26.06.2020, Vladimír Hubka

Úradná správa č. 47 (26.6.2020)

26.06.2020, Vladimír Hubka
[doc]Letný pohár LFZ 03.kolo.pdf
[doc]Letný pohár LFZ 03.kolo.pdf

LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 260620

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 47/2019-20

SEKRETARIÁT 

1. Konferencia spojená s vyžrebovaním nového ročníka LFZ sa bude konať v piatok 3.júla 2020 o 15.30 h. v Lipt. Mikuláši, reštaurácia 1713 - apartmány Liptov. Za každý FK sa zúčastňuje 1 delegát. Na konferencii o.i. bude vyhodnotený rozpočet za rok 2019 a prerokovaný rozpočet na rok 2020. Program konferencie: Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie, Správa o činnosti LFZ od poslednej konferencie, Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2019 a prijatie rozpočtu na rok 2020,Správa revíznej komisie,Správa mandátovej komisie,Diskusia, Vyžrebovanie nového súťažného ročníka, Návrh na uznesenie z konferencie, Záver. Po skončení bude delegátom konferencie podaná večera. Zároveň na konferenciu pozývame za každý FK  jedného delegáta. 

Návrh na: Pracovné predsedníctvo: pp. I.Repa, E.Lauko,J.Podstrelenec,S.Bomba, P.Tomčík, J.Dráb. Vedenie konferencie: P.Tomčík, Mandátová komisia: V.Hubka, Návrhová komisia: J.Podstrelenec. Mandátová a návrhová komisia bude doplnená na konferencii z delegátov konferencie. 

2. MZF za mesiac máj je splatná 29.6.2020. Týka sa FK: Beňadiková, Ludrová, Ľubeľa, Važec, Sv.Kríž, Hrboltová. 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Upozorňujeme všetky FK, na  Opatrenia úradu verejného zdravotníctva SR č. 4592/2020 z 2.6. vo veci prevádzky vonkajších športovísk a organizovania hromadných podujatí pod písmenom E, ako aj na Usmernenie SFZ  tomuto opatreniu z 5.6. vo veci prevádzky vonkajších športovísk transformované na zápasy futbalistov, ktoré bolo zaslané všetkým ISSF manažérom. Za dodržiavanie je zodpovedný domáci FK, ale aj všetci jednotlivci za seba, ktorí sa takýchto MFS zúčastnia. Najdôležitejšie opatrenia týkajúce sa organizovania MFZ  v podmienkach LFZ :

- zabezpečiť príchod družstiev do areálu štadióna s dostatočným časovým ako aj vzdialenostným rozostupom. Hráči si pri príchode nepodávajú ruky. Pri vchode do budovy štadióna musí byť zabezpečená dezinfekcia rúk, prípadne aj pri každej miestnosti v areáli štadióna.

- pred príchodom družstiev a DO, musia byť všetky miestnosti vydenzifikované a podľa možnosti aj otvorené, aby sa osoby nedotýkali kľučiek ap.

- obmedziť počet osôb v šatni na minimálne množstvo a čas. Najprv sa prezlečú hráči základnej 11-tky, a až keď výjdu von na rozcvičku, idú do šatne náhradníci.

- predzápasová rozcvička sa vykonáva pri dostatočných rozostupoch hráčov.

- pred výkopom sa nerobí spoločný nástup družstiev, ale hráči sa postavia na vylosované polovičky podľa jednotlivých postov.

- počas MFS, pri prerušenej hre sa vyžaduje dostatočný odstup hráčov.  Počas hry sú zbytočné diskusie medzi hráčmi, resp. s DO neakceptovateľné. Pri dosiahnutí gólu sa zakazujú spoločné a bujaré oslavy spojené s objímaním ap.

- po skončení MFS si hráči opäť nepodávajú ruky a z HP schádzajú v dostatočných rozostupoch. 

- technická zóna môže byť zväčšená ako aj lavica s náhradníkmi, resp. s ďalšími osobami zúčastnenými na MFS, ktoré musia byť v dostatočných rozostupoch. Každý hráč ako aj náhradníci musí mať vlastnú fľašu s občerstvením, ktoré počas MFS využíva.

- po skončení MFS sa doporučuje individuálne sprchovanie, prípadne v dostatočných odstupoch. Prípadne sa doporučuje aj sprchovanie doma.

- domáci FK upozorní divákov na dodržiavanie rozostupov. Tak isto upozorňujeme FK na pravidla pri prevádzke bufetov. 

2.Vylosovanie – čísla pri dospelých sú záväzné a pri mládeži zatiaľ orientačné, ale pravdepodobné. Hrací systém mládeže 2020/21 – U 19 – 6.liga - 8 FK – 3 kolovo. Oficiálny začiatok  15.8., ale 1. a 2.kolo sa budú dohrávať 1. resp. 15.9. , čiže začneme 29.8. Podobne to bude vo 4.lige U 15 ,ale tam sa bude hrať len 2 kolovo a potom bude nasledovať nadstavba medzi družstvami na 1-4.mieste resp. na 5-8.mieste v skupinách A a B so zápočtom vzájomných zápasov. U 19 MF – 4 FK – turnajový spôsob – 4 turnaje na jeseň a 4 na jar. U 15 – MF zatiaľ 5 FK – asi turnajovo, ak sa nikto neprihlási. U 13 – začiatok 3.9. – KP – 7 FK – 3 kolovo , U 13 MF – 10 FK – 2 kolovo. U 11 – začiatok ako pri U 19 a 15 – 12 FK – 2 kolovo. U 9 – 8 FK – turnajovo po 4 FK.

3.Letný pohár 2020 –vylosované dvojice 3.kola o 1 – 4.miesto – zápas č.1 – Dúbrava - L. Sliače,  zápas č.2 – L. Kokava – Važec. O 5-8.miesto - zápas č.3 –Bobrovec – Iľanovo , zápas č.4 – Ludrová – Lisková. MFS o 9 – 12.miesto - zápas č.5 – Smrečany  – L. Lužná , zápas č.6 –   Hybe – P. Lupča. O 13-16.miesto – zápas č.7 – Prosiek – Vavrišovo, zápas č.8 – L. Trnovec – Hrboltová. V  4.kole sa o konečné umiestnenie stretnú víťazi zápasov č.1 a 2 v súboji o 1.miesto, porazení z týchto zápasov budú hrať o 3.miesto atď.

4.Finále pohára LFZ medzi FK Ľubeľa a Černová bude  26.7. o 16:00 na ihrisku v Liskovej. 

5.Letný pohár 2020 - Na základe dotazu viacerých FK okrem hráčov na hosťovaní, umožňujeme  všetkým FK v tejto súťaži využiť svojich kmeňových hráčov, ktorí sú na hosťovaní v iných FK do 30.6.2020 a nie sú ich FK prihlásené do tejto súťaže , za týchto podmienok :  Títo hráči nemôžu nastúpiť v základnej zostave. V zápise budú uvedení len v zázname R ( poznámke ) - meno a č. RP, aby sa dali overiť v ISSF, max. 3 hráči. Tak isto R v poznámke uvedie, kedy títo hráči nastúpili na MFS. Ak budú FK chcieť skúšať nejakých hráčov, ktorí nie sú ich kmeňovými hráčmi, bude to možné len so súhlasom súpera, max. 1 hráč a tiež len na 2.polčas. Táto skutočnosť musí byť taktiež uvedená v záznamoch R s menom a č. RP dotyčného hráča.

V prípade nerozhodného výsledku, bude nasledovať po 5 kopov zo značky pokutového kopu. Ak sa ani tu nerozhodne, akcia kopov pokračuje po 1 kope striedavo na obidvoch stranách do rozhodnutia.  

6.Na základe výsledkov z kvalifikácii zimných mládežníckych turnajov organizujeme  27.6. od 10:00 finálový turnaj kategórie U 15  v Ľubochni za účasti domácich, FK Černova, Ludrová a L. Hrádok a   28.6. od 10:00 finálový turnaj U 13 v Bobrovci za účasti FK – Ľubochňa, Ludrová, L. Ondrašová a L. Mikuláš.  Hrať sa bude podľa PF okrem pravidla o HMH, tj tzv. ofsajde.

Hrací systém – každý s každým 2 x 15 min s 5 min. prestávkou. Pri dvojzápase bude prestávka medzi zápasmi 15 min. Počet hráčov 1 + 7 , striedanie hokejovým spôsobom. Brány 5 x 2 m.

Hracia plocha pri U 13 –  cca 70 x 40, tj. šírka HP = dlžka a rozmer od polovice HP po hranicu 16-tky. Pri U 15 celá šírka HP a územie od 16-tky po 16 tku. Pokutové územie – 9 m obluk od stredu brány. PK sa bude kopať z vrcholu tohto oblúka kolmo na stred brány.

Občerstvenie a R zabezpečí LFZ. V prípade nepriaznivého počasia sa turnaj v Ľubochni odohrá na umelej tráve pri ZŠ .

7.ŠKM L. Hrádok organizuje v dňoch 29.6. až 4.7. letný futbalový tábor pre ročníky narodenia 2004-8. Podrobnejšie informácie na futbalskmlh@gmail.com resp. na tel.č. 0908907254 resp. 0917120526.

8.OŠK Bešeňová plánuje na 11.7. turnaj U 9 a U 13, 25.7. turnaj U 11 a U 15, 8.8. turnaj U 9 a U 13 a 22.8. turnaj U 11 a U 15. Záujemcovia hláste sa na č.t. 0905 603 062.  

9.Akceptujeme dohodu FK o zmene termínu MFS – 3.kolo Letný pohár – Hybe – P. Lupča 28.6. zo 17:30 na 16:00 a Ludrová – Lisková – z 28.6. na 27.6. o 16:00.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U 145: DK na základe rozhodnutie VV LFZ,  s poukazom na čl. 14/1 Stanov SFZ rozhodla, že všetky disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu a funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 podľa čl. 37/3,5,6 DP a disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu športu alebo funkcie na 8 s. s. a 8 týždňov, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa rušia (alebo sa považujú za vykonané). Ostatné disciplinárne sankcie, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa prenášajú do nového súťažného ročníka. Disciplinárne sankcie uložené na časové obdobie na viac ako 8 týždňov, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa od posledného súťažného kola prerušujú a začínajú plynúť od začiatku súťažného ročníka 2020/2021.

MATRIČNÁ KOMISIA

1. Upozorňuje na zadávanie transferov v letnom prestupovom období: Klasický prestup od 26.6.2020 do 15.7. 2020. Prestup s obmedzením od 1.7. 2020 do 30.9. 2020.  

2. Upozorňuje FK, že v prípade žiadosti o základnú registráciu hráča sa e-RP po schválení takejto žiadosti automaticky vygeneruje a zvlášť o jeho vydanie už netreba žiadať. O nový e-RP sa žiada len v prípade po uplynutí jeho platnosti. 

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1. Upozorňuje trénerov zo súťaží LFZ a ostatných na činnosť Kids fun academy - Juraj Sabol, pozri ÚS LFZ č. 40. 

2. Kids Fun Academy LM v spolupráci s TMK LFZ so súhlasom TÚ SFZ organizuje od 20.07.2020 (pondelok) o 17.30 hod. v Závažnej Porube blokový seminár na predĺženie licencie UEFA B a UEFA GRASSROOTS C, pozostávajúci zo 4 TJ. Účastnícky poplatok bude 35.-€. Celý program blokového seminára je v prílohe. Prihlášky posielajte mailom do 05.07.2020 na adresu: juraj.sabol@kidsfunacademy.sk Príloha: Seminár trénerov LM - INFO.pdf  

KOMISIA ROZHODCOV

47/1 Na základe výsledkov z kvalifikácii zimných mládežníckych turnajov ŠTK usporiada dňa   27.6.2020 od 10:00 hod. finálový turnaj kategórie U15-MF  v Ľubochni za účasti OŠK Havran Ľubochňa, TJ Máj Černová, OŠK Ludrová a ŠKM Liptovský Hrádok resp. dňa 28.6.2020 od 10:00 hod. finálový turnaj U13-MF v Bobrovci za účasti OŠK Havran Ľubochňa, OŠK Ludrová, ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová a MFK Tatran  Liptovský Mikuláš. Hrať sa bude podľa PF okrem pravidla HMH, tj tzv. ofsajde, hrací systém – každý s každým 2 x 15 min. s 5 min. prestávkou, pri dvojzápase bude prestávka medzi zápasmi 15 min., počet hráčov 1 + 7 , striedanie hokejovým spôsobom, brány 5 x 2 m, hracia plocha pri U13-MF cca 70 m x 40 m, tj. šírka HP = dĺžka a rozmer od polovice HP po hranicu 16-tky, pri U15-MF celá šírka HP a územie od 16-tky po 16-tku, pokutové územie – 9 m oblúk od stredu brány, PK sa bude kopať z vrcholu tohto oblúka kolmo na stred brány. Na stretnutia sú delegovaní nasledovní R: Ľubochňa (27.6.2020 o 10:00 hod.) – Kudroň, Čačo, Bobrovec (28.6.2020 o 10:00 hod.) – Zlejší, Murza.

47/2 Predpokladaný začiatok sezóny 2020/2021 je 02.08.2020.

47/3 Letný seminár R spojený s fyzickými previerkami R sa uskutoční, ak to okolnosti dovolia podľa v tom čase aktuálne platných pokynov v súvislosti s COVID-19 vydaných vládou SR, na ihrisku v Liskovej dňa 19.07.2020. Prezentácia účastníkov bude od 9:00 hod do 9:30 hod. Náhradný seminár R sa uskutoční dňa 26.07.2020  na ihrisku v Liskovej o 13:30 hod. Letný seminár DZ sa uskutoční dňa 26.07.2020 taktiež na ihrisku v Liskovej o 14:00 hod.  Poplatok za letný seminár bude 5,00 €, za náhradný seminár 10,00 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“). Žiadame R a DZ o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli uvedených akcií zúčastniť. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou pre delegovanie R a DZ v jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021.

47/4 KR LFZ uskutoční vstupné školenie adeptov na funkciu R v pôsobnosti nášho LFZ. Prípadní noví záujemcovia môžu poslať kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu) na krobfzlm@gmail.com najneskôr do 12.07.2020. Termín školenia bude  uchádzačom následne oznámený.

47/5 Upozorňujeme týmto všetkých R a DS, že vzhľadom na začiatok nového ročníka 2020/2021 nastáva povinnosť uhradiť R a DS „Členský poplatok“ za obdobie 01.07.2020-30.06.2021 vo výške 10,00 €. Doporučujeme R, ktorí pôsobia ešte aktívne ako hráči, nech si úhradu tohto poplatku overia vo svojom materskom klube. Poplatok je možné uhradiť po 30.6.2020.

47/6  Upozorňujeme  všetkých R a DS, že „Pravidlá futbalu 2019“ (platné od 1.6.2019, po úprave 22.1.2020) sú uverejnené na nasledovnej www stránke: 

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/01/393f8642-5f90-4f0c-af65-e8b87a1fa3f4.pdf

47/7  Upozorňujeme  všetkých R a DS, že „Zmeny a doplnenie pravidiel futbalu 2019/2020“ (platné od 1.6.2019) sú uverejnené na nasledovnej www stránke:

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/1ab43f22-b577-4633-97a1-dbe042e8d388.pdf

47/8 Upozorňujeme  všetkých R a DS, že „Zmeny a doplnenie pravidiel futbalu 2020/2021“ sú uverejnené na nasledovnej www stránke:

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/06/145bc678-54b4-4bfd-b9cd-f853b227f148.pdf

DELEGAČNÝ LIST č. 3 Letný pohár LFZ

Klikni na ikonu hore.


Igor Repa                                                                                                                                       Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                                                                 sekretár LFZ


Prečítané: 281x