06.07.2020, Vladimír Hubka

Uznesenie z konferencie 15.3.2019

06.07.2020, Vladimír Hubka

Uznesenie z konferencie 15.03.2019 konanej v Liptovskom Mikuláši

I. Berie na vedomie

a/ prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle Stanov LFZ

b/ správu mandátovej komisie

c/ správu revíznej komisie

II. Konštatuje

a/ že konferencia LFZ zo dňa 15.3.2019 je uznášaniaschopná

III. Schvaľuje

a/ program konferencie v zmysle zverejnenia v ÚS

b/ pracovné predsedníctvo konferencie pp. Repa, Lauko, P.Tomčík, J.Podstrelenec,J.Dráb

c/ mandátovú komisiu pp. P.Straka, V.Hubka

d/ návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice M.Kokavec,J.Podstrelenec,P.Škuta

e/ správu predsedu LFZ o činnosti od poslednej konferencie

f/ hospodárenie LFZ za rok 2018 a rozpočet na rok 2019 predniesol predseda EK Ľ.Oravec

IV. Ukladá

a/ prerokovať diskusné príspevky z konferencie na najbližšom VV LFZ , zaujať stanovisko a tieto riešiť

T: v texte Z: predseda LFZ

Za návrhovú komisiu pp.: M.Kokavec, J.Podstrelenec, P.Škuta v.r.

Prečítané: 12x