19.06.2019, Admin LFZ

Zápisnica z Výkonného výboru č.19 z dňa 21.5.2019

19.06.2019, Admin LFZ

  

Zápis zo zasadnutia VV LFZ zo dňa 21.5.2019 č. 19

Prítomní: pp. Repa, Lauko, Bomba, Podstrelenec, Tomčík, Zeleňák, Bella, Žuffa, Kendera, Oravec, MatejovieKruták, Hubka, Ospravedlnení: Kapitáň

Program

1. Otvorenie a kontrola uznesenia

2. Informácie

3. Priebežné hodnotenie súťaží

4. Rôzne

1.Zasadnutie otvoril a viedol predseda LFZ Igor Repa. Kontrola uznesenia:  č. 28,29.

2.Informácie: podal predseda EK Ľ.Oravec v písomnej forme. Plnenie rozpočtu k 30.04.2019. 

3.Priebežné hodnotenie súťaží. Informovali prítomní predsedovia komisii.

4.Rôzne

4.1. I.Repa, zmluva  Juraj Sabol seminár trénerov B a C + tréneri z LFZ neobmedzený počet, 5 tréningových jednotiek. Poplatok 30.- €. Informovať cez ÚS.

4.2.Upraviť rozpočet poplatok za vedenie účtovníctva február 385.- € na 350.- € dosledovať a vyrovnať v zmysle dohodnutej konkrétnej sumy za kalendárny rok. 

4.3. Financie získané za banner Double Start Bet 1000.- € + 5000.- € použiť na zakúpenie futbalových pomôcok od fy Bombovky 1 sada á 79.- €.

4.4. otváranie zápisov, vždy len vo štvrtok, predseda ŠTK

4.5. I.Bella o seminári trénerov v spolupráci so SsFZ v Ružomberku, o medzioblastnom turnaji ml.žiakov za účasti ObFZ MT, LM,DK. Poďakovať Ružomberku a Liskovej za organizáciu seminára trénerov a poskytnutia ihriska pre zabezpečenie výberu LFZ.

4.6. E.Lauko, umožniť dopísať aj viac hráčov do zápisu o stretnutí, vyzdvihol prácu s mládežou v Ludrovej a konkrétne p. Kmeťa.

4.7. I.Matejovie, k R a konkrétne R Veľký, problémy v stretnutí v Dúbrave.

4.8. J.Podstrelenec, informácia o úmrtí M.Mertoša. Úvaha, či J.Svrčeka nenavrhnúť za čestného člena LFZ.

4.9. E.Kendera informoval o klubovom futbale v Ružombnerku a o príprave na nový súťažný ročník.

4.10. J.Zeleňák k U11, štarty hráčov u FK L.Mikuláš, Ružomberok, mali by hrať o rok mladší, ako je veková kategória pre daný súťažný ročník

4.11. I.Repa, upozornil na pripomienky do RS pre budúci ročník, predsedovia komisii.

Uznesenie č. 19

I. Berie na vedomie

a/ informáciu predsedu EK o čerpaní rozpočtu LFZ k 30.4.2019

b/priebežné hodnotenie súťaží, informácie predsedov komisii LFZ

II. Schvaľuje

a/ použiť financie za bannery Double Start Bet čiastka 1000.- € a 5000,-€ na zakúpenie futbalových pomôcock pre FK, 1 sada á 79.- €. 

III. Ukladá

30. dosledovať platby za vedenie účtovníctva podľa dohodnutej zmluvy na rok 2019

T: v texte Z: predseda EK

31. upraviť rozpočet LFZ položka R a DZ poplatky od FK za rozhodcov, z dôvodu zrušenej príslušnosti R

T:30.6.2019 Z:predseda EK

32. informovať v ÚS o konaní seminára trénerov 5v1 Juraj Sabol

T:ihneď  Z:sekretár LFZ

33. otvárať zápisy o stretnutí len predseda ŠTK, podľa prijatých zásad, oznam cez komisiu v ISSF

T: ihneď Z:predseda ŠTK

39. poďakovať FK Ružomberok a FK Lisková, za organizáciu seminár trénerov, poskytnutie ihriska príprava a výber reprezentácie LFZ mladší žiaci

T: ihneď Z: sekretár LFZ

40. pripomienkovať RS na nový súťažný ročník

T:30.6.2019 Z:predsedovia komisii LFZ

Zapísal: V.Hubka

Prečítané: 59x