08.03.2019, Admin LFZ

Zápisnica z Výkonného výboru č.16 z dňa 5.2.2019

08.03.2019, Admin LFZ

  

Zápis z VV LFZ zo dňa 5.2.2019 č. 16

Prítmní: pp. Repa, Lauko, Bomba, Podstrelenec, Tomčík, Kokavec, Kruták, Dráb, Matejovie, Zeleňák, Kendera, Vrtich, Hubka, neprítomní: pp. Kapitáň, Oravec, Bella,

Program

  1. Otvorenie a kontrola      uznesenia
  2. Informácie
  3. Zimné turnaje žiaci,      dospelí
  4. Konferencia
  5. Rôzne
  6. Zasadnutie otvoril      a viedol predseda LFZ Igor Repa. Kontrola uznesenia: Uznesenie III/23 splnené, v trvaní III/ 24,25.
  7. Informácie: Podal I.Repa,      o príprave a organizovaní plesu LFZ. Predpokladaný termín      a miesto: 11.január 2020 v L.Sliačoch. Počíta sa s účasťou      do 200 ľudí, vstupenka 60.- - 70.- €. Informoval tiež      o pripravovaných zmenách v stanovách SsFZ a o seminári      DZ SFZ. V písomnej forme čerpanie rozpočtu za december  2018.
  8. Zimné turnaje žiaci      a dospelí. Prebiehajú podľa schváleného harmonogramu, neboli      problémy. Ani zimný turnaj LFZ      doteraz nemal žiadne problémy.
  9. Konferencia LFZ: Termín      piatok 15.3.2019 o 15,30 h. v reštaurácii Liptov 1713      v L.Mikuláši. Na konferencii bude vyhodnotený rozpočet za rok 2018      a predložený rozpočet na rok 2019. Najbližšie zasadnutie VV LFZ bude v utorok 12.3.2019.
  10. Rôzne

5.1.  I.Repa, návrh na zasadnutia VV LFZ vždy v druhý utorok v mesiaci /Igor Bella/.

5.2. Komisia na prípravu a organizovanie plesu LFZ: Kruták, Dvorský, Lauko, Tomčík, Bomba, Repa, Podstrelenec.

5.3. Návrh na podporu o zaradenie do systému turnajov mládeže v SsFZ na základe žiadostí: Ondrašová, Bešeňová, L.Hrádok, Černová.

5.4. Navýšenie nájmu za kanceláriu pre DK o 50.- € a celkove o valorizáciu. Od 1.3.2019 nájom za hlavnú kanceláriu a kanceláriu pre DK celkom 253.- €. O 10% zvyšuje poplatky za služby aj ekonimická firma Daniarik na základe predpokladaných reálnych nákladov a potrieb na rok 2019.

5.5. I.Repa, pre potreby sekretariátu zakúpiť výkonnejší počítač, a za účelom skrášlenia priestorov doplniť inventár kancelárie o konferenčný kútik sedačka, estetická stena na skrinky, ktoré predeľujú miestnosť.

5.6. Firma Sportika, neuhradená fa na sumu 500.- €. Urobiť ekonomické vyrovnanie, náklady na 11- tku LFZ, sponzoring na finálové stretnutia turnaja LFZ. Rokovať s fy Sportika v tejto veci.

5.7. Finále turnaja LFZ odohrať na prírodnej tráve, sankcionovať kluby, ktoré sa nezúčastnili 11- tky LFZ a ich hráči boli nominovaní. VV LFZ odstupuje dotknuté kluby na riešenie DK.

5.8. E.Kendera informoval o priebehu futsalovej ligy v Rbk

5.9. Zmena stanov v LFZ, zvolať a návrhy pripraviť komisionálneKruták, Kapitáň, Tomčík, Hubka.

5.10. Turnaj R SsFZ v Ružomberku v mesiaci február, štartovné 80.- € za družstvo Liptova na základe požiadavky KR LFZ uhradí LFZ.

5.11. Seminár trénerov C a B licencia 24.2.2019 v Bobrovci, poriadateľ SsFZ, slúži na predĺženie licencie.

5.12. PFZ požiadal LFZ o príspevok tombolu na ples PFZ v Poprade.

5.13. J.Zeleňák, k DK, svoje pôsobenie v komisii ukončil p. Zubaj z Hubovej.

5.14. P.Vrtich ku KR LFZ, 1.2.2019 bude priateľské stretnutie s R SsFZ z LFZ a KR LFZ, R Tutura mal závažné onemocnenie, možnosť príspevku na jeho rehabilitáciu, 22.2. bude školenie nových R LFZ na sekretariáte LFZ v L.Mikuláši, zakúpenie dresov pre nových R od fy Givova uhrádza sa z poplatku za R, seminár R LFZ pred jarnou časťou súťaže bude 2.3.2019 v L.Jáne.

5.15. J.Kruták, 26.2.2019 zvolať revíznu komisiu, 27.2.2019 komisiu na úpravu stanov, pripomienkoval navýšenie financii na rok 2019 za prenájom a za ekonomicko-účtovnícke služby.

5.16. J.Podstrelenec, k zmenám vo výbore v FK Bobrovec, činnosť ukončil Ján Kello.

5.17. M.Kokavec, pochvalne k zimným halovým žiackym turnajom.

5.18. E.Lauko, tiež podporil organizovanie žiackych turnajov.

5.19. I.Matejovie, k prestupom v zimnom období, už len prestup s obmedzením do 31.3.2019.

Uznesenie č. 16

I. Berie na vedomie

a/ informácie podané predsedom LFZ Igorom Repom

b/priebeh zimných halových žiackych turnajov a priebeh zimného turnaja LFZ dospelých

c/ navýšenie financii za ekonomické služby o 10% a za nájom na rok 2019 o valorizáciu

d/ príspevky prítomných predsedov komisii LFZ a jednotlivých členov VV LFZ

e/ konanie seminára trénerov SsFZ C a B licencie v Bobrovci 24.2.2019

II. Schvaľuje

a/ zmenu termínu konania konferencie na piatok 15.3.2019 o 15,30 h. v reštaurácii Liptov 1713 v Liptovskom Mikuláši.

b/ zaradenie do podpory financovania mládeže SsFZ  pre rok 2019 FK Ondrašová, Bešeňová, L.Hrádok, Černová 

c/ vytvorenie komisie pre organizáciu plesu LFZ v zložení: pp. Kruták, Dvorský, Lauko, Tomčík, Bomba, Repa a Podstrelenec.

d/ zasadnutia VV LFZ v roku 2019 vždy druhý utorok v mesiaci

e/ zakúpenie materiálu, počítač pre sekretariát a zriadenie konferenčného kútika sedačka, dekoratívna stena po ľavej strane od vchodu do miestnosti

f/ poskytnutie tomboly –futbalovej lopty pre PFZ z príležitosti konania plesu PFZ.

g/ úhradu štartovného 80.- € na halový turnaj R SsFZ v Ružomberku

III. Odstupuje 

a/ disciplinárnej komisii FK, ktoré nezabezpečili svojich hráčov na vyhlásení 11-tka LFZ /L.Teplá, L.Lúžna, L.Kokava, bol iba tréner Jaroslav Pozor/.

IV. Ukladá

26. dotiahnuť finančné vyrovnanie s fy SPORTIKA za rok 2018, neuhradená fa za reklamu vo výške 500.- € 

T: 1.3.2019 Z: sekretár LFZ, predseda LFZ

Zapísal: V.Hubka

Prečítané: 32x