22.05.2020, Vladimír Hubka

Úradná správa č.42 (22.5.2020)

22.05.2020, Vladimír Hubka

LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 220520

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 42/2019-20

SEKRETARIÁT

1. Upozorňuje, že štartovné  v novom súťažnom ročníku 2020-21 je jednotné pre všetky družstvá dospelých 6.7.a 8.liga 100.- €. Schválené VV LFZ.

2. I naďalej doporučuje riešiť  naliehavé problémy telefonicky 0905 928663, 0905 722914 do odvolania vzhľadom na súčasnú situáciu v SR.

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA

1. Upozorňujeme všetky FK, že na základe Opatrenia úradu verejného zdravotníctva SR č. 4803/2020 z 19.5. vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport a následne usmernenia SFZ z 20.5.2020, ktoré transformuje toto Opatrenie UVZ na kontaktný tréning futbalistov  v podmienkach LFZ pri dodržiavaní prísnych hygienických podmienok vyššie uvedeného Opatrenia SFZ zverejneného na stránke SFZ – futbalsfz, sekcia Covid 19 v časti stanoviská ( napr. na ihrisku musí byť zabezpečené prostriedky na dezinfekciu, nesmú sa využívať šatne a sprchy  atď.) .

2. Vyzývame všetky FK, že už môžu zasielať prihlášky na novú sezónu zaužívaným spôsobom cez ISSF ( najprv vytvorenie družstva pre danú vekovú kategóriu a až potom zaslať prihlášku úplne vyplnenú) najneskôr do 23.6.2020 do 24.00 hod.. Čísla pre vylosovanie zostávajú z minulej sezóny. Zámena bude možná len po súhlase dotknutých FK cez podanie na ŠTK od obidvoch FK. V prípade neprihlásenia sa  FK dospelých do príslušnej súťaže v ktorej pôsobil sa bude na uvoľnené miesto dopĺňať FK z nižšej súťaže podľa postavenia v tabuľke po jesennej časti sezóny 2019/2020 ( v prípade rovnosti bodov sa bude hrať barážové MFS na neutrálnej pôde). Predpokladaný začiatok sezóny je 2.8.2020.

3. V prípade ďalšieho uvoľnenia opatrení UVZ pre vonkajšie športoviska ( používanie spŕch , šatní a obmedzeného počtu divákov) od začiatku júna, uvažuje ŠTK zorganizovať letný futbalový pohár. Jednak by sme oživili športový život a zároveň by FK mohli tieto MFS využiť ako prípravu na novú sezónu. Do tejto súťaže  by sa na základe podania na ŠTK mohlo prihlásiť maximálne 32 FK v čase do 3.6. 2020 do 24.00 hod. Hralo by sa systémom pavúka bežného v stolnotenisových súťažiach, pričom každý FK by odohral 5 MFS, tj. aj družstvá , ktoré by vypadli v 1.kole by padli do spodného pavúka a hrali by ďalšie MFS až o konečné umiestnenie. Tento pohár by sa hral cez zápisy v ISSF. FK by boli do pavúka nasadzované podľa umiestnenia po jesennej časti sezóny 2019/20, pričom vyššie by boli nasadzované FK zo 6.ligy atď. Štartovné by bolo 20 €. Víťaz dostane odmenu 200 € + pohár a porazený finalista 100 €.

4. Finále pohára LFZ medzi FK Ľubeľa a Černová plánujeme v mesiaci júl na ihrisku v Liskovej. Termín sa určí neskôr.

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1. Upozorňuje na činnosť Kids fun academy - Juraj Sabol, mesiace júl,august. Info na www.kidsfunacademy.sk, resp. pozri ÚS LFZ č. 40/2019-20.

Igor Repa                                                                                       Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                  sekretár LFZ

Prečítané: 144x