25.05.2020, Vladimír Hubka

Zápisnica z VV LFZ zo dňa 14.5.2020 č.28

25.05.2020, Vladimír Hubka

Zápis z VV LFZ zo dňa 14.5.2020 č. 28

Prítomní: pp. Repa, Lauko,Podstrelenec, Bomba, Tomčík, Kruták, Dráb, Oravec, Kendera, Bella, Zeleňák, Žuffa, Hubka,

Program

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesenia

3. Informácie

4. Činnosť LFZ máj, jún

5. Rôzne

1. Zasadnutie otvoril a viedol predseda LFZ Igor Repa.

2. Kontrola uznesenia: V trvaní č.58

3. Informácie: Ľ.Oravec k ekonomike LFZ. V písomnej forme predložil plnenie rozpočtu za 2019: Príjmy: 110425,50, výdaje: 105437,30. Rozpočet na rok 2020: ako vyrovnaný: 62910.-€, druhá varianta: 110003,00 €. Znížený rozpočet zohľadňuje situáciu COVID 19. Stav na účtoch LFZ: VUB: 19031,50, pokladňa: 588,24€.

4. Činnosť LFZ mesiac máj, jún, podľa situácie a nariadení vlády SR.

5. Rôzne

5.1. J.Podstrelenec , návrh na ocenenie diplomom všetci víťazi skupín po jesennej časti, žiaci aj medaile.

5.2. J.Dráb, k zimnému turnaju LFZ, návrh na odohratie letného turnaja LFZ. Doplňovanie družstiev v prípade neprihlásenia. Krajné riešenie: využiť možnosť zaradiť družstvo až do 8.ligy napr. ak sa niekto neprihlási do súťaží SsFZ. Prihliadať na fakt, že zo súťaží oficiálne nikto nepostupuje ani nezostupuje. Navrhol tiež doplniť VV LFZ za R.Kapitána a M.Kokavca. Vyžrebovanie nového ročníka za účasti FK by sa mohlo uskutočniť začiatkom mesiaca júl. Štartovné pre nový súťažný ročník vzhľadom na vzniknutú situáciu navrhol na polovicu.

5.3. I.Repa, konanie konferencie, spojiť s vyžrebovaním súťaží LFZ. Tiež navrhol zjednotiť štartovné pre všetky družstvá dospelých na 200.- € 6.7.a 8.liga. Informoval tiež o aktivitách semináre pre trénerov- Juraj Sabol –Kids fun academy.

5.4. P.Tomčík pri letnom turnaji LFZ netrestať pri priestupkoch hráčov zastavením činnosti, využiť možnosť finančného postihu v zmysle DP.

UZNESENIE č. 28

I. Berie na vedomie

a/ hlasovanie per rollam VV LFZ v čase marec,apríl o zrušení jarnej časti súťaží LFZ, dôvod COVID 19, vyjadrenie VV LFZ k súťažiam SsFZ od ročníka 2021-22.

b/informácie predsedu EK Ľ.Oravca k ekonomike LFZ, o plnení rozpočtu a návrh hospodárenia LFZ do konca roku 2020.

c/vyjadrenia prítomných členov VV a predsedov komisii v časti rôzne

II. Schvaľuje

a/ odohratie letného turnaja LFZ na základe prihlásených družstiev s termínom odohratia jún-júl. Štartovné 20.- €.

b/odohratie finálového stretnutia zimného turnaja LFZ Černová-Ľubeľa na ihrisku v Liskovej, prelom jún-júl.

c/jednotné štartovné 200.- € pre ďalšie obdobia pre všetky družstvá dospelých. Na nasledujúci ročník 2020-21 štartovné 100.- € /polovičné/ vzhľadom na zrušenie jarnej časti súťaží. E-prihlášky od FK do 23.6.2020.

d/ ocenenie diplomom všetky FK, ktoré sa umiestnili na prvých miestach v súťažiach po jesennej časti, žiakom aj udelenie medailí.

III. Ukladá

59. zaradiť FK do najnižšej súťaže LFZ v prípade, že sa neprihlásia do svojich súťaží v SsFZ a v príslušnej súťaži LFZ sa neuvolní žiadne miesto. V rámci LFZ situáciu riešiť presunmi družstiev s tým, že konečné právo rozhodnutia má ŠTK.

T: v texte Z:predseda ŠTK

60. realizovať na základe prihlásených FK letný turnaj LFZ. Pri disciplinárnych priestupkoch hráčov a FK tieto riešiť finančnou sankciou v rámci DP.

T: v texte Z:predsedovia ŠTK,DK

61. realizovať zvolanie konferencie LFZ spojenú s vyžrebovaním nového súťažného ročníka na začiatok mesiaca júl 2020. Všetky akcie realizovať v prípade, že situácia bude priaznivá a tieto bude možné uskutočniť v zmysle nariadení vlády a krízového štábu SR.

T: v texte  Z:predseda LFZ, sekretár LFZ

Zapísal:V.Hubka

Prečítané: 54x