10.05.2019, Admin LFZ

Zápisnica z Výkonného výboru č.18 z dňa 11.4.2019

10.05.2019, Admin LFZ

  

Zápis z VV LFZ zo dňa 11.4.2019 č. 18

Prítomní: pp. Repa, Lauko, Kokavec,Bomba, Podstrelenec, Tomčík, Dráb, Kendera, Bella, Vrtich, Zeleňák,Kruták, Hubka, ospravedlnení pp: Matejovie, Oravec

Program

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesenia

3. Informácie

4. Vyhodnotenie konferencie LFZ

5. Rôzne

1. Zasadnuitie otvoril a viedol predseda LFZ Igor Repa. 

2. Kontrola uznesenia: splnené č. 27

3. Informácie: Stav financii LFZ k 11.4.2019: VUB: 7869,19 €, pokladňa: 1302,23 €

4. Konferencia LFZ: účasť celkom 44 činovníkov z toho 29 delegátov z FK čo predstavovalo 52,78 percenta. Konferencia bola uznášania schopná. Bola schválená správa predsedu LFZ, hospodárenie LFZ za 2018 a rozpočet LFZ na 2019. Uložila zaoberať sa diskusnými príspevkami a zapracovať ich do činnosti LFZ.

5. Rôzne

5.1 Juraj Sabol predstavil projekt 5 v 1. 5 tréningových jednotiek 2 x v mesiaci júl 27. A 29.7. a 3 x v mesiaci august 5.,12.,17.8.2019. Poplatok 30.- €. Miesto seminára štadióny v Palúdzke, Liskovej a Z.Porube. Bude to doškoľovací seminár v spolupráci s LFZ. VV LFZ vyjadril súhlas s konaním seminárov. Pripraviť réžiu tohto projektu, Sabol, Kendera, Bella.

5.2. I.Bella, info o seminári trénerov SsFZ v spolupráci s LFZ B a C licencia, miesto Ružomberok, poplatok 10.- € na účet LFZ.

5.3. Turnaj prípraviek o pohár SsFZ. Uskutočnil sa 24.3.2019 v Žiline, LFZ reprezentoval FK Kriváň L.Ondrašová, víťaz zimného turnaja. Celkom obsadili 5 miesto s jednou prehrou s neskorším víťazom ObFZ Žilina. Za vzornú reprezentáciu VV LFZ vyslovil poďakovanie P.Demenčíkovi a celému realizačnému tímu.

5.4. E. Kendera a J.Zeleňák podali info o záveroch seminára OK a DK so zástupcami SFZ. Miesto konania v Žiline 29.3.2019.

5.5. I.Repa predložil návrh zmluvy bannery double star bet. Do konca ročníka 1000.- €, na budúci ročník 5000.- €. Bannery si vyvesia FK VI. , VII.ligy.

5.6.J.Dráb, finále pohára LFZ 1.5.2019 v L.Sliačoch. Spropagovať v médiách.

5.7. J.Zeleňák, upozornil na nesprávne popisy priestupkov v zápisoch o stretnutí. Navrhol doplnenie komisie DK o Jána Kysela namiesto pp. Zubaj a Madliak.

5.8. P.Vrtich, doplnenie NL R LFZ o Ján Burgel

5.9. I.Repa, návrh na člena DK SsFZ Dušan Gregor

5.10 J.Kruták, ohľadom plesu LFZ, potreba sa kontaktovať s Jozefom Dvorským

5.11. S.Bomba, futbalové pomôcky 35 sád po 79.- €, pre potreby LFZ a FK vyplatiť zálohu 1500.- €.

5.12 E.Kendera k plesu LFZ a k tombole na ples

UZNESENIE č. 18

I. Berie na vedomie

a/ informáciu o stave finančných prostriedkov

b/ priebeh a vyhodnotenie konferencie LFZ

c/( konanie turnaja prípraviek SsFZ v ZA

d/ info I.Bellu o konaní seminára trénerov B a C licencie 7.5.2019 v Ružomberku za spolupráce LFZ

e/ konanie finále pohára LFZ 1.5.2019 v L.Sliačoch

f/ všetky podnety a informácie odzneté v časti rôzne

II. Schvaľuje

a/ projekt Juraja Sabola 5 v 1. 5 tréningových jednotiek v mesiaci júl a august 2019 poplatok 30.- €, hlavne pre trénerov z LFZ, za spolupráce so SsFZ

b/ zmluvu s Program s.r.o. bannery double star bet

c/ Jána Burgela na NL R LFZ, Dušana Gregora za člena DK SsFZ, Jána Kysela za člena DK LFZ

d/ vyplatenie zálohy 1500.- € pre fy Bombovky, futbalové pomôcky pre LFZ a FK 35 sád po 79.- €.

III. Ukladá

28. spropagovať finále pohára LFZ v médiách

T: v texte Z: predseda ŠTK

29. oficiálne poďakovať Pavlovi Demenčíkovi za reprezentáciu LFZ na turnaji prípraviek v Žiline cez ÚS.

T: 15.4.2019  Z: sekretár LFZ 

30. pripraviť réžiu seminárov trénerov 5v1 v mesiacoch júl a august v spolupráci s Jurajom Sabolom

T: v texte Z: predseda TMK, E.Kendera 

Zapísal: V.Hubka

Prečítané: 66x