Komisia rozhodcov
LM-KR-2020/2021-0019
Podklady KR LFZ do ÚS č.15 jeseň 2020-21
15/1 Vzhľadom na prijaté protipandemické opatrenia v súvislosti s COVID 19 platné na celom území Slovenska žiadame R a DS, aby v prípade potreby uprednosťovali telefonickú alebo elektronickú formu komunikácie s Liptovským futbalovým zväzom a to telefonicky mobil: 0905 928 663, e-mail: obfz@obfz-lm.sk alebo krobfzlm@gmail.com resp. písomne poštu na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš. Ďakujeme, že našu žiadosť budete rešpektovať, chránime tým aj Vaše zdravie a zdravie Vašich blízkych. 15/2 Ospravedlnenia: Špaček O. (11.10.-PN), Grendel J. (11.10.), Krišanda L. (16.-17.10.), 15/3 KR berie na vedomie e-mail: Zeleňák J., 15/4 Vzhľadom na skutočnosť, že LFZ vzhľadom na prijaté protipandemické opatrenia v súvislosti s COVID 19 prerušuje svoje súťaže dospelí a mládež s okamžitou platnosťou t.j. od 13.10.2020 do odvolania, je tu už možnosť zaslať podpísaný (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originál „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za mesiac október 2020 (poštou listom alebo osobne) a to najneskôr do 10.11.2020, tak aby mohli byť spracované mzdy za uvedený mesiac. Ak si niektorí R a DS túto povinnosť nesplnia do určeného termínu, KR LFZ rozhodla, že im nebudú vyplatené odmeny za tento mesiac na základe uzatvorenej „Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti“.
Rozhodnutie: LM-KR-2020/2021-0019
Dátum zaevidovania: 16.10.2020 12:36
Dátum vyriešenia: 16.10.2020 12:36
Stav: Vyriešené