29.05.2020, Vladimír Hubka

Úradná správa č. 43 (29.5.2020)

29.05.2020, Vladimír Hubka

LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 290520

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 43/2019-20

SEKRETARIÁT

1. Konferencia spojená s vyžrebovaním nového ročníka LFZ sa bude konať v piatok 3.júla 2020 o 15.30 h. v Lipt. Mikuláši, reštaurácia 1713 - apartmány Liptov. Za každý FK sa zúčastňuje 1 delegát. Na konferencii o.i. bude vyhodnotený rozpočet za rok 2019 a prerokovaný rozpočet na rok 2020. Predbežný program konferencie: Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie, Správa o činnosti LFZ od poslednej konferencie, Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2019 a prijatie rozpočtu na rok 2020,Správa revíznej komisie,Správa mandátovej komisie, Diskusia, Vyžrebovanie nového súťažného ročníka, Návrh na uznesenie z konferencie, Záver. Po skončení bude delegátom konferencie podaná večera.

2. Normálny pracovný režim v rámci SFZ by mal pokračovať od 15.6.2020. Od 1.6. do 12.6. je v rámci SFZ nariadená pre zamestnancov dovolenka.

3. Upozorňujeme, že všetky akcie v mesiacoch jún,júl sa uskutočnia v prípade normalizovanej a priaznivej situácie v SR. FK budú vždy včas informované.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Upozorňujeme všetky FK, že na základe Opatrenia úradu verejného zdravotníctva SR č. 4803/2020 z 19.5. vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport a následne usmernenia SFZ z 20.5.2020, ktoré transformuje toto Opatrenie UVZ na kontaktný tréning futbalistov  v podmienkach LFZ pri dodržiavaní prísnych hygienických podmienok vyššie uvedeného Opatrenia SFZ zverejneného na stránke SFZ – futbalsfz, sekcia Covid 19 v časti stanoviská ( napr. na ihrisku musí byť zabezpečené prostriedky na dezinfekciu, nesmú sa využívať šatne a sprchy  atď.) . Zároveň zdôrazňujeme, že ešte sa nemôžu hrať tzv. prípravné zápasy.

2.Vyzývame všetky FK, že už môžu zasielať prihlášky na novú sezónu zaužívaným spôsobom cez ISSF ( najprv vytvorenie družstva pre danú vekovú kategóriu a až potom zaslať prihlášku úplne vyplnenú) najneskôr do 23.6.2020 do 24.00 hod.. Nezabudnite uvádzať hrací deň , hrací čas, ako aj 2 kontaktné osoby. Čísla pre vylosovanie zostávajú z minulej sezóny.  Zámena bude možná len po súhlase dotknutých FK cez podanie na ŠTK od obidvoch FK. V prípade neprihlásenia sa  FK dospelých do príslušnej súťaže v ktorej pôsobil sa bude na uvoľnené miesto dopĺňať FK z nižšej súťaže podľa postavenia v tabuľke po jesennej časti sezóny 2019/2020 ( v prípade rovnosti bodov sa bude hrať barážové MFS na neutrálnej pôde). Predpokladaný začiatok sezóny je 2.8.2020.

3.V prípade ďalšieho uvoľnenia opatrení UVZ pre vonkajšie športoviska ( používanie spŕch , šatní a obmedzeného počtu divákov) od začiatku júna, uvažuje ŠTK zorganizovať letný futbalový pohár. Jednak by sme oživili športový život a zároveň by FK mohli tieto MFS využiť ako prípravu na novú sezónu. Do tejto súťaže  by sa na základe podania na ŠTK mohlo prihlásiť maximálne 32 FK v čase do 3.6. 2020 do 24.00 hod. Hralo by sa systémom pavúka bežného v stolnotenisových súťažiach, pričom každý FK by odohral 5 MFS, tj. aj družstva , ktoré by vypadli v 1.kole by padli do spodného pavúka a hrali by ďalšie MFS až o konečné umiestnenie. Tento pohár by sa hral cez zápisy v ISSF. FK by boli do pavúka nasadzované podľa umiestnenia po jesennej časti sezóny 2019/20, pričom vyššie by boli nasadzované FK zo 6.ligy atď. Najvyššie nasadený FK, tj. č.1 by hral s FK nasadeným ako 32.,2 s 31 atď. , pričom FK s č.2 by bol na opačnom konci pavúka. Štartovné by bolo 20 €. Víťaz dostane odmenu 200 € + pohár a porazený finalista 100 €. V 1.kole by ako domáci bol  FK z nižšej súťaže. V ďalších kolách sa budeme snažiť to urobiť tak, aby FK, ktorý hral v 1.kole von,  hral v 2.kole doma. V prípade, že sa v ďalšom kole stretnú FK, ktoré hrali predtým doma, tak opäť bude mať výhodu nižšie nasadený FK.

4.Finále pohára LFZ medzi FK Ľubeľa a Černová plánujeme v mesiaci júl na ihrisku v Liskovej. Termín sa určí neskôr.

Disciplinárne opatrenia pre letný futbalový pohár roč.2020.

- rozhodovanie - nedovolené zákroky posudzuje rozhodca podľa platných pravidiel futbalu a môže ich potrestať udelením žltej alebo červenej karty.

- za fyzické napadnutie súpera, ako aj fyzické napadnutie rozhodcu, prípadne iných osôb, bude DK postupovať v zmysle Disciplinárneho poriadku SFZ

Žltá karta  - za  3 ŽK  - pozastavenie činnosti na 1 súťažné stretnutie

Červená karta :

Podľa čl.45 DP(zakázaná hra)

a)      nedošlo ku zraneniu hráča : DS pokuta 10 €

b)      došlo ku zraneniu hráča:      DS pokuta 20 €

Vylúčení po 2. ŽK.  DS – pokuta 10 €

HNS –čl.46 DP:DS pokuta 20 €

HNS – čl. 47 DP : DS pokuta 50 €

HNS – čl.48 ,49, 50 DP : DS v zmysle DP SFZ

Všetky ostatné previnenia sa budú riešiť v zmysle DP SFZ.

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1. Upozorňuje na činnosť Kids fun academy - Juraj Sabol, mesiace júl,august. Info na www.kidsfunacademy.sk, resp. pozri ÚS LFZ č. 40/2019-20.

Igor Repa                                                                                       Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                  sekretár LFZ

Prečítané: 206x