Komisia rozhodcov
LM-KR-2020/2021-0018
Podklady KR LFZ do ÚS č.14 jeseň 2020-21
14/1 Ospravedlnenia: Janíček J. (3.10.), Podskuba M. (3.-11.10.-PN), Krišanda L. (18.10.), 14/2 KR berie na vedomie e-mail: Smatana M., Batiz T., Maga R., 14/3 KR na svojom zasadnutí dňa 8.10.2020 nasledovných R a DS: Maga R., Bubniak T., Kutnár J., Kováčiková A., Grendel J., Smatana M. a Poliak M., ktorí budú riešení v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“. 14/4 Upozorňujeme DS na povinnosť uvádzať vo svojej SPRÁVE DELEGÁTA STRETNUTIA (6.liga dospelí Slovekon) najlepších hráčov jednotlivých družstiev (tak ako to bolo prijaté na seminári v Liskovej) a to nie len uvedením čísla hráča ale aj uvedením mena a priezviska hráča. 14/5 Pripomíname všetkým R na dodržiavanie procedúry striedania, tak ako to je uvedené v Úradnej správe č.7 zo dňa 21. augusta 2020, časť KOMISIA ROZHODCOV, bod. 7/3 a v Úradnej správe č.12 zo dňa 12 zo dňa 25. septembra 2020, časť ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA, bod 9. Pri striedaní je potrebné identifikovať striedajúceho hráča (náhradníka) nielen podľa čísla v Zápise o stretnutí ale aj podľa jeho mena a priezviska. 14/6 Žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za mesiac september 2020 (poštou listom alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 10.10.2020, tak aby mohli byť spracované mzdy za uvedený mesiac. Ak si niektorí R a DS túto povinnosť nesplnia do určeného termínu, KR LFZ rozhodla, že im nebudú vyplatené odmeny za tento mesiac na základe uzatvorenej „Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti“ (viď Článok IV Práva a povinnosti zmluvných strán a to bod 6. Výkaz dobrovoľníckej činnosti je dobrovoľník povinný doručiť na zväz najneskôr do 10-teho dňa po skončení mesiaca, na výkazy doručené po tomto termíne sa neprihliada a dobrovoľník stráca nárok na vyplatenie náhrad).
Rozhodnutie: LM-KR-2020/2021-0018
Dátum zaevidovania: 12.10.2020 11:23
Dátum vyriešenia: 12.10.2020 11:23
Stav: Vyriešené