16.11.2018, Admin LFZ

Zápis z VV LFZ zo dňa 8.11.2018 č. 14

16.11.2018, Admin LFZ

  

Zápis z VV LFZ zo dňa 8.11.2018 č. 14

Prítomní: pp. Repa, Lauko, Bomba, Kapitáň, Kokavec, Kruták, Hubka, Dráb, Zeleňák, Matejovie, Bella, Kendera, prizvaná D.Bubniaková FK Likavka, ospravedlnení: pp. Podstrelenec, Tomčík, Oravec

Program

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Informácie
 4. Príprava vyhlásenia 11-tky LFZ
 5. Príprava aktívu komisii LFZ
 6. Rôzne
 7. Zasadnutie otvoril a viedol predseda LFZ Igor Repa. 
 8. Kontrola uznesenia: Splnené: č. 19, v trvaní č. 17,18..
 9. Informácie: Stav financii na účte LFZ a v pokladni LFZ ku dnešnému dňu: 14436,36 vo VUB, v pokladni: 824,68 €.
 10. Príprava vyhlásenia 11-tky      LFZ: Termín piatok 7.12.2018 o 16,30 h. reštaurácia Liptov 1713 na      textilke. Oceňujú sa: najlepší R, tréneri dospelí a mládež, osobnosti      z okresu LM Pavol Mejcher in memoriam, Ján Pleva in memoriam, Ján Beťko, Marián Kuchárik, Štefan Meluch všetko aktívny bývalý hráči L.Mikuláša a tréneri a hráči v FK aj v okresných súťažiach. Hudbu zabezpečí  S.Bomba, moderovanie Ing. Ján Svrček.
 11. Spoločný koncoročný aktív  VV LFZ a komisii LFZ na deň štvrtok 22.11.2018 o 15,30 h. v reštaurácii Vrbica L.Mikuláš.
 12. Rôzne

6.1. J.Dráb, zimný turnaj LFZ, prihlásených 10 FK. Začiatok v druhej polovici januára 2019. Podpora turnaja z LFZ v čiastke 700.- €.

6.2. P.Vrtich majú pripravených 16 nových R na vyškolenie, žiadal finančnú podporu 200.- € na záverečné koncoročné posedenie KR s rozhodcami za účelom utuženia kolektívu R a vzájomného lepšieho spoznania sa. K zimnému turnaju, potrebujú rozpis zápasov, aby mohli byť delegovaní R. Koľko R bude na stretnutie delegovaných 2 alebo 3 navrhne KR v spolupráci s ŠTK. Pri organizovaní zimného turnaja sa vyžaduje úzka spolupráca ŠTK, KR a DK.

6.3. I. Matejovie k práci matriky nemal pripomienky, všeobecne sa pochvalne vyjadril na kvalitu R v stretnutiach LFZ, ktoré mal možnosť v jesennej časti sledovať.

6.4. E.Kendera, OK nemala v jesennej časti žiadne podnety, informoval o futsalovej lige v Ružomberku , ktorá bude prebiehať počas zimnej prestávky a žiadal podporu z LFZ na ceny v čiastke 100.- €.

6.5. J.Zeleňák, podal v písomnej forme informáciu z práce DK, kde štatisticky informoval o jednotlivých prípadoch a udelených ŽK, ČK a pokút .

6.6.  E.Lauko, všobecne konštatoval dobrú prácu komisii LFZ počas pravidelných zasadnutiach.

6.7. M.Kokavec, informoval o aktíve klubov zo súťaží SsFZ, z okresu sa zúčastnila len Palúdzka.

6.8. I.Bella, k vyhláseniu 11-tky LFZ, plánuje prihlásiť do zimného halového turnaja žiakov chlapcov, ktorí sa zúčastňujú výberu PPTF, pripravuje seminár trénerov na február 2019.

6.9. J.Kruták, k práci a úlohám RK.

6.10. I.Repa k čerpaniu kreditov z e-shopu, 15 FK z LFZ vyčerpalo menej ako 50% z pridelených kreditov. Termín čerpania do 30.11.2018, potom kredity prepadnú a budú vrátené do štátneho rozpočtu.

6.11. D.Bubniaková k  činnosti FK Likavka a všeobecne k súťažiam LFZ.

UZNESENIE č. 14

I. Berie na vedomie

a/ informáciu o stave finančných prostriedkov

b/ informácie, ktoré odzneli a sú predmetom tohto zápisu v časti Rôzne

II. Schvaľuje

a/ konanie koncoročného spoločného aktívu VV LFZ s komisiami LFZ v reštaurácii Vrbica 22.11.2018

b/ konanie vyhlásenia 11- tky LFZ 7.12.2018 v reštaurácii Liptov 1713 v L.Mikuláši

c/ finančnú čiastku 700.- € na zabezpečenie zimného turnaja LFZ

d/ finančnú čiastku 200.- € na záverečné posedenie KR s rozhodcami a delegátmi

e/ príspevok 100.- € na ceny pre zimnú futsalovú ligu v Ružomberku

III. Ukladá

č. 20 na 22.11.2018 o 14,00 h. pozvať na LFZ predsedu ŠTK a predsedu KR, aby dohodli spôsob organizácie a obsadzovania R na zimný turnaj LFZ

T: v texte  Z: sekretár LFZ

č. 21 organizačne zabezpečiť konanie koncoročného aktívu komisii LFZ s VV LFZ, a konanie vyhlásenia 11 – tky LFZ

T: 22.11.2018 a 7.12.2018 Z: sekretár LFZ

č.22 osloviť dotknuté FK cez ÚS, mailom aj telefonicky a vyzvať ich na vyčerpanie kreditov z e-shopu do 30.11.2018.

T: ihneď Z: sekretár LFZ

Zapísal: V.Hubka

[doc]VVLFZZápis 8.11.doc
Prečítané: 64x