14.12.2018, Admin LFZ

Zápis z VV LFZ č. 15 (4.12.2018)

14.12.2018, Admin LFZ

Zápis z VV LFZ zo dňa 4.12.2018 č. 15

Prítomní: pp. Repa, Lauko, Bomba, Podstrelenec, Kokavec,Tomčík,Kruták, Hubka, ospravedlnil sa Kapitáň, z predsedov komisii prítomní pp. Zeleňák, Dráb, Vrtich,Kendera, ospravedlnili sa: Bella, Matejovie, Oravec.

Program

1. Otvorenie a kontrola uznesenia

2. Informácie

3. Príprava 11-tky LFZ

4. Rôzne

1. Zasadnutie otvoril a viedol predseda LFZ Igor Repa. Kontrola uznesenia:  splnené: 20,21,22.

2. Informácie: Hubka, k čerpaniu rozpočtu k 31.10.2018 a stav finančných prostriedkov LFZ. Čerpanie rozpočtu pripravil predseda EK p. Oravec a v písomnej forme bol predložený členom VV LFZ. Stav financií na účte LFZ k 4.12.2018: 15844,89 €, v pokladni: 68,41 €. I.Repa, o dotácii na mládež U11 zo SsFZ, ktorú obdržal LFZ na účet čiastka 800.- €.

3. Príprava vyhlásenia 11-tky LFZ. Termín 7.12.2018 v reštaurácii Liptov 1713 v LM-textilka o 16,30 h. Po organizačnej a materiálnej stránke je akcia zabezpečená. Ocenenia pre vyhodnotených pripravil S.Bomba, fakturačná suma 377,40 €.

4. Rôzne

4.1. Dráb, využiť dotáciu 800.- € na zebezpečenie turnaja žiakov U11.

4.2. Repa, pripraviť termíny a miesto žiackych halových turnajov v zimnej prestávke. 

4.3. Dráb, k zimnému turnaju LFZ, vyžrebovanie sa prevedie na vyhlásení 11-tky, je prihlásených 10 FK. Odmeny pre najúspešnejšie FK: 1.miesto 150.- 2. miesto 100.- 3. a 4. miesto á 50.- €. Finále jeden týždeň pred súťažou, najlepšie na prírodnom trávniku. Pre zimný turnaj je zabezpečená UT v Rbk a LM. Jednotlivé stretnutia sa odohrajú od 26.1.2019 do 23.2.2019 v čase medzi 12,00 h. – 17,00 h. 

4.4. Vrtich, predložil návrh odmien pre R na zimný turnaj LFZ, R 28,50, AR 20.- €.

4.5. Podstrelenec, uvažovať v budúcnosti na organizovaní plesu LFZ , kde by mohla byť vyhlásená aj 11-tka LFZ.

4.6. Bomba, Tomčík, Kokavec, ku R Batiz, negatívne reakcie od FK, kde rozhodoval.

4.7. Repa, nominácie R a DZ musí vždy schváliť VV LFZ, týka sa to aj ocenených pri vyhlasovaní 11 – tky LFZ. Navrhol tiež termín konania konferencie LFZ: 1.marec2019 v L.Mikuláši. Najbližšie zvolať VV LFZ na 5. február 2019.

UZNESENIE č. 15

I. Berie na vedomie

a/ Informácie o rozpočte LFZ a stav finančných prostriedkov LFZ

b/poskytnutie dotácie 800.- € od SsFZ  pre kategóriu U11.

c/ všetky príspevky odzneté a zapísané v časti Rôzne 

II. Schvaľuje

a/ využitie dotácie pre U11 na zabezpečenie halového turnaja v zimnej prestávke pre kategóriu U11.

b/ odmeny R pre zimný turnaj LFZ R:28,50 a AR: 20.- €. 

c/odmeny pre prvé štyri FK, ktoré sa zúčastnia zimného turnaja v čiastke: 1. miesto: 150.- €, 2. miesto 100.- €, 3. a 4. miesto: á 50.- €.

d/ termín konferencie LFZ  1.3.2019 v LM.

III. Ukladá

23. rozplánovať halový turnaj žiakov podľa jednotlivých kategórii v zimnej prestávke

T: 5.2.2019                                                                                                   Z: predseda ŠTK

24. predložiť nomináciu R a DZ pred jarnou časťou súťaže na schválenie VV LFZ a predkladať na schválenie všetkých ocenených pri vyhlasovaní 11-tky LFZ s dôrazom na trénerov a rozhodcov.

T: 5.3.2019                                                                                                Z: predseda KR

25. pripravovať organizovanie plesu LFZ v termíne  1. štvrťrok 2019

T: celý rok 2018                                                                                       Z: predseda, sekretár a VV LFZ


Zapísal: V.Hubka,Prečítané: 36x