02.10.2020, Vladimír Hubka

Zápisnica z VV LFZ č. 30 zo dňa 11.9.2020

02.10.2020, Vladimír Hubka

Zápis z VV LFZ zo dňa 11.9.2020 č.30

Prítomní: pp. Repa, Lauko, Podstrelenec, Bomba, Tomčík, Hubka, Zeleňák, Dráb, Kendera, Bella, Vrtich, Oravec, prizvaní: Chovan, Rúčka, Sokol, Chovanko,Frigmanský,  Rojček, Žuffa, Haviar, 

Program

1. Otvorenie a kontrola uznesenia

2. Informácie

3. Rôzne

1. Zasadnutie otvoril a viedol predseda LFZ Igor Repa. Kontrola uznesenia: Prijaté uznesenia splnené.

2. Informácie: Sponzori LFZ: Slovekon, 400.- €, Sportika 1000.- +350.- €.

3. Rôzne:

3.1. J. Dráb, Pribylina sa odhlásila zo súťaže. Všeobecne k súťažiam.

3.2. I. Bella, Medzioblastný turnaj bude sa konať v Námestove.

3.3. J.Dráb MFS Lúčky-Hybe 2 x ČK pre Lúčky

3.4. Delegovanie R a DZ: Posielať aj na ŠTK a DK k pripomienkovaniu

3.5. J.Zelenák k bránkam na ihriskách, zadné oblúky

3.6. J.Dráb k súťažiam, k pohári LFZ neprihlásili sa FK

3.7. E.Kendera, k odvolacej komisii, k MFK Ružomberok

3.8. J.Podstrelenec k FK Bobrovec o vnútornej situácii, k zasadnutiam VV, upozornil na pravidelnosť zasadnutí každý mesiac.

3.9. I.Repa, k obsadzovaniu R súťaže žien, o prípise starostu obce Lúčky/Lúčky-Hybe/

UZNESENIE č. 30

I. Berie na vedomie

a/ aktuálne informácie

b/ príspevky v časti rôzne

II. Ukladá

63. predkladať obsadenie R a DZ k pripomienkovaniu aj na ŠTK a DK

T: stály Z: predseda KR,obs.úsek

Zapísal: V.Hubka

Prečítané: 111x