09.10.2020, Vladimír Hubka

Úradná správa č.14 (9.10.2020)

09.10.2020, Vladimír Hubka

LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 091020

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 14/2020-21

SEKRETARIÁT

1. MZF za september je splatná v utorok 13.10.2020.

2. Upozorňuje R a DZ na odoslanie výkazu dobrovoľníka do 10.10.2020. Adresa: Liptovský futbalový zväz P.O.BOX 123 031 01 Liptovský Mikuláš.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Vyzývame všetky FK, že ak budú mať v niektorom družstve pozitívneho hráča, resp. hráča, ktorý bol v kontakte s pozitívnym človekom, aby tieto skutočnosti oznámili na ŠTK cez detail MFS, ktorý bude treba zrušiť, aby sme predišli šíreniu nebezpečnej nákazy.

Z dôvodu povinne nariadenej karantény, rušíme nasledujúce MFS – U 11 7.kolo – L. Ondrašová – Zav. Poruba naplánované na 10.10., 8.kolo – Záv. Poruba – L. Hrádok naplánované na 15.10., 8.kolo – Bešeňová – L. Ondrašová naplánované na 17.10. U 13 MF – 6.kolo – L. Ján – L. Hrádok naplánované na 8.10, U 13-KP – 5.kolo – L.Lužná - L. Ondrašová naplánované na 13.10. 6.kolo – L. Ondrašová – L. Mikuláš naplánované na 8.10., 7.kolo – Ružomberok – L.Ondrašová naplánované na 15.10. U 15 sk. B – 9.kolo - Bobrovec – Záv. Poruba a Ploštín – L. Ondrašová naplánované na 11.10., 10.kolo – L. Ondrašová – Hybe naplánované na 18.10. 8.liga dosp. 11.kolo – Val. Dubová – Sv. Kríž naplánované na 11.10. Náhradný termín budeme akceptovať podľa dohody FK najneskôr do konca októbra.

2.Na základe rozhodnutie ÚVZ č.7694 z 30.9.2020 ohľadom organizovania športových podujatí, nariaďujeme všetkým FK dodržiavať nasledujúce opatrenia:

-na MFS môže byť zúčastnených maximálne 50 účastníkov – do tejto kvóty patria všetci hráči a funkcionári obidvoch FK, delegované osoby a organizátori, tj. usporiadateľská služba, čiže asi 40 ľudí, to značí, že na MFS môže byť zhruba 10 divákov. Za dodržanie týchto počtov zodpovedá domáci FK. Preto doporučujeme FK, aby na súpisku dávali len nutný počet prítomných hráčov, ktorí zasiahnu do hry, aby mohol byť vyšší počet divákov. Preto aj pri zníženom počte divákov určujeme  max. počet usporiadateľov počas tejto mimoriadnej situácie na 3 členov ( 1 + 2 )

-FK, ktoré nemajú trvale oplotenie štadióna, musia urobiť opatrenia, aby predišli vstupu divákov bez vedomia FK. Musia min. páskami ohradiť štadión a dať tam oznámenie o zákaze vstupu a taktiež zvýšiť usporiadateľskú službu, aby zabránili nežiaducemu vstupu divákov na MFS.

-v platnosti naďalej zostávajú všetky povinnosti ohľadom dezinfekcie vnútorných priestorov a kľučiek, zabezpečenie dezinfekcie pri vstupe na štadión a do budovy štadióna.

-všetky osoby zúčastnené na MFS okrem hráčov na hracej ploche musia mať prekryté dýchacie cesty, resp. byť v 2 m odstupoch. Prekryté dýchacie cesty musia mať aj všetky osoby na striedačke okrem trénera.

-na štadión by nemali byť vpustené osoby s podozrením na zvýšenú teplotu, resp. osoby so silným kašľom.

-naďalej platí zákaz podávania rúk. Hráči na hraciu plochu a pri schádzaní z nej idú v dostatočných rozostupoch. Totožnosť hráčov sa kontroluje na HP. Nekoná sa spoločný nástup.

-počas MFS je zakázaná akákoľvek komunikácia s R v jeho tesnej blízkosti. Zakazujú sa aj bujaré oslavy a objímanie pri dosiahnutí gólu.

-je zakázaná akákoľvek prevádzka bufetov.

-žiadame všetky FK, aby  pristúpili k plneniu týchto opatrení zodpovedne, aby sa nám nestalo, že nám zakážu hrať futbal, resp., že dostanete pokutu 20 tis. €.

3.Žiadame o predloženie videa z MFS - 9.kolo – 6.liga – Smrečany – L. Kokava, 7.liga – B. Potok – Iľanovo, 8.liga – L. Ondrašová – Gôtovany.

4.Akceptujeme kvalitu videa od FK Hybe a Jamník . S výhradami –Ľubeľa – odchod z HP prekrytý hlasnou hudbou. Upozorňujeme všetky FK, že počas odchodu delegovaných osôb z hracej plochy nesmie byť zapnutá hlasná hudba z ampliónov.

5.Súhlasíme s dohodou FK o zmene termínu – U 11 – 6.kolo – Černová - Palúdzka –zo 4.10. na 15.10. o 16:00, Bešeňová – Dubrava z 3.10. na 31.10. o 12:00. U 15 4.liga sk. B  – sk. A – 9.kolo   – L. Teplá  – Bešeňová z 11.10. na 10.10. o 14:00. . Dospelý – 6.liga – 11.kolo – Ľubeľa – Dúbrava sa odohra 11:10. O 14:30 na ihrisku vo Sv. Kríži, 8.liga – 10.kolo – Jamník – Štiavnička  z 14.10. na 18.10. o 14:00. U 13 MF – 5.kolo – Smrečany - Východná z 1.10. na 8.10. o 16:30, 6.kolo – Východná – Dúbrava z 10.10. na 11.10. o 12:00, U 13 KP – 4.kolo –L. Ondrašová – Palúdzka sa odohrá 6.10. o 16:30 na ihrisku v Palúdzke. U 19 – 9.kolo – Bobrovec – Vavrišovo 10.10. zo 14:30 na 15:30. Zrušené MFS naplánované na 1.10. doporučujeme odohrať v náhradnom termíne podľa dohody FK.

6.Na základe požiadavky FK L. Sliače na zaradenie do súťaže U 13 Kormanov pohár, súhlasíme so zaradením družstva mimo súťaž. Nakoľko v súťaži je 7 FK, L. Sliače budú hrať s družstvom, ktoré bude mať voľný žreb buď doma alebo vonku, podľa vyžrebovania. Na MFS nebude delegovaný R. Domáci FK zabezpečí R na vlastné náklady, resp. stretnutie bude viesť R laik.

7.Turnaj U 9 – 10.10. v Kr. Lehote za účasti domácich, Uh.Vsi a Ružomberka. 11.10. v Bešeňovej za účasti domácich, Ľubochne, Palúdzky. Na turnajoch odohrajú družstvá každý s každýmpo 2 MFS. Hrací čas: 2x10 minút.

8.Ďalší turnaj U 19 MF sa uskutoční 17.10. v Hrboltovej.

9.Súhlasíme so štartom maximálne 2 chlapcov v družstve dievčat U 13 L. Hrádok v jednom MFS, účinkujúcom v súťaži U 13 MF.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie,  podľa čl. 9/2b1,2 DP a čl. 37/3 DP:

U 54: Lukáš Krakovský(1409808) TJ Liptov Vavrišovo -6. liga U 19, od 5.10.2020.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1. súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U 55: Tomáš Šmigura (1290446) OFK Partizánska Ľupča – 7. liga dospelí, od 5.10.2020

Ostatné opatrenia v zmysle DP:

U 56: TJ Partizán Ľubeľa – 6. liga dospelí . Berie na vedomie stanovisko klubu k U 52 a za HNS diváka  počas stretnutia 9. kola 6. ligy, TJ Partizán Ľubeľa – OŠK Lisková  dňa 27.09.2020, podľa čl. 57/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 57/2 a čl. 12/6,10 DP.

U 57: Stanislav Žiška (1103808), TJ Liptov Vavrišovo, 7. liga dospelí.  Berie na vedomie stanovisko menovaného (U 45), na základe zápisu o stretnutí a zápisu DS k HNS počas  stretnutia  9. kola 7. ligy, TJ Tatran Hybe – TJ Liptov Vavrišovo  dňa 26.09.2020 , podľa čl. 47/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3. týždne, podľa čl.47/2b DP, od 28.9.2020. Zároveň ruší účinky U 45.

U 58: Matej Kendera (1179803) FK Ružomberok – Biely Potok 7. liga -dospelí.  Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U 34 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu od 9.10.2020 do 20.5.2021.

U 59: ŠK Lúčky – Kúpele, 7. liga dospelí. Na základe podnetu Komisie rozhodcov, za  nedodržania ustanovení Rozpisu futbalových súťaží riadených Liptovským futbalovým zväzom v súťažnom ročníku 2020 – 2021, časť B. Technické ustanovenia, bod 8. Vyhotovovanie videozáznamu zo stretnutia, nenasnímaný zvuk, podľa čl. 64/1a .  DS – finančnú pokutu 20 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 10/17 RS

U 60: ŠK Demänová. DK berie na vedomie odvolanie voči U 46, U 47, U 48, U,49, U 50  (doručené dňa 7.10.2020). Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje podľa čl. 84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii LFZ.

DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do 14, 00 hod. štvrtok, /kedy býva schválený program zasadania DK/ , podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokované,  až na ďalšom zasadnutí DK.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP)

KOMISIA  ROZHODCOV

14/1 Ospravedlnenia: Janíček J. (3.10.), Podskuba M. (3.-11.10.-PN), Krišanda L. (18.10.),

14/2 KR berie na vedomie e-mail: Smatana M., Batiz T., Maga R.,

14/3 KR na svojom zasadnutí dňa 8.10.2020 nasledovných R a DS: Maga R., Bubniak T., Kutnár J., Kováčiková A., Grendel J., Smatana M. a Poliak M., ktorí budú riešení v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“.

14/4 Upozorňujeme DS na povinnosť uvádzať vo svojej SPRÁVE DELEGÁTA STRETNUTIA (6.liga dospelí Slovekon) najlepších hráčov jednotlivých družstiev (tak ako to bolo prijaté na seminári v Liskovej) a to nie len uvedením čísla hráča ale aj uvedením mena a priezviska hráča.

14/5 Pripomíname všetkým R na dodržiavanie procedúry striedania, tak ako to je uvedené v Úradnej správe č.7 zo dňa 21. augusta 2020, časť KOMISIA  ROZHODCOV, bod. 7/3 a v Úradnej správe č.12 zo dňa 12 zo dňa 25. septembra 2020, časť ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA, bod 9. Pri striedaní je potrebné identifikovať striedajúceho hráča (náhradníka) nielen podľa čísla v Zápise o stretnutí ale aj podľa jeho mena a priezviska.

14/6 Žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za mesiac september 2020 (poštou listom alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 10.10.2020, tak aby mohli byť spracované mzdy za uvedený mesiac. Ak si niektorí R a DS túto povinnosť nesplnia do určeného termínu, KR LFZ rozhodla, že im nebudú vyplatené odmeny za tento mesiac na základe uzatvorenej „Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti“ (viď Článok IV Práva a povinnosti zmluvných strán a to bod 6. Výkaz dobrovoľníckej činnosti je dobrovoľník povinný doručiť na zväz najneskôr do 10-teho dňa po skončení mesiaca, na výkazy doručené po tomto termíne sa neprihliada a dobrovoľník stráca nárok na vyplatenie náhrad).

Igor Repa Vladimír Hubka

predseda LFZ sekretár LFZ

[doc]DL 11.kolo.pdf
Prečítané: 363x