21.08.2020, Vladimír Hubka

Úradná správa č.7 (21.8.2020)

21.08.2020, Vladimír Hubka

LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 210820

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 7/2020-21

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Prihlášky - Pohár LFZ – do 31.8.

2.Žiadame  o predloženie videa z MFS - 3.kolo – 6.liga – L. Sliače – L. Kokava ,  7.liga – Prosiek - Uh. Ves, 8.liga – L. Ondrej - Gôtovany.

3.Akceptujeme  kvalitu videa od FK L. Teplá – doporučujeme natáčať z väčšej výšky,  resp. z vyvýšeného miesta. . Videa budú vrátené osobne, alebo si ich  môžete vyzdvihnúť na LFZ. Zároveň upozorňujeme všetky FK, že pri  opakovanej kvalite videa s výhradami, budeme FK odstupovať na DK.

4.Súhlasíme  s dohodou FK o zmene termínu : 8.liga dosp. 5.kolo – L. Ondrašová –  Hybe B – zámena poradia MFS , kt. sa uskutoční 30.8. o 16:30 v Kr.  Lehote ako aj MFS 6.ligy U 19 – L. Ondrašová – Iľanovo – 3.kolo – 29.8.  o 16:00 v Iľanove. U 13 MF – 4.kolo Východná – Hybe z 26.9. na 24.9.  o 17:00. U 15 4.liga sk. B – 3.kolo – Hybe – L. Ondrašová z 30.8. na  8.9. o 17:00.

5.Na  základe podnetov od viacerých FK, že je problém z kapacitných dôvodov  vybaviť potvrdenie od športového lekára, budeme do začiatku jarnej časti  2020/21 akceptovať aj potvrdenie od praktického lekára pre štart hráča  vo vyššej vekovej kategórii ( ostaršenie )

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1.  Upozorňuje, že v mesiaci október  2020 poriada ORAVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ  školenie trénerov Grassroots  licencia C. Záujemcovia posielajte  prihlášky na Stredoslovenský  futbalový zväz Partizánska 93 975 84  Banská Bystrica do  15.9.2020.Tlačivo prihláška nájdete na www.ssfz.sk v  sekcii komisie,  trénersko-metodická komisia,materiály.

2.  V mesiaci september 2020  začína ďalší ročník PPTF program podpory  talentovaných futbalistov.  Žiadame FK o nahlasovanie talentovaných  chlapcov ročníky 2006,2007,2008  na e-mail: igi.bella@gmail.com.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po 2. ŽK. DS  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1  súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1,2 DP a čl.37/3 DP:

U  9: Lukáš Kajda 1166587 OŠK Liptovská Lužná 6.liga, od 17.08. 2020

U 10: Matúš Korček 1278327 ŠK Demänová 7.liga, od 17.08.2020

Uznesenia týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP:

U 11: Šimon Kello 1198013 ŠK Bobrovec, 7. liga, na základe zápisu o stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada o písomné stanovisko do 25.08.2020 podaním cez ISSF a na mail: dklfz1@gmail.com, k HNS – po udelení 2. ŽK v 3. kole 7. Ligy, OFK Partizánska Ľupča – ŠK Bobrovec  dňa 16.08.2020. Predbežným ochranným opatrením zastavuje výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach ŠK Bobrovec od 21.08.2020 až do vyriešenia prípadu podľa čl.71/1,2,3a, 6,7, čl.43/1,2a,4 DP.

U 12: Lukáš Žiška 1197359 TJ  Družstevník Liptovská Kokava6. liga dospelí,  berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U 4 a podľa čl. 41/1,2,3 DP, podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 25.11.2020.

DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do 14, 00 hod. štvrtok, /kedy býva schválený program zasadania DK/ , podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokované,  až na ďalšom zasadnutí DK.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej  komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa  podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa  oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP)

KOMISIA ROZHODCOV

07/1 Ospravedlnenia: Krupa P. (22.-23.8.), Lacková N. (22.-23.8.,  29.8. do 14:00 hod.), Dančová T. (22.-23.8., 29.8. do 14:00 hod.),  Plaskúr D. (21.-23.8.), Štachura A. (21.-23.8.), Podskuba M. (29.8.),  Jančuška J. (22.8.), Nemec J. (30.8.),

07/2 Upozorňujeme všetky FK, na Opatrenia  úradu verejného zdravotníctva SR č. 4592/2020 z 2.6.2020 vo veci  prevádzky vonkajších športovísk a organizovania hromadných podujatí pod  písmenom E, ako aj na Usmernenie SFZ tomuto opatreniu z  5.6.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk transformované na  zápasy futbalistov, ktoré bolo zaslané všetkým ISSF manažérom. Za  dodržiavanie je zodpovedný domáci FK, ale aj všetci jednotlivci za seba,  ktorí sa takýchto MFS zúčastnia. Najdôležitejšie opatrenia týkajúce sa  organizovania MFZ v podmienkach LFZ :

-  zabezpečiť príchod družstiev do areálu štadióna s dostatočným časovým  ako aj vzdialenostným rozostupom. Hráči si pri príchode nepodávajú ruky.  Pri vchode do budovy štadióna musí byť zabezpečená dezinfekcia rúk,  prípadne aj pri každej miestnosti v areáli štadióna.

-  pred príchodom družstiev a DO, musia byť všetky miestnosti  vydenzifikované a podľa možnosti aj otvorené, aby sa osoby nedotýkali  kľučiek ap.

- obmedziť počet osôb v šatni na minimálne množstvo a čas. Najprv sa prezlečú hráči základnej 11-tky  a až keď na HP vykonávajú rozcvičku, idú do šatne náhradníci.

- predzápasová rozcvička sa vykonáva pri dostatočných rozostupoch hráčov.

- pred výkopom sa nerobí spoločný nástup družstiev, ale hráči sa postavia na vylosované polovičky podľa jednotlivých postov.

- počas MFS, pri prerušenej hre sa vyžaduje dostatočný odstup hráčov. Počas  hry sú zbytočné diskusie medzi hráčmi, resp. s DO neakceptovateľné. Pri  dosiahnutí gólu sa zakazujú spoločné a bujaré oslavy spojené s  objímaním ap.

- po skončení MFS si hráči opäť nepodávajú ruky a z HP schádzajú v dostatočných rozostupoch.

-  technická zóna môže byť zväčšená ako aj lavica s náhradníkmi, resp. s  ďalšími osobami zúčastnenými na MFS, ktoré musia byť v dostatočných  rozostupoch. Každý hráč ako aj náhradníci musí mať vlastnú fľašu s  občerstvením, ktoré počas MFS využíva.

-  po skončení MFS sa doporučuje individuálne sprchovanie, prípadne v  dostatočných odstupoch. Prípadne sa doporučuje aj sprchovanie doma.

- domáci FK upozorní divákov na dodržiavanie rozostupov. Tak isto upozorňujeme FK na pravidla pri prevádzke bufetov.

07/3 Na základe upozornenia ŠTK žiadame R a DS o dôsledné dodržiavanie  ustanovení „Rozpisu futbalových súťaží riadených Liptovským futbalovým  zväzom v súťažnom ročníku 2020–2021“, časť B. Technické ustanovenia, bod  2. Štart hráčov, odst. 2.7. Striedanie hráčov (Je dovolené striedať u  dospelých päť, u dorastu a u U 15 sedem hráčov. Počet náhradníkov nie je  obmedzený. Striedanie sa musí vykonať pomocou číselných tabúľ. U  kategórii U 9, 11 a 13 sa strieda hokejovým systémom, bez obmedzenia  počtu striedajúcich hráčov. V MF U 15 a 19 sa môže striedať max. 5  hráči, pričom za náhradníkov sa považujú hráči od por. č. 9., čo R musí  uviesť v zápise v záznamoch R) ako aj platné PRAVIDLÁ FUTBALU – PRAVIDLO 3 HRÁČ, bod 3 Procedúra striedania

Mená náhradníkov musia byť rozhodcovi oznámené prostredníctvom  zápisu o stretnutí pred jeho začiatkom. Náhradník, ktorého meno nebolo  pred stretnutím rozhodcovi nahlásené, sa nesmie zúčastniť stretnutia.

Pri striedaní hráča náhradníkom

- rozhodca musí byť o striedaní vopred informovaný,

-  striedaný hráč dostane súhlas rozhodcu k opusteniu hracej plochy,  pokiaľ už nie je v tom čase mimo hracej plochy a musí opustiť hraciu  plochu v mieste, ktoré je najbližšie k čiare, ktorá ohraničuje hraciu  plochu. Platí to pokiaľ rozhodca nerozhodne, že hráč môže opustiť hraciu  plochu priamo a ihneď pozdĺž stredovej čiary alebo na inom mieste  (napríklad z dôvodov bezpečnosti a ochrany alebo zranenia).

-  striedaný hráč musí ísť ihneď do priestoru technickej zóny alebo do  hráčskej kabíny a ďalej sa stretnutia nezúčastňuje okrem prípadov, kedy  je povolený návrat vystriedaných hráčov do hry,

- pokiaľ striedaný hráč odmietne opustiť hraciu plochu, hra pokračuje.

Náhradník smie na hraciu plochu vstúpiť iba

- v prerušenej hre,

- od stredovej čiary,

- keď striedaný hráč opustil hraciu plochu,

- keď dostal signál od rozhodcu.

Vstupom  náhradníka na hraciu plochu je striedanie ukončené. Týmto okamihom sa  striedajúci hráč stáva hráčom a môže vykonať akékoľvek nadviazanie na  hru. Vystriedaný hráč môže zostať na lavičke náhradníkov,  musí však zostať v drese s pôvodným číslom (kvôli jeho identifikácii).  Všetci vystriedaní hráči a náhradníci podliehajú autorite rozhodcu, bez  ohľadu na to, či boli alebo neboli nasadení do hry.

Poznámka: R resp. AR1 pred vstupom náhradníka na HP skontroluje jeho identitu  prostredníctvom zápisu o stretnutí resp. zápasovej súpisky, jeho povinnú  výstroj a prípadne nepovolený a nebezpečný výstroj tak, aby táto  výstroj nebola nebezpečná pre neho ako aj ostatných hráčov, v prípade,  že náhradník ma takúto výstroj, R resp. AR1 nariadi náhradníkovi, aby  takúto výstroj odložil, ak to náhradník odmietne, R resp. AR1 ho  nepripustí k hre.

07/4 Rozhodcovia a delegáti sú povinní ospravedlniť sa najneskôr 14 dní pred stretnutím,  na ktoré sa ospravedlňujú, a to elektronickou poštou na adresu  krobfzlm@gmail.com. KR LFZ bude akceptovať len oficiálne nahlásené  e-mailové adresy rozhodcov a delegátov. V prípade PN resp. mimoriadnych  prípadoch neúčasti na delegovanom stretnutí musia oznámiť túto  skutočnosť okamžite telefonicky vedúcemu OÚ. V prípade ospravedlnenia zo  zdravotných dôvodov je rozhodca (delegát) povinný predložiť kópiu PN resp.  doklad o ošetrení lekárom. V prípade PN resp. ošetrenia lekárom zaslať  kópiu dokladu o začatí resp. ukončení PN resp. doklad o ošetrení lekárom  do 2 pracovných dní na KR LFZ.  Pokiaľ nie sú riadne ospravedlnení a nie sú delegovaní na príslušné kolo, rozhodcovia a delegáti sú vždy k dispozícii KR LFZ. Žiadame rozhodcov a delegátov o dôsledné dodržiavanie vyššie uvedených povinností ! ! !

07/5 Oznamujeme R, že v mesiaci september (vzhľadom na prázdniny a  dovolenkové obdobie) sa uskutoční druhý náhradný letný seminár R spojený  s fyzickými previerkami. Náhradný seminár R sa uskutoční dňa 11.09.2020 (piatok) na ihrisku v Liskovej o 17:00 hod. resp. dňa 18.09.2020 (piatok) na ihrisku v Palúdzke o 17:00 hod. Poplatok za náhradný seminár je 10,00 € (viď „Zásady pre činnosť a  hodnotenie R, DPR a DS LFZ“). Žiadame R o naplánovanie si súkromných a  pracovných záležitostí tak, aby sa mohli uvedenej akcie zúčastniť.  Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou pre ďalšie delegovanie R v  jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021.

Igor Repa                                                                                  Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                             sekretár LFZ

image
Prečítané: 306x