06.07.2018, Michal Chudý

Uznesenie z konferencie LFZ 02.07.2018

06.07.2018, Michal Chudý

Uznesenie z konferencie 02.07.2018 konanej v Liptovskom Mikuláši

  1. Berie na vedomie

a/ prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle Stanov LFZ

b/ správu mandátovej komisie

c/ informáciu o hospodárení LFZ za 1. polrok 2018

d/ správu revíznej komisie

  1. Konštatuje

a/ že konferencia LFZ zo dňa 2.7.2018 je uznášaniaschopná

  1. Schvaľuje

a/ program konferencie

b/ pracovné predsedníctvo konferencie

c/ mandátovú komisiu

d/ návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice

 e/ správu predsedu LFZ o činnosti od poslednej konferencie

f/ hospodárenie LFZ za rok 2017 a rozpočet na rok 2018 s pripomienkami

g/ 8. liga /bývalá III. trieda/  odohrať súťaž bez nadstavby, pričom do 7. ligy  postúpia priamo víťazi jednotlivých skupín A a B.

h/ zmeny a doplnky  v rozpise súťaže 2018-19 tak, ako boli prezentované na konferencii predsedami komisii ŠTK, DK, KR.

 

  1. Ukladá

a/ prerokovať diskusné príspevky z konferencie na najbližšom VV LFZ , zaujať  stanovisko a tieto riešiť

T: v texte                                                                                                     Z: predseda  LFZ

b/ zverejniť na stránke futbalnet LFZ rozpočet na rok 2018

T: 6.7.2018                                                                                                 Z: sekretár LFZ

c/ pri schvaľovaní hospodárenia za rok 2018 na najbližšej konferencii, prehľadne a konkrétne uviesť rozdelenie príjmov a výdavkov.

T: 28.2.2019                                                                                               Z: predseda EK

d/ najbližšiu konferenciu LFZ zvolať pred začiatkom jarnej časti do konca februára 2019.

T: v texte                                                                                                     Z: predseda LFZ

e/ v zápisniciach z VV LFZ uvádzať kto sa zúčastnil a nezúčastnil zasadnutia a pri výberových konaniach, pri rôznych schvalovacích  zmluvách resp. nákupoch, ktoré podliehajú schváleniu uvádzať menovite výsledky  hlasovania.

T: trvalý                                                                                                           Z: sekretár LFZ

 

Návrhová komisia Ján Podstrelenec  v.r., Stanislav Bomba v.r., Gustáv Mataj v.r.

Prečítané: 317x