠTK 2.7.2019 v reštaurácii Liptov 1713 o 15,30 h.

b/pri neodohratí MFS a R sa dostavia vyplatiť len náhradu za stratu času

c/ konanie krátkych porád pred zasadnutím komisii

d/ Milana Poljaka na NL R LFZ

e/ príspevok 100.- € na seminár R pitný režim

f/duplikát ocenenia pre P.Mejchera in memoriam á 15.- €

III. Ukladá

41. pohovoriť s R.Kapitáňom o jeho účastiach na VV

T: 30.7.2019  Z: predseda LFZ

42. odovzdať všetkým trénerom z LFZ účastnícky list za seminár 5v1

T: v texte Z: predseda TMK, sekretár

43. zaslať zmluvu za reklamu a fakturovať dohodnutú čiastku financii

T 30.6.2019  Z: sekretár

Zapísal V.Hubka

Prečítané: 75x