24.07.2020, Vladimír Hubka

Úradná správa č. 3 (24.7.2020)

24.07.2020, Vladimír Hubka

LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 240720

ÚRADNÁ SPRÁVA č.3/2020-21

SEKRETARIÁT

1. Upozorňuje, že v systéme ISSF sú tieto FK vedené ako neplatiči, neuhradená položka správa ISSF, ktorá bola generovaná za mesiac jún 12,-€: Ploštín, V.Poruba, L.Osada a Komjatná.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Vylosovanie je zverejnené v ISSF. Hrací systém mládeže 2020/21 – U 19 – 6.liga - 8 FK – 3 kolovo. Oficiálny začiatok  15.8., ale 1. a 2.kolo sa budú dohrávať 1. resp. 15.9. , čiže začneme 29.8. Podobne to bude vo 4.lige U 15 ,ale tam sa bude hrať len 2 kolovo a potom bude nasledovať nadstavba medzi družstvami na 1-4.mieste resp. na 5-8.mieste v skupinách A a B so zápočtom vzájomných zápasov. U 19 MF – 3 FK – turnajový spôsob – 4 turnaje na jeseň a 5 na jar. U 15 – MF 5 FK – 4.kolovo. U 13 – začiatok 3.9. – KP – 7 FK – 3 kolovo , U 13 MF – 10 FK – 2 kolovo. U 11 –12 FK – 2 kolovo -  začiatok 29.8.  U 9 – 8 FK – turnajovo – 3.kolovo. Všetky FK okrem MFK Ružomberok zorganizuju po 2 turnaje na jeseň a jar.

2.Pohár LFZ – hral by sa systémom ako tohtoročný Letný pohár. Prihlásiť sa môže max. 32 FK do 31.8. 24.00, pričom každý FK by odohral po 5 MFS. 1.kolo by sa uskutočnilo 15.9. , ďalšie v prípade dobrého počasia po skončení jesennej časti. Zvyšné v februári až marci. Hralo by sa hlavne na prírodných trávnikoch. FK by boli nasadzované podľa umiestnenie v nedohratej sezóne 2019/20. V 1.kole by výhodu domáceho prostredia mali FK s nižším nasadením. V ďalších kolách by sme sa snažili, aby každý odohral rovnaký počet MFS doma a von. V 5.kole, ak by obidva FK mali rovnaký počet MFS doma a von, tak by bolo domácim prostredím zvýhodnené FK s nižším nasadením. V prípade prihlásenia 16 FK sa budú hrať 4 kola. Min. záujem je 8 FK, kde by sa hrali 3 kolá.

3.Berieme na vedomie odstúpenie FK Kvačany zo 7.ligy dospelých po rozlosovaní. V záujme dodržania regulárnosti 7.ligy, dopĺňame ju o FK Biely Potok, ktoré dostane vo vylosovaní číslo Kvačian – 13, tj. FK, ktoré mali vo vylosovaní za súpera Kvačany, budú hrať s FK Biely Potok.

4.Z dôvodu zníženia počtu účastníkov 8.ligy dospelých na 12, je urobené nové vylosovanie, pričom v záujme napasovania vylosovania na mládež, sú niektorým FK zmenené čísla, aby sa nemuselo meniť aj vylosovania mládeže. Vylosovanie je opravené v ISSF.

5.Schvaľujeme zmeny hracích časov na novú sezónu : Dospelí - 6.liga – L. Kokava – sobota 15:00, L. Teplá – sobota UHČ, Ludrová – nedeľa 10:30. 7.liga – Hybe – sobota – 15:00, Beňadiková a Východná  – sobota UHČ, B. Potok – nedeľa 10:30. 8.liga – Hybe B – So UHČ v Kr.  Lehote, Hrboltová – nedeľa 10:30, L. Revúce – 15:00, L. Ondrašová – z dôvodu rekonštrukcie HP odohrá všetky MFS v auguste na ihriskách súperov.

6.liga – U 19 –Palúdzka a Ľubeľa – sobota 14:00, spoločne družstvo Vavrišovo – Jamník bude hrať striedavo vo Vavrišove a Jamníku.

4.liga U 15 – Likavka – nedeľa 3 hod. pred dosp., Bešeňová – sobota 11:00,  MF U 15 – Jamník – nedeľa 10:30, L. Revúce – nedeľa 12:30

U 13 MF – Vavrišovo –nedeľa a Východná sobota predzápas dospelých. U 13 KP – Ružomberok 17:00 na UT.

U 11 – Ľubochňa – nedeľa 10:30 v Stankovanoch, Černová, Demänová a Lúčky – nedeľa predzápas dosp., Závažná Poruba – štvrtok UHČ U 13, L. Hrádok – nedeľa 10:00 na UT.

Upozorňujeme všetky FK, aby si tieto výnimky skontrólovali v rozpise jesennej časti, kde sú už nahrané.

6.Upozorňujeme FK, ktoré budú v mládežníckych kategóriach vytvárať spoločné družstva, doručiť na LFZ najneskôr 15 dní pred súťažou dohodu o vytvorení tohto spoločného družstva za každú kategóriu zvlášť. Pristupujúce FK musí najneskôr pred 1.MFS doručiť na LFZ zoznam pristupujúcich hráčov do týchto družstiev ( ideálne cez podanie na ŠTK ). Hráči na striedavý štart sa schvaľujú najneskôr 3 dni pred 1.MFS. FK, ktoré nemá mládežnícke družstvo, iba bude mať hráčov na striedavý štart, taktiež doručí na LFZ zoznam hráčov, ktorých má v iných FK na striedavom štarte podľa vekových kategórii.

MATRIČNÁ KOMISIA

1. Upozorňuje na zadávanie transferov v letnom prestupovom období: Klasický prestup od 26.6.2020 do 15.7. 2020. Prestup s obmedzením od 18.7. 2020do 30.9. 2020. Prestup zo zahraničia od 1.7.2020 do 30.9.2020. V prípade transferu zo zahraničia je potrebný vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ. Transfer zo zahraničia rieši výlučne matrika SFZ.

2. Upozorňuje FK, že v prípade žiadosti o základnú registráciu hráča sa e-RP po schválení takejto žiadosti automaticky vygeneruje a zvlášť o jeho vydanie už netreba žiadať. O nový e-RP sa žiada len v prípade po uplynutí jeho platnosti.

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1. Upozorňuje trénerov zo súťaží LFZ a ostatných na činnosť Kids fun academy - Juraj Sabol, pozri ÚS LFZ č. 40/2019-20

2. Kids Fun Academy LM v spolupráci s TMK LFZ so súhlasom TÚ SFZ organizuje od 20.07.2020 (pondelok) o 17.30 hod. v Závažnej Porube blokový seminár na predĺženie licencie UEFA B a UEFA GRASSROOTS C, pozostávajúci zo 4 TJ. Účastnícky poplatok bude 35.-€. Celý program blokového seminára je v prílohe. Prihlášky posielajte mailom priebežne na adresu: juraj.sabol@kidsfunacademy.sk Príloha: Seminár trénerov LM - INFO.pdf

KOMISIA  ROZHODCOV

03/1 Ospravedlnenia: Kubínová K. (19.7.-seminár), Gregor D. (26.7.-seminár), Laučík J. (na MFS v DEŇ KONANIA majstrovských futbalových zápasov dospelých TJ Družba Smrečany-Žiar v jesennej časti sezóny 2020/2021), Čimbora I. (môže 1.8.,9.8.,15.8., 6.9.,12.9. po 15,00 hod.,15.9.,19.9. po 15 hod., 26.9. po 15 hod.,4.10. 10.10. 17.10. 18.10. 24.10. po 13 hod. a 25.10.), Zlejší J. (1.-2.8.,15.-16.8.,29.-30.8.,11.-12.9.,25.-26.9.), Psotný J. (august 2020), Sekej D. (8.-9.8.),

03/2 KR berie na vedomie e-mail: Čačo M., Chlepko M., Štachura A.,

03/3 Začiatok jesennej časti sezóny 2020/2021 je stanovený na  dni 01.-02.08.2020.

03/4 Upozorňujeme týmto všetkých R a DS, že na základe odsúhlasenia na zimnom Seminári R a DS dňa 8.3.2020 v AVENA RELAX HOTELI*** v Liptovskom Jáne, nebudú „DELEGAČNÉ LISTY“  uverejňované v Úradných správach na webovej stránke LFZ http://www.obfz-lm.sk/uradne-spravy/ alebo na webovej stránke FUTBALNETU https://lfz-liptovsky-mikulas.futbalnet.sk/sekcia/2073/ v týždennom predstihu tak ako to bolo zaužívané v minulosti, ale až v piatok pred jednotlivými vyžrebovanými kolami. Rozhodcovia a delegáti sú povinní ospravedlniť sa najneskôr 14 dní pred stretnutím, na ktoré sa ospravedlňujú, a to elektronickou poštou na adresu krobfzlm@gmail.com. KR LFZ bude akceptovať len oficiálne nahlásené e-mailové adresy rozhodcov a delegátov. V prípade PN resp. mimoriadnych prípadoch neúčasti na delegovanom stretnutí musia oznámiť túto skutočnosť okamžite telefonicky vedúcemu OÚ. V prípade ospravedlnenia zo zdravotných dôvodov je rozhodca (delegát) povinný predložiť kópiu PN resp. doklad o ošetrení lekárom. V prípade PN resp. ošetrenia lekárom zaslať kópiu dokladu o začatí resp. ukončení PN resp. doklad o ošetrení lekárom do 2 pracovných dní na KR LFZ.  Pokiaľ nie sú riadne ospravedlnení a nie sú delegovaní na príslušné kolo, rozhodcovia a delegáti sú vždy k dispozícii KR LFZ.

03/5 Náhradný seminár R sa uskutoční dňa 26.07.2020  na ihrisku v Liskovej o 13:30 hod. Letný seminár DZ sa uskutoční dňa 26.07.2020 taktiež na ihrisku v Liskovej o 14:00 hod.  Poplatok za letný seminár bude 5,00 €, za náhradný seminár 10,00 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“). Žiadame R a DZ o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli uvedených akcií zúčastniť. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou pre delegovanie R a DZ v jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021.

03/6Upozorňujeme týmto všetkých R a DS, že vzhľadom na začiatok nového ročníka 2020/2021 nastáva povinnosť uhradiť R a DS „Členský poplatok“ za obdobie 18.07.2020-30.06.2021 vo výške 11,00 €. Doporučujeme R resp. DS, ktorí pôsobia ešte aktívne ako hráči, nech si úhradu tohto poplatku overia vo svojom materskom klube. Vzhľadom na predĺženie súťažného ročníka 2019/2020 (pokračovanie súťaží I. a II. ligy dospelých aj v júli 2020) sa taktiež v súvislosti s tým udiali zmeny aj v ISSF a to nasledovne, že platnosť členského poplatku sa všetkým členom automaticky predĺžila do 17.07.2020 a preto je poplatok možné uhradiť až po 17.07.2020.

03/7ISSF - Vážený člen, bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom: Vážený člen SFZ, dovoľte mi aby som Vám touto cestou poskytol vysvetlenie navýšenia členských poplatkov fyzických osôb. Nakoľko dlhodobo máme v schválenom cenníku služieb položku "Správa osobného konta v ISSF" s platbou 1€ ročne (sezónne), doteraz sa tento poplatok negeneroval, nakoľko by bolo veľmi neefektívne vystavovať a spracovávať tisíce faktúr na členov v hodnote 1€ (plus poplatky za platby a podobne). Počnúc týmto ročníkom sa tento poplatok bude vyberať navýšením členského poplatku fyzickej osoby o 1€ ročne. Všetky prostriedky ktoré budú vybraté týmto spôsobom budú použité výhradne na prevádzku a rozvoj ISSF systému alebo jeho podporných systémov (na digitalizáciu). Osobne som presvedčený že 1€ ročne je oproti iným bežným poplatkom mesačne (bankový účet a podobne) takmer zanedbateľná položka. Veľmi pekne Vám ďakujem za porozumenie a pochopenie. Ján Letko.

DELEGAČNÝ LIST-finále zimný pohár LFZ

Ľubeľa - Černová 26.7. o 16,00 h. v Liskovej, Wosinski Kutnár Zlejší

Igor Repa                                                                                          Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                     sekretár LFZ

Prečítané: 269x