05.04.2019, Admin LFZ

Zápisnica z Výkonného výboru č.17 z dňa 12.3.2019

05.04.2019, Admin LFZ

  

Zápis z VV LFZ zo dňa 12.3.2019 č. 17

Prítomní: pp. Repa, Lauko, Bomba, Podstrelenec, P.Tomčík, Kapitáň, Kruták, Hubka, Dráb, Matejovie, Bella, Zeleňák,Vrtich, Kendera

Program

1. Otvorenie a kontrola uznesenia

2. Informácie

3. Pripravenosť konferencie

4. Vyhodnotenie turnajov

5. Rôzne

1. Zasadnutie otvoril a viedol predseda LFZ Igor Repa. Kontrola uznesenia: v trvaní č. 16/IV/26. 

2. Informácie: podal I.Repa, o záveroch konferencie SFZ.

3. Pripravenosť konferencie LFZ: termín: piatok 15.3.2019 o 15.30 h. v L.Mikuláši, vedenie konferencie P.Tomčík, Mandátová komisia: P.Straka, V.Hubka, Návrhová komisia: M.Kokavec J.Podstrelenec. Tieto komisie budú doplnené na počet 3 z delegátov konferencie priamo na konferencii. Matriály potrebné na konferenciu pripraví sekretár LFZ.

4. Vyhodnotenie turnajov LFZ počas zimnej prestávky: dospelí, pohár LFZ do finále sa prebojovali Likavka a Ľubeľa, toto sa uskutoční 17.3. v Černovej, v prípade nepriaznivého počasia 16.3. na UT v Ružomberku. Predseda ŠTK informoval tiež o odohratých žiackych turnajoch. Priebeh zimných žiackych halových turnajov prebieha bez problémov.Ostáva odohrať: 16.3. U11 a U13. Miesto: ZŠ Klačno v Ružomberku.

5. Rôzne

5.1. J.Dráb, podpora mládeže na základe žiadostí na SsFZ za LFZ: Bešeňová, Černová, L.Hrádok, L.Štiavnica. Nedostali: L.Ondrašová, L.Lúžna . K turnaju U11 o pohár SsFZ, tento ročník poriada ObFZ Žilina, za LFZ sa zúčastňuje víťaz zimného turnaja L.Ondrašová, tréner P.Demenčík.

5.2. I.Repa, názov súťaží I. a II. Trieda zmena na základe zmluvy a vyvesenie bannerov double start bet.  Príjem: do konca tohto ročníka 1000.- €, od nového ročníka 5000.- €. Poveruje predsedu s podpísaním zmluvy.

5.3. S.Bomba ponuka futbalových pomôcok pre FK 35 sád po 69.- €

5.4. E.Lauko, k žiackym turnajom, ocenil pripravenosť jednotlivých turnajov zo strany ŠTK.

5.5. P.Vrtich, informoval o záveroch zimného seminára, o príjme za dresy R 1005.- €, odovzdal sekretárovi LFZ, na zvýšenie kvalifikácie navrhnutí R: Bielesch, Matej, Veľký.

5.6. J.Zeleňák, školenie predsedov DK a OK poriada SFZ Bratislava, 29.3.2019 v ZA štadión MŠK.

5.7. I.Bella, o záveroch seminára trénerov v Bobrovci, veľmi dobrá účasť, informoval, že okresy už budú mať právo poriadať semináre. LFZ je tento rok poriadateľom medzioblastného turnaja žiakov, návrh v Černovej, Liskovej, alebo v Ľubochni, termín: 23.5.2019.

5.8. I.Matejovie, k prestupovému obdobiu

5.9. E.Kendera, upozornil, že v budúcnosti môže byť problém s UT v Ružomberku, pohár LFZ.

5.10. J.Podstrelenc k cenám vstupeniek na ples max. 30.- €.

5.11. M.Kokavec, bol dotazovaný, či môže byť fotka na RP, ochrana osobných údajov

5.12. J.Kruták, informoval o revíznej správe LFZ na konferenciu

UZNESENIE č. 17

I. Berie na vedomie

a/ informácie o záveroch konferencie SFZ

b/ príspevky odzneté v časti rôzne od jednotlivých členov a predsedov komisii

c/ pripravenosť konferencie LFZ

d/ vyhodnotenie zimných turnajov dospelí, žiaci

e/ info o záveroch seminára Ra DZ

f/ info o záveroch seminára trénerov v Bobrovci a o organizovaní turnaja žiakov naším LFZ 23.5.2019 

II. Schvaľuje

a/ zmenu názvu zimný turnaj dospelých na „o pohár LFZ“

b/účasť žiakov U11 na turnaji prípraviek o pohár SsFZ v Žiline

c/podpísanie zmluvy  so spoločnosťou program s.r.o-poskytnutie charitatívnej reklamy

d/zakúpenie pomôcok sada á 69.- € pre FK od fy Bombovky

e/ R Bielesch, Veľký, Matej na zvýšenie kvalifikácie

f/účasť predsedu DK a predsedu OK na seminári poriadanom SFZ v Žiline dňa 29.3.2019

III. Ukladá

č. 27 na konferenciu LFZ prizvať p. Jozefa Makovického a odovzdať menovanému ocenenie k životnému jubileu 70 rokov.

T: 15.3.2019  Z: predseda LFZ,sekretár LFZ

Zapísal: V.Hubka

Prečítané: 40x