05.07.2020,

Uznesenie z konferencie LFZ zo dňa 3.7.2020

05.07.2020,

Uznesenie z konferencie LFZ zo dňa 3.7.2020, konanej v L.Mikuláši reštaurácia Liptov 1713

I. Berie na vedomie

a/ zvolanie konferencie na deň 3.7.2020 a jej konanie v zmysle stanov LFZ

b/ vyžrebovanie súťažného ročníka 2020-21, do súťaží sa neprihlásili dospelí  SmrečanyŽiarB-V.Poruba.

c/prezentáciu a ponuku Kids Fun Academy o.z. všestranná pohybová aktivita a zdokonaľovanie pohybovej gramotnosti hlavne mládežníckych futbalistov v FK. Záujem zatiaľ prejavili FK: Sv.Kríž, Iľanovo, Hybe-K.Lehota.

II. Schvaľuje

a/ pracovné predsedníctvo konferencie, pp. I.Repa, E.Lauko, J.Podstrelenec, P.Tomčík, S.Bomba, J.Dráb – vedenie konferencie P.Tomčík.

b/ program konferencie tak ako bol zverejnený v ÚS s doplnením bodu prezentácia Kids Fun Academy

c/ mandátovú a návrhovú komisiu v zložení: Mandátová: V.Hubka, J.Rojček, D.Bubniaková. Návrhová: J.Podstrelenec, V.Kubo,P.Frigmanský

d/ správu o činnosti LFZ prednesenú predsedom LFZ

e/ vyhodnotenie rozpočtu a hospodárenie za rok 2019, tak ako bol predložený predsedom EK.

f/ správu revíznej komisie prednesenú predsedom RK

g/ správu mandátovej komisie, konferencie bola uznášaniaschopná, účasť z FK 61%.

h/ uznesenie z konferencie, tak ako ho predložil predseda návrhovej komisie

III. Potvrdzuje

a/ rozpočet na rok 2020 tak ako bol predložený predsedom EK.

IV. Ukladá

a/ prerokovať  diskusné príspevky z konferencie na najbližšom zasadnutí VV LFZ

b/ zaoberať sa realizáciou ponuky Kids Fun Academy spolu s FK, ktoré o tento projekt prejavia záujem na najbližšom VV LFZ

za návrhovú komisiu pp. J.Podstrelenec, V.Kubo, P.Frigmanský v.r.

Prečítané: 204x