12.03.2020, Vladimír Hubka

Zápisnica z VV LFZ č. 27 zo 6.2.2020

12.03.2020, Vladimír Hubka

Zápis z VV LFZ zo dňa 6.2.2020 č. 27

Prítomní: pp. Repa, Bomba, Lauko, Podstrelenec, Tomčík, Bella, Kendera, Dráb, Žuffa, Dvorský, Grendel, Ospravedlnení: pp. Oravec, Zeleňák, Matejovie, Kruták,

Program

1. Otvorenie a kontrola uznesenia

2. Informácie

3. Vyhodnotenie akcii LFZ

4. Príprava konferencie

5. Rôzne

1. Zasadnutie otvoril a viedol predseda LFZ Igor Repa. Kontrola uznesenia: Splnené: č. 57

2. Informácie: Poďakovanie p. Jozefovi Dvorskému za prípravu organizáciu slávnostného vyhlásenia 11- tky LFZ .

3. Vyhodnotenie akcii LFZ: J.Dráb, začal zimný turnaj LFZ-Sportika  prvými stretnutiami, zatiaľ neboli problémy. Najväčšia udalosť bola organizácia vyhlásenia jedenástky LFZ, uskutočnila sa v L.Sliačoch a mala vysokú kultúrnu a spoločenskú úroveň. Informácie aj v médiách. Návrh E.Kenderu, aby sa táto akcia konala pravidelne v L.Sliačoch. VV LFZ pozitívne hodnotil prípravu, organizáciu a zabezpečenie tejto akcie, na ktorej sa zúčastnili bývalý reprezentant Dušan Tittel, či predseda komisie delegátov SFZ František Košičár.

4. Príprava konferencie LFZ: termín 20.3.2020, miesto, reštaurácia 1713 Liptovský Mikuláš. Na konferencii sa o. i. vyhodnotí plnenie rozpočtu za rok 2019 a prerokuje sa rozpočet na rok 2020.

5. Rôzne

5.1.  I.Bella k vyhodnoteniu hráčov zuaradených do 11- tky LFZ navrhoval, aby sa títo hráčo vyhodnocovali len v súťaži VI. Liga ihneď po stretnutí oboma trénermi, garantom by mal byť DZ. Doriešiť na ďalšom VV LFZ, nebolo prijaté jednoznačné stanovisko.

5.2. J.Dráb, k žiackym halovým turnajom, sú prihlásené U9,11,13 a 15. Hrá sa v telocvičniach, najlepší dvaja postupujú do finále. Organizácia turnajov sa zabezpečuje priebežne, na každom turnaji sa zúčastňujú po dvaja členovia ŠTK, ktorí dohliadajú na celkovú organizáciu. Hrá sa v telocvičniach ZŠ v Ľubochni, L.Teplej, Bobrovci, L.Osade,Palúdzke. Štartovné na žiacke turnaje 10.- €. Na turnaj prípraviek SsFZ do Zvolena pôjde víťaz kategórie U11. Informoval tiež o oznámeniach o organizovaní mládežníckych turnajov, L.Sliače, U19, Demänová /Chovana KaMa Cup/, Ľubochňa. Požiadavka na LFZ príspevok na turnaj podľa prijatého uznesenia.

5.3. J.Žuffa za KR, seminár R a DZ bude 8.3.2020 v L.Jáne hotel Avena, lektori Miroslava Migalová, Bystrík Nemček. Poplatok na seminár je 10.- €.  Od LFZ príspevok 200.- €. Prenájom. KR má objednané štulpne pre rozhodcov 390.- €. Dotkol sa aj obsadenia R na zimný turnaj, KR navrhuje delegovať 3 R na každé stretnutie. Žiadal LFZ o príspevok na turnaj R do Lučenca čiastku 100.- € zaplatenie štartovného.

5.4. I.Bella k TMK, najbižší seminár na Liptove je v Bobrovci 23.2. je prihlásený dostatočný počet záujemcov, organizuje SsFZ v spolupráci s LFZ. 18.5.2020 sa konajú medzioblastné turnaje žiakov, výbery ObFZ sú bez hráčov z útvarov talentovanej mládeže.

5.5. I.Repa, informoval o potrebe dovybaviť kanceláriu sedacia súprava, obloženie dreveným obkladom kútik za sedacou súpravou, ktorý využíva KR.

UZNESENIE č. 27

I. Berie na vedomie

a/ vyhodnotenie akcii LFZ, ktoré sa konali od posledného zasadnutia VV LFZ

b/všetky príspevky, ktoré odzneli v časti rôzne a sú uvedené v tomto zápise

II. Poďakovanie

a/ Jozefovi Dvorskému za prípravu a organizáciu akcie vyhlásenie 11-tky LFZ za rok 2019, v Kultúrnom dome L.Sliače.

b/všetkým členom VV LFZ, predsedom komisii, členom komisii ktorí sa podielali na organizácii vyhlásenie 11-tky LFZ.

III. Schvaľuje

a/ príspevok 100.- € pre výber R, ktorí sa zúčastnia turnaja v Lučenci poriadaného ObFZ, úhrada štartovného.

IV. Ukladá

58 doriešiť návrh výberu hráčov do 11- tky LFZ

T: 17.2.2020 Z: J.Dráb, I.Bella

Zapísal: V.Hubka

Prečítané: 92x